Εξωδικαστικός μηχανισμός – Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα – Δικαιολογητικά για αίτηση υπαγωγής

Αίτηση υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό και απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Σε παραγωγική λειτουργία τίθεται από σήμερα, Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018, νέα έκδοση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποστήριξης της διαδικασίας εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών (OCW).

Η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα θα περιλαμβάνει :

1. Νέες αιτήσεις

Α) με δυνατότητα υποβολής από αγρότες

Β) κριτήρια υπαγωγής οφειλετών με ημερομηνία 31-12-2017

Γ) οφειλές προς ρύθμιση που γεννήθηκαν/βεβαιώθηκαν μέχρι 31-12-2017

2. Αιτήσεις σε προσωρινή αποθήκευση

Ο οφειλέτης θα ενημερώνεται για τις ενέργειες που πρέπει να κάνει ανάλογα με το στάδιο που βρίσκεται η αίτηση. Όλες οι αιτήσεις σε προσωρινή αποθήκευση όταν θα υποβληθούν οριστικά θα περιέχουν το σύνολο των δεδομένων που ανακτώνται αυτόματα και στις οφειλές προς ρύθμιση θα περιλαμβάνονται και αυτές που γεννήθηκαν/βεβαιώθηκαν μέχρι 31-12-2017.

3. Αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί οριστικά

Α) δυνατότητα επανυποβολής αιτήσεων που περατώθηκαν ως άκαρπες μετά από υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη ότι επιθυμεί να συμπεριλάβει στη ρύθμιση οφειλές που γεννήθηκαν/βεβαιώθηκαν μέχρι 31-12-2017

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν οριστικά και βρίσκονται σε κάποιο στάδιο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, προς το παρόν είναι σε αναμονή. Ωστόσο, μετά την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που αφορά στον εξωδικαστικό μηχανισμό, άρθρο 8 παρ. 18, ο οφειλέτης θα μπορεί να ζητήσει την διαγραφή και επανυποβολή της αίτησης εφόσον επιθυμεί να συμπεριλάβει στη ρύθμιση οφειλές που γεννήθηκαν/βεβαιώθηκαν μέχρι 31-12-2017.

52 επιχειρήσεις ρύθμισαν τα χρέη τους

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία λειτουργίας της πλατφόρμας για τη ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων για τις πρώτες 46 εβδομάδες λειτουργίας (3/8/2017 – 22/6/2018) και τις 20 εβδομάδες (5/2/2018 – 22/6/2018) για τη ρύθμιση οφειλών ελευθέρων επαγγελματιών προκύπτει ότι ξεκίνησαν τη διαδικασία ρύθμισης 32.086 επιχειρήσεις και από αυτές 6.113 πέρασαν επιτυχώς την επιλεξιμότητα και υποβλήθηκαν 1.158 αιτήσεις. Από τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν, οι 355 αφορούν σε διμερή διαπραγμάτευση και 803 σε διαπραγμάτευση με πολλαπλούς πιστωτές.

Βεβαίωση πληρότητας έχουν λάβει 529 επιχειρήσεις και για 333 έχει ξεκίνησει η διαπραγμάτευση με πολλαπλούς πιστωτές ενώ για 52 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες επιτυχώς και ρύθμισαν τα χρέη τους.

Σε ο,τι αφορά στα στοιχεία για τους ελεύθερους επαγγελματίες, 12.992 ξεκίνησαν τη διαδικασία, 7.688 πέρασαν επιτυχώς την επιλεξιμότητα και έχουν υποβληθεί 1.309 αιτήσεις ρύθμισης.

Τα δικαιολογητικά για αίτηση υπαγωγής στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (64182/ΦΕΚ Β 2277/15.6.2018) η κοινή υπουργική απόφαση για τα δικαιολογητικά της αίτησης υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Σύμφωνα με την απόφαση τα έγγραφα και στοιχεία που συνοδεύουν υποχρεωτικά την αίτηση υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων ορίζονται ως ακολούθως:

1. Στοιχεία τα οποία ανακτώνται αυτόματα από τη βάση δεδομένων της Φορολογικής Διοίκησης:

α) Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε.1) ή δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ν ή Ε.5 ή Φ01.010 ή Φ01.013) των τελευταίων πέντε φορολογικών ετών.

β) Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε.3) των τελευταίων πέντε φορολογικών ετών.

γ) Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών των τελευταίων πέντε (5) φορολογικών ετών.

δ) Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9), εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της.

ε) Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου φορολογικού έτους.

στ) Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους.

ζ) Τελευταία περιοδική δήλωση ΦΠΑ (Φ2), εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της.

η) Κατάσταση βεβαιωμένων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση.

θ) Αριθμός και ύψος των δόσεων καταβολής των οφειλών προς το Δημόσιο βάσει υφιστάμενων ρυθμίσεων.

Τα έγγραφα των σημείων α έως ζ της παρούσας παραγράφου αντλούνται αυτόματα εκκινώντας από την τελευταία διαθέσιμη έκδοσή τους, εφόσον δεν έχει παρέλθει η αντίστοιχη προθεσμία υποβολής τους βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Μετά την παρέλευση των προβλεπόμενων προθεσμιών η αυτόματη άντληση των εγγράφων εκκινεί από την τελευταία έκδοση για την οποία υπάρχει υποχρέωση υποβολής.

Για τα δικαιολογητικά της παρούσας παραγράφου δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής τους από τον οφειλέτη, παρά μόνο σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, δεν ανακτηθούν αυτόματα από τη βάση δεδομένων της Φορολογικής Διοίκησης.

2. Στοιχεία τα οποία ανακτώνται αυτόματα από τη βάση δεδομένων του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ):

α) Κατάσταση βεβαιωμένων οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

β) Αριθμός και ύψος των δόσεων καταβολής των οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης βάσει υφιστάμενων ρυθμίσεων.

Για τα δικαιολογητικά της παρούσας παραγράφου δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής τους από τον οφειλέτη, παρά μόνο σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, δεν ανακτηθούν αυτόματα από τη βάση δεδομένων του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).

3. Έγγραφα τα οποία μεταφορτώνονται από τον οφειλέτη απευθείας στο Σύστημα:

α) Χρηματοοικονομικές καταστάσεις του άρθρου 16 του ν. 4308/2014 (Α’ 251) των τελευταίων πέντε περιόδων, οι οποίες πρέπει να είναι δημοσιευμένες, εφόσον προβλέπεται αντίστοιχη υποχρέωση.

β) Προσωρινό ισοζύγιο τελευταίου μηνός τεταρτοβάθμιων λογαριασμών του αναλυτικού καθολικού της γενικής λογιστικής, εφόσον προβλέπεται η κατάρτισή του.

γ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του οφειλέτη ή του πρόεδρου του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου για ανώνυμες εταιρείες, του διαχειριστή για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές Εταιρείες, των ομόρρυθμων εταίρων και των διαχειριστών για προσωπικές εταιρείες.

δ) Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.

ε) Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.

στ) Πιστοποιητικό περί μη λύσης της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον ο οφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο.

ζ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οφειλέτη ή του πρόεδρου του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου για ανώνυμες εταιρείες, του διαχειριστή για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές Εταιρείες, των ομόρρυθμων εταίρων και των διαχειριστών για προσωπικές εταιρείες.

η) Συμπληρωμένο έντυπο υπολογισμού αξίας γηπέδου (ΑΑ ΓΗΣ), στην περίπτωση γηπέδου εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού φυσικών προσώπων, για το οποίο δεν προσδιορίζεται αξία ΕΝ.Φ.Ι.Α. και δεν προσκομίζεται έκθεση εκτιμητή ακινήτων.

θ) Πιστοποιητικά βαρών όλων των ακινήτων.

Τα δικαιολογητικά των σημείων γ, δ, ε, στ και ζ της παρούσας παραγράφου δύνανται να υποβληθούν το αργότερο έως την παρέλευση της προθεσμίας της παρ. 4, του άρθρου 8, του ν. 4469/2017. Το δικαιολογητικό του σημείου θ της παρούσας παραγράφου δύναται να υποβληθεί έως τη λήξη της προθεσμίας της παρ. 3, του άρθρου 8, του ν. 4469/2017. Στις περιπτώσεις αυτές ο οφειλέτης υποχρεούται να δηλώσει ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα έγγραφα και να επισυνάψει αποδεικτικά ότι έχει αιτηθεί την έκδοσή τους. Σε περίπτωση που το δικαιολογητικό της περ. (θ) της παρούσας παραγράφου δεν δύναται να προσκομισθεί εντός των προθεσμιών που μνημονεύονται στην παρούσα για λόγους ανωτέρας βίας, δύναται όπως αντικατασταθεί από ενυπόγραφη βεβαίωση δικηγόρου αναφορικά με τα βάρη επί των ακινήτων του οφειλέτη.

Τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται από τις παρ. 1-7, του άρθρου 5, του ν. 4469/2017 υποβάλλονται κανονικά από τον οφειλέτη.

Πηγή ΑΜΕ-ΑΠΕ


Ενεργοποιήθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού για αγρότες (27.06.2018)

Ανοικτή είναι από σήμερα Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018 η ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού για τους αγρότες. Όπως τονίστηκε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της, η οποία έγινε παρουσία του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης, Τάσου Πετρόπουλου, της υφυπουργού Οικονομικών, Κατερίνας Παπανάτσιου και του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Βασίλη Κόκκαλη, η αίτηση της ρύθμισης θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (www.keyd.gov.gr).

Η εν λόγω ρύθμιση, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν, αφορά συνολικά 338.000 αγρότες με οφειλές προς τον ΟΓΑ, οι οποίες ανέρχονται στο 1,4 δισ. ευρώ μέχρι 31/12/2017, καθώς και 23.000 οφειλέτες προς την πρώην Αγροτική Τράπεζα, των οποίων η συνολική οφειλή αγγίζει τα 2,4 δισ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί, πως η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 31/12/2018, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται το ενδεχόμενο παράτασής της.

Για «ρύθμιση ανάσα στους αγρότες» έκανε λόγο ο υφυπουργός Εργασίας Τάσος Πετρόπουλος καθώς αφορά και «διαγραφή κεφαλαίου έως 60% κατά περίπτωση, διαγραφή όλων των τόκων υπερημερίας, αλλά και επανεξέταση των πανοτοκίων. Αυτοί είναι οι τρεις βασικοί άξονες που θα κινηθούμε. Το επόμενο στοίχημα θα είναι τα δάνεια με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου». Επισήμανε πως «η κυβέρνηση είχε υποσχεθεί ότι θα πάρει μέτρα για την αντιμετώπιση των χρεών» ενώ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο περεταίρω κινήσεων.

«Οι ρυθμίσεις αφορούν όλες τις βεβαιωμένες οφειλές προς την φορολογική αρχή που αφορούν την φορολογική του ιδιότητα» τόνισε από την πλευρά της η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου και ανέφερε ως παράδειγμα πως «αν ένας αγρότης έχει οφειλές προς τον ΕΛΓΑ οι οποίες έχουν βεβαιωθεί στην εφορία μπορούν και αυτές να ρυθμιστούν».

«Κάναμε πράξη αυτό για το οποίο δεσμευτήκαμε και παλέψαμε αρκετό διάστημα» υπογράμμισε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βασίλης Κόκκαλης τονίζοντας πως πρόκειται για ρυθμίσεις που δίνουν ανάσα στον αγροτικό χώρο.

Οι οφειλές που μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση αφορούν χρέη αγροτών προς την εφορία για εισόδημα, ΦΠΑ κλπ, προς τον ΟΓΑ για τις ασφαλιστικές τους εισφορές, για οφειλές προς τράπεζες, που έκλεισαν και βρίσκονται υπό εκκαθάριση (πρώην Αγροτική Τράπεζα, ΤΤ, FBB, Probank, Proton, Πανελλήνια, Συνεταιριστικές κλπ), καθώς και βεβαιωμένα χρέη προς τον ΕΛΓΑ.

Δικαίωμα ένταξης έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα όπως γεωργοί, κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι και αλιείς που έχουν λάβει αγροτικό δάνειο (καλλιεργητικό δάνειο, δάνειο αγοράς εφοδίων κλπ) από την πρώην ΑΤΕ και τις άλλες τράπεζες και εφόσον οι οφειλές τους παρουσίαζαν καθυστέρηση πληρωμής πέραν των 30 ημερών κατά την 31-12-2017.

Μέσω της ρύθμισης στους οφειλέτες δίνεται η δυνατότητα ολικής εξόφλησης του οφειλόμενου ποσού εντός του τριμήνου, με τη διαγραφή του κεφαλαίου σε αυτή την περίπτωση να ανέρχεται μέχρι και 60%. Επίσης, σε περίπτωση που ο οφειλέτης επιλέξει τη διαδικασία των δόσεων, θα μπορεί να εξοφλήσει το οφειλόμενο ποσό μέχρι και σε 10 χρόνια (120 δόσεις), με το κεφάλαιο να διαγράφεται κατά 40%.

Σε κάθε περίπτωση, η ρύθμιση περιλαμβάνει 100% διαγραφή των τόκων υπερημερίας καθώς και διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων του δημοσίου, βάσει της ακίνητης περιουσίας. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα πώλησης ακινήτων, με σκοπό την εξόφληση του εναπομείναντος χρέους.

Αξίζει να σημειωθεί πως στην εν λόγω ρύθμιση, δεν εντάσσονται αγροτικές επιχειρήσεις με παραγωγική εγκατάσταση, όπως ελαιουργεία, κτηνοτροφικές μονάδες κα, ωστόσο εντάσσονται στη ρύθμιση του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων. Επίσης, δεν μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση αγρότες οι οποίοι έχουν πολύ υψηλά εισοδήματα, ούτε και οι συνεταιρισμοί.

Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες λεπτομερείς και για βοήθεια στα κατά τόπους Κέντρα – Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών και στα σημεία τοπικής παρουσίας της PQH.

Πηγή ΑΜΕ-ΑΠΕ


Πιο γρήγορη η διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού για ρύθμιση χρεών αγροτών (27.06.2018)

Πιο γρήγορη και πιο φιλική για τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και τους αλιείς, σε σχέση με άλλες κατηγορίες επαγγελματιών, γίνεται η διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, στον οποίον μπορούν να καταθέσουν αίτηση από σήμερα για ρύθμιση των χρεών τους, υπογράμμισε στο «Πρακτορείο 104,9» ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Τάσος Πετρόπουλος.

«Σήμερα βγήκε για τους αγρότες. Για τους συνεταιρισμούς και για κάθε άλλου είδους δραστηριότητα έχει βγει από τον Αύγουστο του 2017. Σήμερα είναι για τους αγρότες, λέγαμε ότι θα ενταχθούν και οι αγρότες. Επειδή χρειαζόταν να κάνουμε ιδιαίτερη προσαρμογή με βάση την ευαισθησία που έχει η αγροτική, κτηνοτροφική και αλιευτική παραγωγή και τη διαφορετική ποιότητα χρεών στην κατηγορία αυτής της δραστηριότητας, είναι ακόμη πιο επιεικής, πιο ελαστική η διαδικασία, πολύ πιο γρήγορη και πιο φιλική» είπε ο κ. Πετρόπουλος και πρόσθεσε: «ξεκινάει σήμερα αυτή η διαδικασία, όπως καλά είπατε, υπάρχει το σχετικό έγγραφο το οποίο είναι αναρτημένο στη Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και εκεί πραγματικά καθοδηγείται ο καθένας, πολύ εύκολα, για τις κινήσεις που πρέπει να κάνει».

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στη δυνατότητα να ρυθμιστούν, μεταξύ άλλων, και τραπεζικά αγροτικά δάνεια που μεταβιβάστηκαν, ως «κακό μέρος», σε διάφορες εισπρακτικές εταιρίες (δάνεια της Αγροτικής Τράπεζας) με αποτέλεσμα μέχρι τώρα – όπως είπε – «οι αγρότες να αντιμετωπίζουν τη θηλιά αυτών των χρεών χωρίς δυνατότητα διαχείρισης», ενώ «τώρα μπορούν να τα διαχειριστούν».

«Αυτά τα χρέη μπορούν να ρυθμιστούν μέχρι και 60%, ενώ τα χρέη για αγροτική, κτηνοτροφική, αλιευτική δραστηριότητα μπορούν να διαγραφούν για πάνω από τις 125.000 ευρώ με βάση τους κανόνες βιωσιμότητας που τεκμαίρονται σε σχετική έκθεση, να κουρευτεί και το βασικό κεφάλαιο πια, πράγμα που δεν υπήρχε σε άλλες περιπτώσεις μέχρι το ποσοστό του 50%», τόνισε ο κ. Πετρόπουλος.

Ο υφυπουργός, τόνισε, ότι πρόκειται για διαφορετικά πεδία ρυθμίσεων, τα οποία μπορεί να επιλέξει κανείς ανάλογα με τον φορέα στον οποίο οφείλει, είτε προς τα ασφαλιστικά ταμεία, είτε προς τις εφορίες και τις τράπεζες. Για τα ασφαλιστικά ταμεία ο κ. Πετρόπουλος επεσήμανε: «Οφειλές προς τον ασφαλιστικό φορέα είναι μέχρι εκατόν εικοσιπέντε χιλιάδες. Δεν υπάρχουν τέτοια χρέη αγροτών, στην πραγματικότητα, μέχρι τόσο μεγάλου ύψους… Ωστόσο, υπάρχουν εισφορές που μπορεί να φτάσουν στο ύψος των τεσσάρων χιλιάδων υπόλοιπο, το οποίο μπορεί (ο οφειλέτης που είναι στη ρύθμιση) να συμψηφίσει με τις συντάξεις που έχει να λαμβάνει. Αρκεί, να μην οφείλει βεβαίως το χρέος πάνω από τις τέσσερεις χιλιάδες. Αυτό θα το ρυθμίσει. Κι΄ επειδή οι δόσεις μπορεί να είναι μέχρι εκατόν είκοσι – σημαίνει μπορεί να είναι και πέντε, μπορεί να είναι και δέκα, όσες μπορεί στην δική του την περίπτωση να εξυπηρετούνται – επιλέγει το μοντέλο εκείνο που ταιριάζει στην δική του οικονομική δυνατότητα».

Ο υφυπουργός διευκρίνισε ότι δεν είναι απαραίτητο άλλα χρέη του ενδιαφερόμενου προς τις τράπεζες, να μπουν υποχρεωτικά σε ρύθμιση, εάν δε το ζητήσει ο καταφεύγων στο μηχανισμό. «Δεν είναι υποχρεωτικό να βάλει και τις τράπεζες μέσα. Δηλαδή, μπορεί να έχει και χρέη προς τις τράπεζες και να μη θέλει να το εντάξει. Είναι θέμα επιλογής του» .

«Είναι τριακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες άνθρωποι οφειλέτες στην κοινωνική ασφάλιση και από αυτούς οι πιο πολλοί αγρότες, λιγότεροι κτηνοτρόφοι και πολύ λιγότεροι αλιείες. Αλλά, όλοι αυτοί εντάσσονται στην κατηγορία αυτού του τρόπου ρύθμισης που ανέφερα και είναι ένα χρέος περίπου ένα δισεκατομμύριο τετρακόσια εκατομμύρια ευρώ. Σε βάθος δεκαετίας, μέχρι δέκα χρόνια – δεν είναι για όλους δέκα χρόνια εξαρτάται από το ύψος της εισφοράς – μπορούν να ρυθμίσουν αυτές τις οφειλές κι ανάλογα με την οικονομική τους δυνατότητα».

Ο κ. Πετρόπουλος, πρόσθεσε, επίσης, ότι υπάρχει δυνατότητα εκτός της διαδικτυακής και προσωπικής ενημέρωσης των ενδιαφερομένων να μπουν στη ρύθμιση του εξωδικαστικού μηχανισμού. «Υπάρχουν μέσα στο δικτυακό τόπο της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους πληροφορίες για κατά τόπους σημεία που χωρίς καμία δαπάνη μπορούν να έχουν εξυπηρέτηση και πληροφόρηση – από τους ειδικούς συνεργάτες που έχει προσλάβει η γενική γραμματεία – χωρίς καμία αμοιβή προς αυτούς και να εξυπηρετηθούν από εκεί» είπε ο κ. Πετρόπουλος και συνέχισε: «Μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018 μπορούν να εντάξουν τη σχετική ρύθμισή τους, η οποία θα τύχει επεξεργασίας και μέσα στο 2019, δεν απαραίτητο να ολοκληρωθεί μέσα στο 2018 όλο αυτό. Επομένως, έχει από τώρα μια ενημέρωση να δει τι μπορεί να αξιοποιήσει μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή, την τελευταία μέρα του 2018 μπορεί να υποβάλει τη σχετική αίτηση».

Πηγή ΑΜΕ-ΑΠΕ• GDPR Προσωπικά δεδομένα και Ευθύνη για τις επιχειρήσεις…

• 5 Πράγματα που οι επισκέπτες Airbnb δεν θα πρέπει να κάνουν ΠΟΤΕ