Παράταση ισχύος Ειδικών Σημάτων Λειτουργίας (ΕΣΛ) για ξενοδοχεία και κατασκηνώσεις

Παράταση ισχύος των Ειδικών Σημάτων Λειτουργίας (ΕΣΛ) για ξενοδοχεία και κατασκηνώσεις και λοιπές διατάξεις της Χρύσας Σωτηράκη

Παράταση ισχύος των Ειδικών Σημάτων Λειτουργίας (ΕΣΛ) για ξενοδοχεία και κατασκηνώσεις και λοιπές διατάξεις

Παράταση δόθηκε έως 31.12.2018 στην ισχύ των υφιστάμενων σημάτων λειτουργίας για ξενοδοχεία και οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις, μέσω των 2 υπουργικών αποφάσεων που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Β’ 4242/05.12.2017. Επίσης στην απόφαση 21654 προστέθηκαν και λοιπές διατάξεις σχετικά με τα ξενοδοχεία. Πρόκειται για τις αποφάσεις:

  • Υπουργική απόφαση με αριθμό 21654/22-11-2017

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 216/08-01-2015 απόφασης Υπουργού Τουρισμού «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΤΕΡΩΝ» (Β΄ 10), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 19102/2016 όμοια απόφαση (Β΄ 3387).

  • Υπουργική απόφαση με αριθμό 21662/22-11-2017

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 14129/02-07-2015 απόφασης Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ» (Β΄/1476).

• Παράταση ισχύος των Ειδικών Σημάτων Λειτουργίας (ΕΣΛ) για ξενοδοχεία

Η ισχύς των Ειδικών Σημάτων Λειτουργίας (ΕΣΛ) ξενοδοχείων που έχουν εκδοθεί με βάση το ισχύσαν μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας σύστημα κατάταξης αναστέλλεται αυτοδίκαια την 31-12-2018 μέχρι την επανακατάταξη των ξενοδοχείων.

Μέχρι την ημερομηνία αυτή όλα τα ξενοδοχεία υποχρεούνται να διαθέτουν πιστοποιητικό κατάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης».

7. Το κριτήριο με α/α 1.8. του πίνακα «1.ΚΤΙΡΙΟ» του παραρτήματος του άρθρου 7 συμπληρώνεται με παρατήρηση στην αντίστοιχη στήλη, ως εξής:

8. Τα κριτήρια με α/α 2.1, 2.2 και 2.18 του πίνακα «2.ΥΠΟΔΟΧΗ-ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ» του παραρτήματος του άρθρου 7 συμπληρώνονται με παρατηρήσεις, ως εξής:

(Βάσει απόφασης με Αριθμ. 21654/22-11-2017 – ΦΕΚ Β’ 4242/05.12.2017 – όπου με την παράγραφο 6 της 21654/2017 τροποποιείται η παραγρ. 1 του άρθρου 6 της υπ’ αριθ. 216/08-01-2015 απόφασης Υπουργού Τουρισμού).


Παράταση ισχύος των Ειδικών Σημάτων Λειτουργίας (ΕΣΛ) για Οργανωμένες Τουριστικές Κατασκηνώσεις

Αριθμ. 21662/22-11-2017 ΦΕΚ Β’ 4242/05.12.2017

Η ισχύς των Ειδικών Σημάτων Λειτουργίας (ΕΣΛ) οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων που έχουν εκδοθεί με βάση το ισχύσαν μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας σύστημα κατάταξης αναστέλλεται αυτοδίκαια την 31-12-2018 μέχρι την επανακατάταξη των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων.

Μέχρι την ημερομηνία αυτή όλες οι οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις υποχρεούνται να διαθέτουν πιστοποιητικό κατάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης».

(Βάσει απόφασης με Αριθμ. 21662/22-11-2017 – ΦΕΚ Β’ 4242/05.12.2017 – όπου αναφέρει την αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. 14129/02.07.2015 απόφασης Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού).


Λοιπές αλλαγές διατάξεων για Ξενοδοχεία

Αριθμ. 21654/22-11-2017 ΦΕΚ Β’ 4242/05.12.2017

  1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της απόφασης 216/08-01-2015 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

Άρθρο 2-Ελάχιστα κριτήρια καταλληλότητας οικοπέδου/γηπέδου για την ανέγερση ξενοδοχείου

  1. Το ξενοδοχείο ανεγείρεται από ένα φορέα εκμετάλλευσης επί οικοπέδου ή γηπέδου που ανήκει σε έναν  ή  σε  περισσότερους  κυρίους  εξ  αδιαιρέτου.  Ο  φορέας  εκμετάλλευσης δύναται  να  είναι  κύριος  ή  μισθωτής  ή  υπομισθωτής  του  οικοπέδου/γηπέδου  ή  να  έλκει δικαιώματα επ’ αυτού δυνάμει άλλης σύμβασης. Σε περίπτωση μίσθωσης ή υπομίσθωσης όλου ή τμήματος της έκτασης, η συμφωνηθείσα από τους συμβαλλομένους διάρκεια της σύμβασης  δεν  πρέπει  να  είναι  μικρότερη  των  δεκαπέντε  (15)  ετών.  Σε  περίπτωση  εξ αδιαιρέτου   συγκυριότητας,   δεν   εκδίδεται   γνωμοδότηση   για   καταλληλότητα οικοπέδου/γηπέδου σε μεμονωμένο ή μεμονωμένους εξ αδιαιρέτου συγκυρίους.

«Σε οικόπεδα, στα οποία έχει συσταθεί ή συνιστάται κάθετη ιδιοκτησία επιτρέπεται η ανέγερση ξενοδοχείων, εφόσον αυτό δεν απαγορεύεται από τη σχετική πράξη σύστασης ή τον κανονισμό συνιδιοκτητών ακινήτου».

  1. Στο τέλος του άρθρου 2 της απόφασης 216/08-01-2015 προστίθεται νέα παράγραφος 5, ως εξής:

«5. Νομίμως υφιστάμενα κτίρια εντός σχεδίου πόλεως, συνολικού εμβαδού τουλάχιστον 5.000 τ.μ. με βάση την οικοδομική τους αδεία, η οποία έχει εκδοθεί έως τις 8-1-2015, μπορούν να δεσμεύονται, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στην παράγραφο 2, όχι μόνον στο σύνολό τους αλλά και εν μέρει για τη λειτουργία ξενοδοχείου και ειδικότερα σε ποσοστό τουλάχιστον 50% της υφιστάμενης δόμησης. Για το σκοπό αυτό στα ξενοδοχεία του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπεται η κατά τις οικείες διατάξεις σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών με ανεξάρτητη είσοδο επί της ανωδομής των κτιρίων και λειτουργική αυτοτέλεια, σύμφωνα με τις λοιπές τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές λειτουργίας των ξενοδοχείων». Όταν δε η μερική δέσμευση του κτιρίου για την λειτουργία του ξενοδοχείου γίνεται ανά ορόφους του κτιρίου και όχι καθ’ ύψος του κτιρίου, πέραν της απαιτούμενης σύμφωνα με τα παραπάνω λειτουργικής αυτοτέλειας, οι λοιπές τεχνικές προδιαγραφές για την λειτουργία του ξενοδοχείου πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά για το σύνολο του κτιρίου.»

  1. Στο τέλος της περίπτωσης β της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της απόφασης 216/08-01-2015, προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:

Άρθρο 3-Δικαιολογητικά καταλληλότητας οικοπέδου/γηπέδου

  1. Για τη γνωμοδότηση στο πλαίσιο έκδοσης ΑΕΠΟ ή την υπαγωγή σε ΠΠΔ προσκομίζονται από το φορέα εκμετάλλευσης της παραγράφου 2 του άρθ ρου 2:

β.  Υπεύθυνη  δήλωση  του  άρθρου  8  του  Ν.  1599/1986  το υ  φορέα  εκμετάλλευσης,  στην οποία  δηλώνεται  ότι  είναι  κύριος  του  οικοπέδου/γηπέδου  που  απεικονίζεται  στο τοπογραφικό  διάγραμμα.  Σε  περίπτωση  περισσοτέρων  εξ  αδιαιρέτου  συγκυρίων υποβάλλονται είτε μεμονωμένες δηλώσεις είτε κοινή δήλωση υπογεγραμμένη από όλους.

Ο κάθε συγκύριος δηλώνει το ποσοστό συγκυριότητάς του και το άθροισμα  των ποσοστών πρέπει να καλύπτει το 100% της κυριότητας του οικοπέδου/γηπέδου.

Εάν  ο  φορέας  εκμετάλλευσης  δεν  είναι  κύριος  του  οικοπέδου/γηπέδου,  υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται το είδος του δικαιώματος που ασκεί επί του οικοπέδου/γηπέδου που απεικονίζεται στο προσκομιζόμενο τοπογραφικό διάγραμμα.

Επίσης  δηλώνεται  τόσο  από  τον  κύριο  ή  τους  συγκυρίους,  εφ’  όσον  πρόκειται  για  εξ αδιαιρέτου συγκυριότητα, όσο και από το φορέα εκμετάλλευσης, εάν αυτός διαφέρει από 4τον  κύριο,  ότι  το  οικόπεδο/γήπεδο  δεσμεύεται  στο  σύνολό  του  για  την  ανέγερση ξενοδοχείου  και  ότι  για  οποιαδήποτε  αποδέσμευση  αυτού  στο  μέλλον  θα  ζητείται  η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Τουρισμού

«Σε οικόπεδα, στα οποία έχει συσταθεί ή συνιστάται κάθετη ιδιοκτησία, η πιο πάνω δήλωση αφορά τη δέσμευση του οικοπέδου ως προς το τμήμα της κάθετης ιδιοκτησίας».

  1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 συμπληρώνεται ως εξής:

«Όπου στο Παράρτημα γίνεται αναφορά σε ελάχιστα εμβαδά οι αποκλίσεις δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν του 2% και όπου στο Παράρτημα γίνεται αναφορά σε ελάχιστες διαστάσεις κρεβατιών οι αποκλίσεις δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 4%».

  1. Στο άρθρο 6 προστίθεται παράγραφος 6, ως εξής:

«6. Τα υφιστάμενα στις 9-1-2015 ξενοδοχεία ενός αστέρος, που δεν διαθέτουν αίθουσα παροχής πρωινού, θεωρείται ότι πληρούν τα κριτήρια με α/α 7.1 και 7.5 του πίνακα 7 ΕΣΤΙΑΣΗ του Παραρτήματος του άρθρου 7».

 Χρύσα Σωτηράκη – «LOLplus Λογιστικές Ολοκληρωμένες Λύσεις» www.lolplus.gr 

Δίνουμε σημασία στην λεπτομέρεια… γιατί η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά!

Η ομάδα της LOLplus κοντά σας σε κάθε σας βήμα…•  Αναλυτικά η απόφαση για τις Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων μέσω ψηφιακών πλατφορμών τύπου Airbnb

• Aδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας και Φορολογικοί έλεγχοι – Τι ισχύει πλέον;

• Οδηγός Ελεύθερου Επαγγελματία: Τι οφείλει να γνωρίζει… Σημεία S.O.S.!