Χρηστικός Οδηγός για τη ρύθμιση χρεών από 20.000 – 50.000 ευρώ μέσω εξωδικαστικού συμβιβασμού

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας εξέδωσε έναν χρηστικό οδηγό για την τη ρύθμιση χρεών από 20.000 – 50.000 ευρώ μέσω του εξωδικαστικού συμβιβασμού

Τη δυνατότητα να ρυθμίζουν τα χρέη τους με βάση τη λεγόμενη απλοποιημένη διαδικασία, όπου προτείνονται προτυποποιημένες λύσεις στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού, έχουν πλέον οι επιχειρήσεις.

Οι οφειλές όταν ακολουθείται αυτή η διαδικασία πρέπει να είναι μεταξύ 20.000 έως 50.000 ευρώ, και όπως ισχύει εν γένει για τη ρύθμιση χρεών στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού, πρόκειται για οφειλές που γεννήθηκαν έως την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις για τη ρύθμιση χρεών από 20.000 – 50.000 ευρώ μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών

1.Σε ποιους Αφορά;

· Σε όσους κρίνονται «Βιώσιμοι».

 

2.Ποιος είναι Βιώσιμος;

· Όσοι πληρούν αθροιστικά τα παρακάτω κριτήρια:

i.Θετικά Αποτελέσματα (κέρδη) προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων στην τελευταία χρήση, ή σε 2 από τις 3 τελευταίες χρήσεις ΠΡΙΝ την υποβολή της αίτησης.

ii.Το Σύνολο των Οφειλών (εκτός των τόκων υπερημερίας) ΠΡΟΣ το Καθαρό Αποτέλεσμα (κέρδη) προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων να είναι ΊΣΟ ή Μικρότερο από 8.

 

3.Είμαι Βιώσιμος και γίνεται δεκτή η αίτηση μου. Τι κερδίζω;

· Αφαιρούνται τα ακόλουθα:

i.το σύνολο των τόκων υπερημερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα.

ii.το 95% των προστίμων της Εφορίας.

iii.το 85% των προσαυξήσεων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

4.Σε πόσες δόσεις θα αποπληρώσω;

· Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων στην περίπτωση των τραπεζών, της Εφορίας και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (εφεξής θεσμικών) ΔΕΝ επιτρέπεται να ξεπερνά τις 120.

· Για τους λοιπούς ιδιώτες πιστωτές ΔΕΝ επιτρέπεται να ξεπερνά τις 24.

· Ο οφειλέτης καταβάλει ισόποσες τοκοχρεωλυτικές μηνιαίες δόσεις, που ΔΕΝ επιτρέπεται να είναι κατώτερες από το ποσό των πενήντα (50) ευρώ ανά πιστωτή.

· Αν η βασική οφειλή προς το Δημόσιο ή/και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δεν ξεπερνά το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €) ανά πιστωτή, ο αριθμός των δόσεων ΔΕΝ επιτρέπεται να υπερβαίνει τις 36.
Στην περίπτωση αυτή, ΔΕΝ υφίσταται η υποχρέωση προσφοράς κοινού αριθμού δόσεων για όλους τους θεσμικούς πιστωτές.

 

5.Έχουν χρηματοοικονομικό κόστος οι δόσεις;

·Ναι, επιβαρύνονται με επιτόκιο ίσο με το Εuribor τριμήνου, προσαυξημένο κατά 5 εκατοστιαίες μονάδες και κατά την εισφορά του ν. 128/1975.

·Για τους υπόλοιπους πιστωτές, το επιτόκιο είναι σταθερό, με κρίσιμο χρόνο την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Τμήμα Μελετών-Ο.Ε.Ε.

ΠΗΓΗ • …από το 2012 και μετά θα μπορεί να ενεργοποιηθεί η παράταση 20ετούς παραγραφής όταν διαπιστώνεται φοροδιαφυγή

• ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ 2017