Ανάρτηση Ειδοποιητηρίων Αναδρομικών Β΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 τ.ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ

e-ΕΦΚΑ Ανακοίνωση Αθήνα,  11/6/2020

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ Β΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ τ.ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ενημερώνει τους ασφαλισμένους του τέως ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ ότι αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια αναδρομικών διαφορών Β΄εξαμήνου 2015 (Ν. 3986/2011) ενεργών και ανενεργών ασφαλισμένων σύμφωνα με την υπ΄αρ. 398/18.05.2016 απόφαση του ΔΣ- ΕΤΑΑ.

Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ

Στα ειδοποιητήρια αναφέρεται ως ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: 30/06/2020


Απόφαση ΔΣ του ΕΤΑΑ 398/2016 – Κατάταξη σε κατώτερες ασφαλιστικές κατηγορίες
Μαΐου 24, 2016

Με μία μικρή επιφύλαξη, ως προς το τελικό κείμενο, δημοσιεύουμε προς γνώση των συναδέλφων, την απόφαση του ΔΣ του ΕΤΑΑ που αφορά στην κατάταξη ασφαλισμένων σε κατώτερες ασφαλιστικές κατηγορίες, μετά τη γνωμοδότηση 122/2016 του ΝΣΚ που ήδη έχουμε δημοσιεύσει. Αξιοσημείωτη είναι η δική μας παρέμβασή μας και του Προέδρου της ΔΕ Νομικών για την εφαρμογή της απόφασης σε όλους τους ασφαλισμένους (και όχι μόνον στους μηχανικούς):

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ENIAIO ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΘΕΜΑ 2ον Δ.Σ. 398/2016

Δρομολόγηση της επίλυσης των εκκρεμοτήτων σχετικά με τις αναδρομικές διαφορές εισφορών των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ – Τομείς Μηχανικών & ΕΔΕ αναφορικά με την υλοποίηση της με αριθμό 117/2015 απόφασης του ΣτΕ και του Ν.4337/15 μετά την αποδοχή από τον κ. Υφυπουργό της σχετικής γνωμοδότησης με αριθμό 122/2016 που εξεδόθη από το ΝΣΚ ύστερα από ερώτημα του κ. Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης

Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Στ. Πλιάκης. Παρευρίσκονται επίσης οι αρμόδιοι Δ/ντες κ. Μαρία Λέκκα, κ. Κωνσταντίνος Καραγιαννάκης και κ. Ανδρέας Κουτσόλαμπρος.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΤΑΑ, κ. Στυλιανός Πλιάκης, εισάγει στο Διοικητικό Συμβούλιο το θέμα, με τον ορθό τίτλο: «Δρομολόγηση της επίλυσης των εκκρεμοτήτων σχετικά με τις αναδρομικές διαφορές εισφορών των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ – Τομείς Μηχανικών & ΕΔΕ αναφορικά με την υλοποίηση της με αριθμό 117/2015 απόφασης του ΣτΕ και του Ν.4337/15 μετά την αποδοχή από τον κ. Υφυπουργό της σχετικής γνωμοδότησης με αριθμό 122/2016 που εξεδόθη από το ΝΣΚ ύστερα από ερώτημα του κ. Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης » και εκθέτει την κάτωθι εισήγηση:

Όπως σας είναι γνωστό υφίστανται σημαντικές εκκρεμότητες σχετικά με την καταβολή των αναδρομικών διαφορών εισφορών των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ – Τομείς Μηχανικών & ΕΔΕ μετά την απόφαση με αρ. 117/2015 του ΣτΕ. Επίσης υφίστανται εκκρεμότητες λόγω του Ν.4337/15 που κατάργησε το άρθρο 39 του Ν.4331/15 που ρύθμιζε με διαφορετικό τρόπο για τα έτη 2015-2016 τις προβλεπόμενες από το Ν.3986/11 εισφορές των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ.
Το παρόν ΔΣ με τη με αρ. 21/379/23-12-2015 απόφασή του, αποφάσισε ομόφωνα να ζητήσει από το αρμόδιο Υπουργείο την επίλυση του θέματος της είσπραξης των αναδρομικών διαφορών των ασφαλιστικών εισφορών με σχετική νομοθετική ρύθμιση. Το Υπουργείο μας έκανε γνωστό ότι δεν υπάρχει σχετική δυνατότητα. Ο τρόπος επίλυσης που απομένει είναι μέσω αποφάσεων των οργάνων Διοίκησης του ΕΤΑΑ. Ήδη έχουν ληφθεί οι σχετικές αποφάσεις και υλοποιείται η είσπραξη αναδρομικών διαφορών εισφορών που αφορούν υγειονομικούς (κυρίως φαρμακοποιούς) του ΤΣΑΥ.
Στην τελευταία προ του Πάσχα συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 27-4-2016 και συγκεκριμένα κατά τη συζήτηση του 15ον Θέματος/Δ.Σ. 396/2016 «Ενημέρωση ΔΣ επί των εκκρεμοτήτων σχετικά με τις εισφορές των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ – Τομείς Μηχανικών & ΕΔΕ αναφορικά με τη με αριθμό 117/2015 απόφαση του ΣτΕ και το Ν.4337/15, καθώς και του σχετικού ερωτήματος του Υπουργείου Εργασίας που εκκρεμεί στο ΝΣΚ» σας είχα εκ νέου ενημερώσει για τις επανειλημμένα διατυπωθείσες σημαντικές επιφυλάξεις αρμοδίων Διευθυντών (ως το με αρ. πρωτ. 87599/12-4-20216 υπόμνημα της Δ/νσης Εισφορών του ΤΣΜΕΔΕ που έχει αποσταλεί και στην αρμόδια Γενική Δ/νση του Υπουργείου), ενώ η Δ/νση Νομικών Υποθέσεων επανειλημμένως μας έχει επισημάνει την υποχρέωση υλοποίησης της απόφασης 117/2015 του ΣτΕ καθώς και τις ευθύνες που απορρέουν από την καθυστέρηση αυτής της υλοποίησης, όπως επίσης και για την ανάγκη πλήρους εφαρμογής των διατάξεων του Ν.4337/2015. Σχετικά με το Ν.4337/2015 και ειδικότερα το θέμα της επανόδου στην προβλεπόμενη εκ του Ν.3986/11 ασφαλιστική κατηγορία, θυμίζω ότι με προηγούμενη απόφαση είχε αναβληθεί το θέμα σε αναμονή της έκδοσης γνωμοδότησης του ΝΣΚ στο οποίο είχε προσφύγει με ερώτημα το Υπουργείο (αρ. πρωτ. 738/8-4-2016). Η εν λόγω γνωμοδότηση έχει εκδοθεί και σας την επισυνάπτουμε. Θα αναφερθούμε αναλυτικότερα παρακάτω.
Το Δ.Σ. είχε καταλήξει κατά την εν λόγω συζήτηση του θέματος ότι «Απαιτείται αμέσως μετά τις γιορτές σε υλοποίηση της απόφασης 117/2015 του ΣτΕ η δρομολόγηση της είσπραξης των αναδρομικών διαφορών των εισφορών των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ – Τομείς Μηχανικών & ΕΔΕ αρχής γενομένης από την είσπραξη των οφειλών των ήδη συνταξιούχων καθώς και των οφειλόμενων εισφορών στον ΟΑΕΔ. Τα όργανα διοίκησης με εισήγηση των αρμόδιων διευθύνσεων, θα προσδιορίσουν τον τρόπο υλοποίησης της είσπραξης των αναδρομικών διαφορών εισφορών. Επίσης αναλόγως θα προχωρήσει και η υλοποίηση της γνωμοδότησης του ΝΣΚ».
Σήμερα βρισκόμαστε στη φάση της λήψης της απόφασης με την οποία θα υλοποιηθούν τα ανωτέρω λαμβανομένων υπόψη και των προβλέψεων του νέου Ν. 4387/2016 δεδομένου ότι τα θέματα έχουν εισαχθεί σε διάφορα στάδια από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή τη Δ.Ε του ΕΤΑΑ – Τομέας Μηχανικών & ΕΔΕ και έχει αναβληθεί η συζήτησή τους. Ειδικότερα:
Α. Στη συνεδρίαση μας της 17-2-2016 είχε εισαχθεί εισήγηση για την έγκριση της απόφασης 873, θέμα 23ο εκ της Συν. 410/08.02.2016, η οποία αφορούσε την υλοποίηση της έναρξης είσπραξης των αναδρομικών διαφορών σύμφωνα με την πρόταση της Δ/νσης Εισφορών των Τομέων Μηχανικών και Ε.Δ.Ε.
Το Δ.Σ. αποφάσισε την αναβολή λήψης απόφασης λόγω της αλλαγής στη θέση του Προέδρου της Δ.Ε. ΕΤΑΑ-Τομέων Μηχανικών & ΕΔΕ μετά την αποδοχή από τον αρμόδιο Υπουργό της παραίτησης του κ. Γιάννη Γαμβρίλη και της τοποθέτησης του κ. Κωνσταντίνου Μακέδου.
Β. Το θέμα επανεισάγεται στη συνεδρίαση της 24-2-2016 υπό τον τίτλο: «Εξέταση από το συλλογικό όργανο του ΔΣ ΕΤΑΑ, της εκδοθείσας Απόφασης της ΔΕ των Τομέων Μηχανικών και ΕΔΕ, υπ’ αριθμ. 873, θέμα 23ο εκ της Συν. 410/08.02.2016, η οποία αφορά την υποβληθείσα πρόταση της Δ/νσης Εισφορών των Τομέων Μηχανικών και Ε.Δ.Ε, σχετικά με τον τρόπο και τον χρόνο υλοποίησης της Α.Δ.Σ 379/23.12.2015, θέμα 21ο».
Επισυνάπτεται στην παρούσα εισήγηση η ως άνω απόφαση της ΔΕ των Τομέων Μηχανικών και ΕΔΕ.
Στην ίδια συνεδρίαση τέθηκε και η Πρόταση της Δ.Ε. ΕΤΑΑ-Τομέων Μηχανικών & ΕΔΕ για αναβολή της συζήτησης του για μετά την ψήφιση του ασφαλιστικού Νόμου και τη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ. Επισυνάπτεται στην παρούσα εισήγηση η ως άνω απόφαση της ΔΕ των Τομέων Μηχανικών και ΕΔΕ. (Απόφαση 903/θέμα 4ο/412/222-2-2016 της Δ.Ε.)
Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε την αναβολή της συζήτησης ώστε να εισαχθεί το θέμα αφού ολοκληρωθούν όλες οι αναγκαίες επαφές με το αρμόδιο Υπουργείο για την δρομολόγηση της υλοποίησης του θέματος.
Γ. Στη συνέχεια στη συνεδρίαση του Δ.Σ. 393/06-04-2016 εισάγεται το θέμα: «Απόφαση επί Ατομικών διοικητικών πράξεων που έχουν εκδοθεί δυνάμει του άρθρου 39 του Ν.4331/2015 που καταργήθηκε με το άρθρο 21, παρ. 3 του ν. 4337/15.
Το θέμα αναβάλλεται κατόπιν αιτήματος του Κυβερνητικού Επιτρόπου εν αναμονή σχετικής απάντησης από το ΝΣΚ.
Δ. Στο μεταξύ έχουμε την ψήφιση του νέου ασφαλιστικού Ν. 4387/2016 στον οποίο προβλέπονται τα παρακάτω σημαντικά που πρέπει να συνυπολογισθούν για τη λήψη της απόφασης για το συγκεκριμένο θέμα:
Οι ασφαλιστικές εισφορές θα εξακολουθούν να εισπράττονται από τους υπαγόμενους στον ΕΦΚΑ ασφαλιστικούς φορείς ως το τέλος του τρέχοντος έτους. (άρθρο 39 παρ. 16).
Η σταθερή μηνιαία εισφορά, το ύψος της ασφαλιστικής εισφοράς, καθώς και οι ασφαλιστικές κατηγορίες ή αποδοχές, βάσει των οποίων υπολογίζεται η μηνιαία εισφορά των ασφαλισμένων για τους οποίους, βάσει των γενικών ή ειδικών ή καταστατικών διατάξεων όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, προέκυπτε υποχρέωση υπαγωγής στους Τομείς του κλάδου κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ (Τομέας Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, Τομέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών, Τομέας Ασφάλισης Νομικών), όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2015 παραμένουν αμετάβλητες μέχρι 31.12.2016, εξαιρουμένης της εισφοράς που καταβαλλόταν για την ειδική προσαύξηση ΤΣΜΕΔΕ, καθώς και του κλάδου μονοσυνταξιούχων του ΤΣΑΥ τα οποία καταργούνται από την 1.1.2016. Δηλαδή παγώνει η εξέλιξη στις ασφαλιστικές κατηγορίες στις 31-12-2015 και δεν εισπράττεται πλέον το μέρος της εισφοράς που αφορά την ειδική προσαύξηση. (άρθρο 39 παρ. 15). Με το νέο δε σύστημα που θα ισχύει από 1.1.2017 καταργείται η διάκριση μεταξύ παλαιών και νέων ασφαλισμένων καθώς και η πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών με βάση τις ασφαλιστικές κατηγορίες.
Ε. Στις 16-5-2016 ο Υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Πετρόπουλος έκανε αποδεκτή την με αριθμό 122/2016 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ (του Νομικού Συμβούλου της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Παπαγιαννόπουλου) που μας διαβιβάσθηκε με την με αρ. πρωτ. 976/16-05-2016 επιστολή του γραφείου του κ. Υφυπουργού. Η γνωμοδότηση αυτή – η οποία και επισυνάπτεται – διατυπώνει την άποψη ότι «…η διοίκηση του ΕΤΑΑ δεν υποχρεούται να ανακαλέσει άμεσα όσες διοικητικές πράξεις εκδόθηκαν υπό την ισχύ του άρθρου 39 του ω. 4331/2015, δύναται όμως να τις ανακαλέσει μόνον εφ’ όσον το αρμόδιο όργανο του ΕΤΑΑ κρίνει αιτιολογημένα κατά τρόπο ειδικό και δικαστικά ελέγξιμο ότι η ανάκληση γίνεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος επαρκώς προσδιοριζομένου, σύμφωνα με όσα αναπτύσσονται στη σκέψη 8». Η γνωμοδότηση αυτή, μετά την αποδοχή της από τον Υπουργό, είναι υποχρεωτική για το Ταμείο μας.
Επομένως το Δ.Σ. δεν είναι υποχρεωμένο να ανακαλέσει τις διοικητικές πράξεις αλλαγής ασφαλιστικής κατηγορίας στις οποίες προέβη για όσους ασφαλισμένους υπέβαλαν σχετικές αιτήσεις οι οποίες και έγιναν αποδεκτές σε εφαρμογή του άρθρου 39 του Ν 4331/16 μετά την ψήφιση του Ν. 4337/16 που καταργούσε το άρθρο αυτό.
Κατόπιν των ανωτέρω απαιτείται για το συμφέρον τόσο του ΕΤΑΑ συνολικά και ειδικότερα των Τομέων Μηχανικών & ΕΔΕ όσο και των ίδιων των ασφαλισμένων, η άμεση υλοποίηση της απόφασης 117/2015 του ΣτΕ με τη δρομολόγηση της είσπραξης των αναδρομικών διαφορών των εισφορών των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ – Τομείς Μηχανικών & ΕΔΕ – και κατά προτεραιότητα η είσπραξη των οφειλών των ήδη συνταξιούχων – καθώς και των οφειλόμενων εισφορών στον ΟΑΕΔ αλλά και για την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4337/2015 υπό το πρίσμα της ως άνω με αριθμό 122/2016 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ.
Εισηγούμαστε στο Δ.Σ. να αποφασίσει την άμεση δρομολόγηση της επίλυσης των εκκρεμοτήτων σχετικά με τις αναδρομικές διαφορές εισφορών των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ – Τομείς Μηχανικών & ΕΔΕ αναφορικά με την υλοποίηση της με αριθμό 117/2015 απόφασης του ΣτΕ καθώς και την υλοποίηση και του Ν.4337/15 λαμβάνοντας υπόψη την με αριθμό 122/2016 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ κ. Παπαγιαννόπουλου ως εξής:
Οι διοικητικές πράξεις αλλαγής ασφαλιστικής κατηγορίας στις οποίες προέβη το ΕΤΑΑ για όσους ασφαλισμένους υπέβαλαν σχετικές αιτήσεις κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία οι οποίες και έγιναν αποδεκτές σε εφαρμογή του άρθρου 39 του Ν 4331/16, δεν ανακαλούνται σύμφωνα με την ως άνω γνωμοδότηση λόγω της ψήφισης του Ν. 4337/16 που καταργούσε το άρθρο αυτό. Επομένως οι εν λόγω ασφαλισμένοι διατηρούνται για τα έτη 2015-2016 στις ασφαλιστικές κατηγορίες που είχαν τοποθετηθεί με τις εν λόγω διοικητικές πράξεις και μετά την ψήφιση του 4337/2016. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΤΑΑ – Τομέας Μηχανικών και ΕΔΕ θα πρέπει να εκδώσουν τα τρέχοντα ειδοποιητήρια Α΄ εξαμήνου 2016, καθώς και στη συνέχεια αυτά του Β΄ εξαμήνου 2016, κατατάσσοντας στις χαμηλότερες κατηγορίες τους ασφαλισμένους που υπέβαλαν τις ως άνω αιτήσεις και οι οποίες και έγιναν αποδεκτές. Για την ταυτότητα του νομικού λόγου όλες οι υποβληθείσες αιτήσεις στους επί μέρους Τομείς του ΕΤΑΑ, οι οποίες είναι εκκρεμείς σε διάφορα στάδια της διαδικασίας, θα έχουν την αυτή αντιμετώπιση, με μέριμνα των αρμοδίων υπηρεσιών, χωρίς να χρειασθεί η εισαγωγή του θέματος στις αρμόδιες Διοικούσες Επιτροπές. Κατά τα λοιπά θα ισχύουν οι διατάξεις των Ν. 3986/2011, Ν. 4337/15 και του Ν. 4387/2016
Οι υφιστάμενες εκκρεμότητες σε μερίδα συνταξιούχων ΕΤΑΑ – Τομέας Μηχανικών και ΕΔΕ μετά την απόφαση του ΣτΕ υπ’ αριθμ. 117/2015 οι οποίες οφείλονται σε διαφορές παλαιότερων ασφαλιστικών εισφορών που δεν είχαν περιληφθεί στα ειδοποιητήρια λόγω της δικαστικής εκκρεμότητας στο ΣτΕ η οποία και έληξε με απόρριψη της αίτησης ακύρωσης του Τ.Ε.Ε. (εις βάρος των ασφαλισμένων) θα πρέπει να αρθούν με την έναρξη της διαδικασίας είσπραξής τους. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΤΑΑ – Τομέας Μηχανικών και ΕΔΕ για την αναζήτηση των εν λόγω οφειλών από τους συνταξιούχους είτε μισθωτούς είτε ελεύθερους επαγγελματίες του ταμείου εισηγούμαστε να προχωρήσουν ως εξής:
α. Στην περίπτωση των συνταξιούχων (μη ενεργών ασφαλισμένων) για τους οποίους δεν έχει υλοποιηθεί η παρακράτηση των προαναφερομένων αναδρομικών διαφορών μέχρι την ημερομηνία παύσης τους, αποπληρωμή της οφειλής τους να γίνει σε δόσεις, ανάλογα με τον ισχύοντα Νόμο περί παρακράτησης κατά την συνταξιοδότηση που ίσχυε την ημερομηνία αίτησης συνταξιοδότησης στον φορέα. Το αρμόδιο τμήμα της Δ/νσης Συντάξεων θα αποστείλει αρχείο κρατήσεων στην Η.Δ.Ι.Κ.Α προκειμένου να γίνουν οι ανάλογες κρατήσεις.
Όσον αφορά, το θέμα του τρόπου υπολογισμού της συνολικής οφειλής, το αρχικό κεφάλαιο θα πρέπει να υπολογιστεί με την σημερινή τιμή των ασφαλιστικών εισφορών (άρθρο 21 Ν.915/79), και να υπάρξει η επιβολή προσθέτων τελών βάση της κείμενης νομοθεσίας.
Στο σημείο αυτό η υπηρεσία αναφέρει ότι σύμφωνα με τις γενικές αρχές δικαίου σε περιπτώσεις εκπρόθεσμης καταβολής των εισφορών από τους υπόχρεους, άνευ υπαιτιότητας των, ή για λόγους που καθιστούν συγχωρητέα και δικαιολογημένη την καθυστέρηση, εφόσον αυτή από τα πραγματικά περιστατικά δεν οφείλεται, σε αμέλεια του οφειλέτη, δεν χωρεί επιβάρυνση του υπόχρεου οφειλέτη με πρόσθετα τέλη, τα οποία αποτελούν κύρωση σε βάρος των καθυστερούντων την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών (794/57 Γνωμ Ν.Σ.Κ και 1086/69 αποφ. Σ.Τ.Ε).
Συνοψίζοντας, προτείνεται ο υπολογισμός των αναδρομικών διαφορών με την τιμή υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών που ίσχυε κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης χωρίς την επιβολή προσθέτων τελών (όπως αυτά αναπροσαρμόστηκαν με την κείμενη νομοθεσία), και να διατηρηθεί το όποιο ευνοϊκό καθεστώς παρακράτησης ασφαλιστικών εισφορών το οποίο ίσχυε κατά την ημερομηνία ελέγχου του συνταξιοδοτικού τους φακέλου (Ν.3996/2011, Ν. 4321/2015, Ν.4350/2015), παρά την προσθήκη των αναδρομικών διαφορών στη συνολική τους αρχική οφειλή. Για όσες συνταξιοδοτικές αποφάσεις εκδόθηκαν από 1/7/2011 και έως 31/5/2016 και οι ασφαλισμένοι όφειλαν εισφορές που αν αθροιστούν με τις Οφειλόμενες Διαφορές Ασφαλιστικών Εισφορών ξεπερνούσαν τα προβλεπόμενα όρια (ανάλογα με τα όρια οφειλών ασφαλιστικών που ίσχυαν για κάθε ασφαλισμένο) είναι νομότυπες και δεν εγείρονται θέματα νομιμότητάς τους.
β. Στην περίπτωση των υπό συνταξιοδότηση ασφαλισμένων, για τους οποίους εκκρεμεί συνταξιοδοτικός φάκελος στο τμήμα ελέγχου της Δ/νσης Εισφορών, θα βεβαιώνεται όλο το ποσό των αναδρομικών διαφορών σε όλες τις αιτήσεις που εκκρεμούν και θα υποβληθούν στο μέλλον το οποίο και θα παρακρατείται σύμφωνα με τον ισχύοντα Νόμο περί παρακράτησης κατά την συνταξιοδότηση που ίσχυε την ημερομηνία αίτησης συνταξιοδότησης στον φορέα.
γ. Στην περίπτωση των αποβιωσάντων συνταξιούχων του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ ,θα αναζητηθούν οι αναδρομικές διαφορές από την Δ/νση Συντάξεων, η οποία θα παρακρατά μέσω οφειλομένων συντάξεων ή μέσω των κληρονομικών απαιτήσεων.
δ. Επισημαίνεται ότι για τους συνταξιούχους της κατηγορίας των εμμίσθων ασφαλισμένων, οι διαφορές που προκύπτουν στην Ειδική προσαύξηση θα παρακρατηθούν από τους ίδιους (καθόσον αυτή αποτελεί προσωπική εισφορά).
Οι υφιστάμενες εκκρεμότητες που αφορούν την εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ από τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ – Τομέας Μηχανικών και ΕΔΕ που δεν είχαν περιληφθεί στα ειδοποιητήρια λόγω της δικαστικής εκκρεμότητας στο ΣτΕ η οποία και έληξε με απόρριψη της αίτησης ακύρωσης του Τ.Ε.Ε. (εις βάρος των ασφαλισμένων) θα πρέπει να αρθούν με την έναρξη της διαδικασίας είσπραξής τους. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΤΑΑ – Τομέας Μηχανικών και ΕΔΕ θα συμπεριλάβουν άμεσα με τα τρέχοντα ειδοποιητήρια Α΄ εξαμήνου 2016 τις οφειλές που σχετίζονται με οφειλές υπέρ ΟΑΕΔ.
Και εδώ επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις γενικές αρχές δικαίου σε περιπτώσεις εκπρόθεσμης καταβολής των εισφορών από τους υπόχρεους, άνευ υπαιτιότητας των, ή για λόγους που καθιστούν συγχωρητέα και δικαιολογημένη την καθυστέρηση, εφόσον αυτή από τα πραγματικά περιστατικά δεν οφείλεται, σε αμέλεια του οφειλέτη, δεν χωρεί επιβάρυνση του υπόχρεου οφειλέτη με πρόσθετα τέλη, τα οποία αποτελούν κύρωση σε βάρος των καθυστερούντων την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών (794/57 Γνωμ Ν.Σ.Κ και 1086/69 αποφ. Σ.Τ.Ε).

Οι αναδρομικές διαφορές των ασφαλιστικών εισφορών για τους Ελεύθερους επαγγελματίες του παλαιού και νέου ασφαλιστικού, εισηγούμαστε να εισπραχθούν σε οκτώ (8) εξάμηνης διάρκειας ηλεκτρονικά ειδοποιητήρια τα οποία θα λήγουν στο τέλος κάθε ημερολογιακού εξαμήνου, και τα οποία θα αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους ταυτοποιημένους χρήστες, ενώ ταυτόχρονα θα μπορούν να εκδίδονται και να διατίθενται στους μη ταυτοποιημένους χρήστες-ασφαλισμένους και από την κεντρική υπηρεσία, περιφερειακά γραφεία-τμήματα. Συγκεκριμένα τα αναδρομικά θα αναζητηθούν από το ως εξής :
1η Δόση οι διαφορές του Β΄ εξαμήνου του 2011
2η Δόση οι διαφορές του Α΄ εξαμήνου του 2012
3η Δόση οι διαφορές του Β΄ εξαμήνου του 2012
4η Δόση οι διαφορές του Α΄ εξαμήνου του 2013
5η Δόση οι διαφορές του Β΄ εξαμήνου του 2013
6η Δόση οι διαφορές του Α΄ εξαμήνου του 2014
7η Δόση οι διαφορές του Α΄ εξαμήνου του 2015
8η Δόση οι διαφορές του Β΄ εξαμήνου του 2015
Όσον αφορά, το θέμα του τρόπου υπολογισμού της συνολικής οφειλή, το αρχικό κεφάλαιο θα πρέπει να υπολογιστεί με τη σημερινή τιμή των ασφαλιστικών εισφορών (άρθρο 21 Ν.915/79), και να υπάρξει η επιβολή προσθέτων τελών βάση της κείμενης νομοθεσίας.
Και εδώ επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις γενικές αρχές δικαίου σε περιπτώσεις εκπρόθεσμης καταβολής των εισφορών από τους υπόχρεους, άνευ υπαιτιότητας των, ή για λόγους που καθιστούν συγχωρητέα και δικαιολογημένη την καθυστέρηση, εφόσον αυτή από τα πραγματικά περιστατικά δεν οφείλεται, σε αμέλεια του οφειλέτη, δεν χωρεί επιβάρυνση του υπόχρεου οφειλέτη με πρόσθετα τέλη, τα οποία αποτελούν κύρωση σε βάρος των καθυστερούντων την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών (794/57 Γνωμ Ν.Σ.Κ και 1086/69 αποφ. Σ.Τ.Ε).
Συνοψίζοντας, προτείνεται ο υπολογισμός των αναδρομικών διαφορών με την σημερινή τιμή υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών, χωρίς την επιβολή προσθέτων τελών (όπως αυτά αναπροσαρμόστηκαν με την κείμενη νομοθεσία), αλλά να υπάρξει επιβολή πρόσθετου τέλους από την ημερομηνία λήξης του ειδοποιητηρίου αναδρομικών διαφορών (τα οποία θα έχουν ως καταληκτική ημερομηνία την τελευταία ημέρα λήξης κάθε εξαμήνου), στην περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής της δόσης των αναδρομικών. Τα ανωτέρω θα ισχύσουν αναλόγως και για τις περιπτώσεις εκκρεμών αιτήσεων εκκαθάρισης ή συμψηφισμού για αναδρομικές διαφορές εισφορών της εν λόγω περιόδου..
Επισημαίνεται όμως ότι:
Η εμπρόθεσμη καταβολή των δόσεων αναδρομικών διαφορών, να αποτελεί στοιχείο ελέγχου της ασφαλιστικής ενημερότητας, η οποία θα παύει να είναι σε ισχύ στην περίπτωση μη καταβολής των εν λόγω δόσεων.
Διατηρείται το δικαίωμα ένταξης των οφειλόμενων διαφορών στον ισχύοντα κάθε φορά διακανονισμό με τους όρους που ορίζει η εκάστοτε ρύθμιση.
Επίσης για την κατηγορία των Εμμίσθων ασφαλισμένων, θα παρακρατηθούν από τους ίδιους (εφόσον άλλωστε αποτελεί προσωπική εισφορά) οι διαφορές που προκύπτουν στην Ειδική Προσαύξηση από 01/07/2011-31/12/2015 σε επίσης οκτώ (8) εξάμηνες δόσεις αντίστοιχα με το δοσολόγιο των ελευθέρων επαγγελματιών.
Για κάθε άλλο θέμα που θα αφορά την καλύτερη κατά το δυνατό υλοποίηση των ανωτέρω θα αποφαίνονται τα όργανα διοίκησης του ΕΤΑΑ ύστερα από σχετικές εισηγήσεις των αρμόδιων διευθύνσεων.

Παρατίθεται η γνωμοδότηση του ΝΣΚ

Στη συνέχεια γίνεται αναλυτική συζήτηση στην οποία το σύνολο των μελών του Δ.Σ. θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική τη με αριθμό 122/2016 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ την οποία έκανε αποδεκτή ο Υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ως εκ τούτου η εφαρμογή της είναι υποχρεωτική για το Ταμείο μας. Το σύνολο των μελών του Δ.Σ. εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίηση του για την εξέλιξη αυτή που δικαιώνει ένα δίκαιο αίτημα συνολικά των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ. Ο Προϊστάμενος Δ.Ν.Υ. κ. Ανδρέας Κουτσόλαμπρος επεσήμανε ότι μετά την αποδοχή της γνωμοδότησης από τον Υπουργό, αυτή αποτελεί πράξη υποχρεωτική για τη Διοίκηση (άρθρο 7 παρ. 4 του ν. 3086/2002) και μάλιστα για όλους τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ και για όλους τους Τομείς, και όχι μόνον για τους ασφαλισμένους των Τομέων Μηχανικών και ΕΔΕ, για τους οποίους αναφέρει το ερώτημα. Επίσης επεσήμανε την υποχρέωση συμμόρφωσης των συλλογικών οργάνων του Ταμείου στο διατακτικό και το σκεπτικό της υπ’αριθμ.117/2015 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία έχει ήδη κοινοποιηθεί στις υπηρεσίες.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αναφέρει ότι η αποδοχή της γνωμοδότησης θα ισχύσει με τα αντίστοιχα αποτελέσματα και για τους ασφαλισμένους όλων των τομέων του ΕΤΑΑ.
Επίσης ο Γ’ Αντιπρόεδρος, κ. Δημ. Βερβεσός ανέφερε πως ήδη το θέμα έχει αχθεί στη Διοικούσα Επιτροπή Νομικών, κατόπιν υποβολής ενστάσεων ασφαλισμένων, η οποία με σειρά αποφάσεις της, με πλήρη και νόμιμη αιτιολογία, έχει κρίνει περί μη ανακλήσεως των ευμενών διοικητικών πράξεων, για όσους ασφαλισμένους είχαν υποβάλει εμπρόθεσμα αιτήσεις και είχαν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις ευμενείς διατάξεις του Ν.4331/2015. Κατόπιν τούτου η υλοποίηση της εν λόγω γνωμοδότησης θα ισχύσει και για όσους ασφαλισμένους Τομέων Νομικών (δικηγόρους, συμβολαιογράφους, δικ. επιμελητές κλπ.) μετά την 01.01.1993, ανήκαν κατά νόμο σε ανώτερη κατηγορία, αλλά είχαν υποβάλλει σχετικές αιτήσεις στο ΤΑΝ/ΕΤΑΑ μέχρι την 17.10.2015 (πριν την ανάρτηση στο ΦΕΚ του ν. 4337/2015) και ήταν ασφαλιστικά ενήμεροι κατά το χρόνο υποβολής της. Εισηγείται δε να διευκρινισθεί στην απόφασή μας ότι θα παρέλκει η εξέταση εκκρεμών ενστάσεων/ιεραρχικών προσφυγών ενώπιον της ΔΕ/ΤΑΝ/ΕΤΑΑ καθώς και η υποβολή τέτοιων στο μέλλον, ενώ για όσες έχουν εκδοθεί αποφάσεις της ΔΕ/ΤΑΝ/ΕΤΑΑ ισχύουν οι αποφάσεις της ΔΕ/ΤΑΝ. Επίσης επισήμανε ότι θα πρέπει όσοι έχουν καταβάλλει ήδη, εντός του 2016, ασφαλιστικές εισφορές του 2015 που είναι υπέρτερες της ασφαλιστικής κατηγορίας που κατατάχθηκαν βάσει του Ν. 4331/2015, η υπερβάλλουσα διαφορά θα συμψηφιστεί με τις μέλλουσες ασφαλιστικές τους εισφορές.

Στη συνέχεια η συζήτηση επικεντρώνεται στα υπόλοιπα θέματα της εισήγησης. Στο σημείο αυτό αποχωρεί ο κ. Αν. Κουτσόλαμπρος.
Ο Πρόεδρος επισημαίνει την ανάγκη άμεσης δρομολόγησης της επίλυσης των εκκρεμοτήτων σχετικά με τις αναδρομικές διαφορές εισφορών των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ – Τομείς Μηχανικών & ΕΔΕ αναφορικά με την υλοποίηση της με αριθμό 117/2015 απόφασης του ΣτΕ καθώς και την υλοποίηση και του Ν.4337/15 σε ότι αφορά τα υπόλοιπα θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ως άνω γνωμοδότηση του ΝΣΚ. Θα πρέπει να ξεκινήσει εντός του τρέχοντος εξαμήνου η είσπραξη των εκκρεμών διαφορών που αφορούν την εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ από τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ – Τομέας Μηχανικών και ΕΔΕ που δεν είχαν περιληφθεί στα ειδοποιητήρια λόγω της δικαστικής εκκρεμότητας στο ΣτΕ και που πρέπει να συμπεριληφθούν άμεσα στα τρέχοντα ειδοποιητήρια Α΄ εξαμήνου 2016. Επίσης οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΤΑΑ – Τομέας Μηχανικών και ΕΔΕ θα αναζητήσουν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εισήγηση τις αναδρομικές διαφορές εισφορών από τους συνταξιούχους του ταμείου είτε μισθωτούς είτε ελεύθερους επαγγελματίες. Επίσης ειδικότερα για τους εν ενεργεία ασφαλισμένους, η είσπραξη των οφειλόμενων διαφορών ασφαλιστικών εισφορών θα πρέπει να γίνει σε οκτώ (8) εξάμηνης διάρκειας ηλεκτρονικά ειδοποιητήρια τα οποία θα λήγουν στο τέλος κάθε ημερολογιακού εξαμήνου με έναρξη το Β΄εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Θεωρεί βάσιμο το αίτημα της κατανομής του συνόλου της οφειλής σε οκτώ (8) ισόποσες δόσεις και το εισηγείται συμπληρωματικά.
Ο κ. Μούζιος παίρνοντας το λόγο δήλωσε ότι θεωρεί θετικό γεγονός την αποδοχή της γνωμοδότησης του ΝΣΚ και συμφωνεί με την εφαρμογή της για όλους τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ. Όμως είναι λειψό και περιορισμένο μέτρο. Επανέλαβε για άλλη μια φορά τη γενικότερη και κατηγορηματική αντίθεσή του με τις απαράδεκτες και αδικαιολόγητες αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές που επιβλήθηκαν με το μνημονιακό νόμο 3986/2011 και επισήμανε ότι κατά την άποψή του η Κυβέρνηση έπρεπε να τις ακυρώσει. Δήλωσε εκ νέου τη θέση του να μην εισπραχθούν οι οφειλόμενες διαφορές εισφορών.
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Μακέδος Πρόεδρος της Δ.Ε. του ΕΤΑΑ -Τομείς Μηχανικών και ΕΔΕ και είπε ότι θεωρεί σημαντική επιτυχία την έκδοση της Γνωμοδότησης του ΝΣΚ και την αποδοχή της από τον κ. Υφυπουργό. Δικαιώθηκαν τα επιχειρήματα που είχαμε αναπτύξει διεξοδικά και εμπεριστατωμένα. Είπε επίσης ότι συμφωνεί με την έναρξη της είσπραξης των οφειλόμενων διαφορών εισφορών προς υλοποίηση της με αριθμό 117/2015 απόφασης του ΣτΕ αρχής γενομένης με τα με υπό στοιχεία 2 και 3 σημεία της εισήγησης που αφορούν σχετικά με τον τρόπο είσπραξης των οφειλόμενων διαφορών ασφαλιστικών εισφορών για τους συνταξιούχους καθώς και την οφειλή προς τον ΟΑΕΔ. Όμως αναφορικά με τη διαδικασία είσπραξης των αναδρομικών που αφορούν τους εν ενεργεία ασφαλισμένους του ταμείου (ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ) όπως αναφέρεται στην υπό στοιχείο 4. πρόταση, αντιπροτείνει να προηγηθεί η εξέταση της πρότασης πρώτα από τη ΔΕ του ΕΤΑΑ -Τομείς Μηχανικών και ΕΔΕ και να επανέλθει στη συνέχεια στο Δ.Σ. του ΕΤΑΑ με το δεδομένο ότι η προηγούμενη απόφαση αναφερόταν σε 10 δόσεις. Επισήμανε επίσης το δίκαιο του αιτήματος για την κατανομή των ποσών που οφείλονται σε ισόποσες δόσεις.
Απαντώντας ο Πρόεδρος είπε ότι το θέμα έχει εισαχθεί επανειλημμένα και έχει αναβληθεί η λήψη της απόφασης ενόψει της αναμονής της έκδοσης της γνωμοδότησης του ΝΣΚ και το ΔΣ έχει εξαντλήσει τα χρονικά όρια για την έναρξη της υλοποίησης της απόφασης του ΣτΕ. Επισήμανε ότι η προηγούμενη ομόφωνη απόφασή μας αναφερόταν σε οκτώ εξαμηνιαίες δόσεις και ήδη, με την ανεξαρτοποίηση της δόσης των οφειλόμενων λόγω της εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ, οι δόσεις έγιναν εννιά. Η συζήτηση υπήρξε εξαντλητική και μετά και την ψήφιση του νέου ασφαλιστικού νόμου οι χρόνοι είναι ιδιαίτερα στενοί και πρέπει η εν λόγω διαδικασία να ξεκινήσει άμεσα. Επιβάλλεται να εκδοθούν τα ειδοποιητήρια του τρέχοντος εξαμήνου τις αμέσως προσεχείς ημέρες ώστε να αρχίσει και η είσπραξη των τρεχουσών εισφορών δεδομένου ότι η περαιτέρω καθυστέρηση στην είσπραξή τους, ενδέχεται να δημιουργήσει και προβλήματα ρευστότητας στο ΕΤΑΑ -Τομείς Μηχανικών και ΕΔΕ. Επισήμανε επίσης ότι και στην εισηγούμενη πρόταση (τελευταία παρ. με στοιχείο 6.) προβλέπεται η δυνατότητα για κάθε άλλο θέμα που θα αφορά την καλύτερη κατά το δυνατό υλοποίηση της να αποφαίνονται τα όργανα διοίκησης του ΕΤΑΑ ύστερα από σχετικές εισηγήσεις των αρμόδιων διευθύνσεων.
Ο Κυβερνητικός Επίτροπος κ. Παπαθεοδώρου είπε ότι απαιτείται η χωρίς άλλη καθυστέρηση υλοποίηση του συνολικού πακέτου της πρότασης και επισήμανε με έμφαση την ανάγκη όλες οι υπηρεσίες του ΕΤΑΑ και η Διοίκησή του να λάβουν κάθε απαραίτητο μέτρο για την επιτυχία του γιατί όλα θα κριθούν από την εισπραξιμότητά του Ταμείου κατά τους αμέσως προσεχείς μήνες, η οποία πρέπει να είναι η μέγιστη δυνατή.

ΘΕΜΑ 2ο Δ.Σ.398/18-05-2016

Δρομολόγηση της επίλυσης των εκκρεμοτήτων σχετικά με τις αναδρομικές διαφορές εισφορών των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ – Τομείς Μηχανικών & ΕΔΕ αναφορικά με την υλοποίηση της με αριθμό 117/2015 απόφασης του ΣτΕ και του Ν.4337/15 μετά την αποδοχή από τον κ. Υφυπουργό της σχετικής γνωμοδότησης με αριθμό 122/2016 που εξεδόθη από το ΝΣΚ ύστερα από ερώτημα του κ. Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του και τη σύμφωνη γνώμη του Κυβερνητικού Επιτρόπου

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Ομόφωνα την αποδοχή της με αριθμό 122/2016 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ την οποία έκανε αποδεκτή ο Υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στα πλαίσια εφαρμογής της, αποφασίζεται να μην ανακληθούν οι διοικητικές πράξεις αλλαγής ασφαλιστικής κατηγορίας στις οποίες προέβη το ΕΤΑΑ για όσους ασφαλισμένους υπέβαλαν σχετικές αιτήσεις κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία οι οποίες και έγιναν αποδεκτές σε εφαρμογή του άρθρου 39 του Ν 4331/16. Για την ταυτότητα του νομικού λόγου όλες οι υποβληθείσες αιτήσεις στους επί μέρους Τομείς του ΕΤΑΑ, οι οποίες είναι εκκρεμείς σε διάφορα στάδια της διαδικασίας, θα έχουν την αυτή αντιμετώπιση, με μέριμνα των αρμοδίων υπηρεσιών, χωρίς να χρειασθεί η εισαγωγή του θέματος στις αρμόδιες Διοικούσες Επιτροπές, γενομένης δεκτής, στο σύνολό της, της προτάσεως του Προέδρου της ΔΕ Νομικών, όπως αυτή αναλύεται στο σκεπτικό της αποφάσεως.
Κατά πλειοψηφία την άμεση έναρξη της διαδικασίας είσπραξης των οφειλόμενων διαφορών από τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ – Τομέας Μηχανικών και ΕΔΕ από εκκρεμότητες οι οποίες οφείλονται σε διαφορές παλαιότερων ασφαλιστικών εισφορών που δεν είχαν περιληφθεί στα ειδοποιητήρια λόγω της δικαστικής εκκρεμότητας στο ΣτΕ η οποία και έληξε με απόρριψη της αίτησης ακύρωσης του Τ.Ε.Ε. μετά την απόφαση του ΣτΕ υπ’ αριθμ. 117/2015, αρχής γενομένης από τις υφιστάμενες εκκρεμότητες μερίδας συνταξιούχων ΕΤΑΑ – Τομέας Μηχανικών και ΕΔΕ και της εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 2 και 3 της εισήγησης. Οι οφειλές των συνταξιούχων ΕΤΑΑ – Τομέας Μηχανικών και ΕΔΕ θα παρακρατούνται, σύμφωνα με τα ισχύοντα την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως συνταξιοδότησης περί παρακράτησης κατά την συνταξιοδότηση, ενώ αυτές που αφορούν την εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ που δεν είχαν περιληφθεί στα ειδοποιητήρια λόγω της ίδιας ως άνω αιτίας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΤΑΑ – Τομέας Μηχανικών και ΕΔΕ θα συμπεριλάβουν άμεσα με τα τρέχοντα ειδοποιητήρια Α΄ εξαμήνου 2016 τις οφειλές που σχετίζονται με οφειλές υπέρ ΟΑΕΔ.
Καταψήφισε ο κ. Μούζιος λόγω της γενικότερης αντίθεσής του με τις απαράδεκτες και αδικαιολόγητες αυξήσεις που επιβλήθηκαν στις ασφαλιστικές εισφορές με το μνημονιακό νόμο 3986/2011 και της άποψής του ότι η Κυβέρνηση έπρεπε να τις ακυρώσει και να μην εισπραχθούν οι οφειλόμενες διαφορές εισφορών.
Κατά πλειοψηφία τη διαδικασία είσπραξης των αναδρομικών διαφορών των ασφαλιστικών εισφορών για τους εν ενεργεία ασφαλισμένους (παλαιούς και νέους), σε οκτώ (8) ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις μέσω ηλεκτρονικών ειδοποιητηρίων τα οποία θα λήγουν στο τέλος κάθε ημερολογιακού εξαμήνου, αρχής γενομένης από το Β΄εξάμηνο του τρέχοντος έτους, όπως αναλύεται στις παρ.4, 5 και 6 της εισήγησης.
Από τα 12 παρόντα μέλη του Δ.Σ. υπέρ της εισήγησης ψήφισαν οκτώ (8) μέλη, ενώ υπέρ της πρότασης που διατύπωσε ο κ. Μακέδος ψήφισαν οι κ. Κ. Μακέδος και Ε. Τσούκαλος.
Δύο (2) μέλη ψήφισαν λευκό (οι κ. Δ. Βερβεσός και Παν. Μούζιος).

ΤΑ ΜΕΛΗ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ./ΕΤΑΑ
Α. ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΣΤΥΛ. ΠΛΙΑΚΗΣ