Ανακυκλώνω-Αλλάζω Θερμοσίφωνα – Δικαιούχοι και λεπτομέρειες προγράμματος

Νέο πρόγραμμα  “Ανακυκλώνω-Αλλάζω Θερμοσίφωνα” που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. Δημοσιεύθηκε στο Β’ 3049/08-05-2023 με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/49768/740/2023 η σχετική προκήρυξη.

 1. Αντικείμενο και στόχος του Προγράμματος: Το Πρόγραμμα «ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ-ΑΛΛΑΖΩ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ» επιχορηγεί νοικοκυριά για την:

– αντικατάσταση ενεργοβόρων Ηλεκτρικών Θερμοσιφώνων, με νέους σύγχρονης τεχνολογίας Ηλιακούς Θερμοσίφωνες,

– με παράλληλη ανακύκλωση των παλαιών θερμοσιφώνων που αντικαθίστανται.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος επιλέξιμοι προς αντικατάσταση είναι Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες χωρητικότητας > 40 λίτρων.

Για κάθε νέο ηλιακό θερμοσίφωνα που επιχορηγείται, ο παλαιός θα πρέπει να ανακυκλωθεί μέσω εγκεκριμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων και συναφούς εξοπλισμού σε φορέα ανακύκλωσης.

Βασικοί στόχοι του Προγράμματος είναι η εξοικονόμηση οικονομικών πόρων από τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, καθώς και η μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Αφενός, η αντικατάσταση της πλέον ενεργοβόρας οικιακής συσκευής αναμένεται να μειώσει σημαντικά το μέσο ενεργειακό κόστος της ελληνικής οικογένειας. Αφετέρου, η χαμηλότερη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας συνεπάγεται και μικρότερη παραγωγή από ορυκτά καύσιμα ή μη ανανεώσιμες πηγές.

 1. Όροι επιλεξιμότητας

2.1. Προϋποθέσεις συμμετοχής ωφελούμενων στο Πρόγραμμα

Δυνητικοί ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι οικιακοί καταναλωτές που έχουν τοποθετημένο στην οικία τους (και όχι σε επαγγελματικό χώρο) ηλεκτρικό θερμοσίφωνα, τον οποίο επιθυμούν να αντικαταστήσουν.

Αιτήσεις υποβάλλονται από μεμονωμένα Φυσικά Πρόσωπα τα οποία έχουν γεννηθεί προ της 1η Ιανουαρίου 2006 και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα. Προκειμένου να υποβάλλει αίτηση ένα Φυσικό Πρόσωπο θα πρέπει:

– Να διαθέτει υποχρεωτικά Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, καθώς και έγκυρους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, μέσω των οποίων γίνεται η ταυτοποίησή του.

– Να έχει υποβάλει κατά το έτος αναφοράς (φορολογικό έτος 2021) δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), είτε ως ΥΠΟΧΡΕΟΣ ατομικής ή κοινής δήλωσης, είτε εμμέσως ως «ΣΥΖΥΓΟΣ/ΜΣΣ1» σε περίπτωση κοινής δήλωσης.
Η σχετική δήλωση θα πρέπει να έχει εκκαθαριστεί.

Περιορισμοί:

– Δεν είναι επιλέξιμες για αίτηση κατοικίες για τις οποίες, όπως αυτό επιβεβαιώνεται από τον 11-ψήφιο αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, έχει ληφθεί ενίσχυση ή έχει υποβληθεί αίτηση για να ληφθεί ενίσχυση για αγορά Ηλιακού Θερμοσίφωνα από άλλο Ταμείο ή χρηματοδοτικό μέσο ή από άλλο πρόγραμμα ευρωπαϊκό ή εθνικό (αποφυγή διπλής χρηματοδότησης).

– Δεν είναι επιλέξιμοι ωφελούμενοι (Φυσικά Πρόσωπα που υποβάλουν την αίτηση) οι οποίοι είχαν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος κατά το έτος αναφοράς (2021) ως κάτοικοι εξωτερικού.

– Επίσης, δεν είναι επιλέξιμοι ωφελούμενοι, οι οποίοι κατά το έτος αναφοράς (2021) υπέβαλλαν κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος (συγκεκριμένα ως Υπόχρεος και Σύζυγος/ΜΣΣ), εφόσον το έτερο μέλος ή εξαρτώμενο τέκνο της δήλωσης ήταν κατά το έτος αυτό κάτοικος εξωτερικού.

– Εξαρτώμενα μέλη που δεν υποβάλλουν αυτόνομα δήλωση (δηλ. δεν είναι υπόχρεοι σε δική τους ατομική δήλωση) δε δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα.

– Δεν είναι επιλέξιμοι ωφελούμενοι με Μέσο Ετήσιο Εισόδημα ανά μέλος οικογένειας (ΕΙΣμ), όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 5.4 του οδηγού (προκύρηξης) , το οποίο υπερβαίνει τις 30.000 € (τριάντα χιλιάδες ευρώ).

Κάθε Φυσικό Πρόσωπο δύναται να υποβάλλει μία και μόνο αίτηση που αφορά κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία, για την οποία συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

– Αποτελεί την κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία του αιτούντος (ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή παραχωρημένη).

– Διαθέτει ενεργή, οικιακή (και μη κοινόχρηστη) παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, μέσω της οποίας πραγματοποιείται η ταυτοποίηση της κατοικίας του αιτούντος.

Δεν είναι δυνατή η υποβολή άνω της μίας αίτησης για την ίδια κατοικία, από διαφορετικά φυσικά πρόσωπα.

Στις περιπτώσεις οικογενειών/νοικοκυριών με κύρια και δευτερεύουσα κατοικία, είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων και για τις δύο κατοικίες (Κύρια και Δευτερεύουσα), εφόσον οι αιτήσεις υποβάλλονται από διαφορετικά Φυσικά Πρόσωπα (Υπόχρεο και, Σύζυγο/ΜΣΣ) του ίδιου νοικοκυριού, εφόσον βέβαια καλύπτονται οι λοιπές προϋποθέσεις της παρούσας ενότητας.


2.2. Επιλέξιμοι Ηλιακοί Θερμοσίφωνες προς αγορά

Το Πρόγραμμα επιχορηγεί την αγορά των ακόλουθων κατηγοριών Ηλιακών Θερμοσιφώνων, με τα αντίστοιχα ελάχιστα χαρακτηριστικά:

Ηλιακός Θερμοσίφωνας Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ελάχιστες Απαιτήσεις
Τύπος Ηλιακού Συλλέκτη Επιλεκτικός
Χαρακτηριστικά Δεξαμενής Ζεστού Νερού (Boiler) Πιστοποίηση CE Ναι
Ενεργειακή Κλάση C ή καλύτερη (C, B, A)
Επιτρεπτά εύρη χωρητικότητας

(λίτρα)

>110 λίτρα
Πιστοποίηση Solar Keymark ως σύστημα (σχετικά πρότυπα EN 12976-1 & EN 12976-2)
Πιστοποίηση Solar Keymark για τους ηλιακούς συλλέκτες που φέρουν (σχετικά πρότυπα EN 12975-1 και ISO 9806)
Αποδεκτοί ηλιακοί θερμοσίφωνες οι οποίοι διαθέτουν έστω μία από τις δύο κατηγορίες πιστοποίησης
Εργοστασιακή Εγγύηση τουλάχιστον δύο Έτη (>2) στο σύνολο του ηλιακού συστήματος (δοχείο, συλλέκτες κτλ)
Κατάσταση Καινούργιο / Αμεταχείριστο
Τεχνική Υποστήριξη/ επισκευαστικό κέντρο Τεχνική Υποστήριξη Ηλιακών Θερμοσιφώνων στην Ελλάδα και τηλεφωνική υποστήριξη στην ελληνική γλώσσα, κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της εργοστασιακής εγγύησης

Οι προμηθευτές είναι εξ’ ολοκλήρου υπεύθυνοι για την επιλογή και διάθεση Ηλιακών Θερμοσιφώνων που ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαιτήσεις του Προγράμματος.


2.3. Υποχρέωση ανακύκλωσης παλαιών θερμοσιφώνων Προκειμένου να είναι δυνατή η επιχορήγηση της αγοράς νέου ηλιακού θερμοσίφωνα, θα πρέπει αντίστοιχα να πραγματοποιείται απόσυρση προς ανακύκλωση του παλαιού ηλεκτρικού θερμοσίφωνα του ωφελούμενου. Με τη συμμετοχή του, κάθε ωφελούμενος στο Πρόγραμμα δηλώνει τη ρητή αποδοχή της υποχρέωσης παράδοσης του παλαιού Θερμοσίφωνα στον έμπορο λιανικής, από τον οποίο προμηθεύεται και τον επιχορηγούμενο νέο θερμοσίφωνα.

Ειδικότερα, για τους σκοπούς του Προγράμματος επιτρέπεται η επιχορήγηση:

– Νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα προς αντικατάσταση του Παλαιού Ηλεκτρικού Θερμοσίφωνα, μόνο εφόσον ο παλαιός προς απόσυρση θερμοσίφωνας έχει χωρητικότητα ίση ή μεγαλύτερη των σαράντα (40) λίτρων.

Οι προς ανακύκλωση θερμοσίφωνες θα πρέπει να είναι άρτιοι, όπως μπορεί να επιβεβαιωθεί μετά από γενικό οπτικό έλεγχο, πριν την απόσυρσή τους. Επίσης πρέπει πριν την αντικατάστασή τους θα πρέπει να ήταν τοποθετημένοι στην κατοικία η οποία δηλώνεται στην αίτηση χρηματοδότησης.

Ο προμηθευτής λιανικής που παραλαμβάνει παλιό θερμοσίφωνα από ωφελούμενο φέρει το βάρος της επιβεβαίωσης καταλληλότητας της παλιάς συσκευής (κάλυψης των παραπάνω προϋποθέσεων).

 1. Είδος και ύψος ενίσχυσης

Κάθε αίτηση χρηματοδότησης αφορά την επιδότηση (1) της δαπάνης αγοράς ενός (1) νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα σε ποσοστό που κυμαίνεται από 50% έως 60% και μέχρι ενός ανώτατου επιτρεπόμενου ποσού επιχορήγησης, που εξαρτάται από τη χωρητικότητα της Δεξαμενής Ζεστού Νερού (Roller) του συγκεκριμένου Ηλιακού Θερμοσίφωνα, καθώς και την εισοδηματική κατηγορία του ωφελούμενου (βλ. πίνακα Α στη συνέχεια), (2) προαιρετικά, της δαπάνης εκτέλεσης των αναγκαίων συμπληρωματικών εργασιών για την αντικατάσταση του παλιού ηλεκτρικού θερμοσίφωνα με το νέο ηλιακό (π.χ. κόστος μεταφοράς, εγκατάστασης του Νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα ή απεγκατάστασης του παλαιού Θερμοσίφωνα, αναλώσιμα και εξαρτήματα κ.λπ.), σε ποσοστό που κυμαίνεται από 50% έως 60% και μέχρι ενός ανώτατου επιτρεπόμενου ποσού επιχορήγησης, που εξαρτάται από την εισοδηματική κατηγορία του ωφελούμενου (βλ. πίνακα Β στη συνέχεια).

Συγκεκριμένα,

– Κάθε ωφελούμενος του οποίου η αίτηση εγκρίνεται, λαμβάνει δύο επιταγές (vouchers). Η μία αφορά την επιδότηση αγοράς του προϊόντος και η άλλη την επιδότηση των συμπληρωματικών υπηρεσιών.

– Ο ωφελούμενος μπορεί να εξαργυρώσει κάθε επιταγή σε προμηθευτή της επιλογής του, μειώνοντας το τελικό ποσό που θα κληθεί να καταβάλει για την αγορά του νέου θερμοσίφωνα ή αντίστοιχα για την παροχή των συμπληρωματικών υπηρεσιών. Το ύψος της εξαργύρωσης (επιχορήγησης) δεν μπορεί να υπερβεί

– αφενός το γινόμενο του ποσοστού ενίσχυσης που αντιστοιχεί στη εισοδηματική κατηγορία του ωφελούμενου επί την τιμή αγοράς/υπηρεσίας,

– αφετέρου τη μέγιστη ονομαστική αξία της κάθε επιταγής για τη συγκεκριμένη εισοδηματική κατηγορία.

– Ο Φορέας Πιστοποίησης και Πληρωμής του Προγράμματος καταβάλλει την αξία της επιταγής απευθείας στον εκάστοτε προμηθευτή, σε χρόνο που έπεται της ολοκλήρωσης της συναλλαγής, ενώ ο ωφελούμενος το υπόλοιπο ποσό κατά την αγορά της νέας συσκευής ή την παροχή των σχετικών υπηρεσιών.

Η μέγιστη ονομαστική αξία κάθε επιταγής προϊόντος (χωρίς να έχει συνυπολογιστεί η επιδότηση μέρους του ΦΠΑ) καθορίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Χωρητικότητα Boiler (λίτρα) Μέγιστη ονομαστική αξία προ ΦΠΑ κάθε επιταγής (ανώτατο ποσό επιχορήγησης προ ΦΠΑ ανά περίπτωση) Ποσοστό (%) ενίσχυσης επί της λιανικής τιμής πώλησης της συσκευής  (όπως προκύπτει κατά τη στιγμή της αγοράς)
Από Έως
3η εισοδηματική κατηγορία ωφελούμενου 2η εισοδηματική κατηγορία ωφελούμενου 1η εισοδηματική κατηγορία ωφελούμενου
50% 55% 60%
110 135 409,68 € 450,00 € 491,13 €
136 185 542,74 € 596,7 € 650,81 €
186 653,23 € 718,55 € 783,87 €

Πίνακας Α: Μέγιστες Ονομαστικές Αξίες επιταγών προϊόντων

Η μέγιστη ονομαστική αξία κάθε επιταγής υπηρεσίας (χωρίς να έχει συνυπολογιστεί η επιδότηση μέρους του ΦΠΑ) καθορίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Μέγιστη ονομαστική αξία προ ΦΠΑ κάθε επιταγής (ανώτατο ποσό επιχορήγησης προ ΦΠΑ ανά περίπτωση) Ποσοστό (%) ενίσχυσης επί της δαπάνης της υπηρεσίας
3η εισοδηματική κατηγορία ωφελούμενου 2η εισοδηματική κατηγορία ωφελούμενου 1η εισοδηματική κατηγορία ωφελούμενου
50% 55% 60%
100,81 € 111,29 € 120,97 €

Πίνακας Β: Μέγιστες Ονομαστικές Αξίες επιταγών υπηρεσιών

Οι παραπάνω τιμές αντιστοιχούν σε καθαρή αξία λιανικής πώλησης προ ΦΠΑ. Σημειώνεται ότι ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμος και ενισχύεται κατά το ίδιο ποσοστό, όμως δε συνυπολογίζεται στο απόλυτο ανώτατο όριο, ώστε να προστίθεται διακριτά ο ΦΠΑ της κάθε περιοχής στην οποία εμπίπτει ο προμηθευτής που διενεργεί τη συναλλαγή.

Παραδείγματα:

– Παράδειγμα #1: ωφελούμενος της πρώτης εισοδηματικής κατηγορίας από την Περιφέρεια Πελοποννήσου προμηθεύεται ηλιακό θερμοσίφωνα 120 λίτρων από τοπικό προμηθευτή. Μπορεί να επιχορηγηθεί μέχρι του ανώτατου ποσού (δημόσια δαπάνη) των € 609,00 το οποίο προκύπτει ως εξής:

Καθαρό ποσό: 491,13 € (γραμμή 1 – στήλη 3 Πίνακα Α = ανώτατη επιχορήγηση επί της καθαρής αξίας)
ΦΠΑ: 117,87 € (24% ΦΠΑ εφαρμοζόμενο στην παραπάνω αξία = επιχορήγηση επί του ΦΠΑ)
Σύνολο: 609,00 € (ανώτατο ποσό επιχορήγησης – ΣΥΝΟΛΙΚΟ)

– Παράδειγμα #2: ωφελούμενος της δεύτερης εισοδηματικής κατηγορίας από τη Χίο προμηθεύεται ηλιακό θερμοσίφωνα 190 λίτρων από τοπικό προμηθευτή από το νησί της Χίου. Μπορεί να επιχορηγηθεί μέχρι του ανώτατου ποσού των € 840,70 το οποίο προκύπτει ως εξής:

Καθαρό ποσό: 718,55 € (γραμμή 3 – στήλη 2 = ανώτατη επιχορήγηση επί της καθαρής αξίας)
ΦΠΑ: 122,15 € (17% ΦΠΑ εφαρμοζόμενο στην παραπάνω αξία = επιχορήγηση επί του ΦΠΑ)
Σύνολο: 840,70 € (ανώτατο ποσό επιχορήγησης – ΣΥΝΟΛΙΚΟ)

Σε ό,τι αφορά την τιμολόγηση των επιχορηγούμενων προϊόντων και υπηρεσιών:

– Η επιχορηγούμενη τιμή πώλησης του νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα θα πρέπει να αντιστοιχεί σε τιμή τοις μετρητοίς, καθώς δεν επιδοτούνται τυχόν τόκοι που προκύπτουν μετά από διακανονισμό (δόσεις). Εφόσον η πληρωμή γίνεται βάσει έντοκων δόσεων, θα πρέπει να καταγράφεται και να δηλώνεται στη συναλλαγή το συνολικό ποσό (αξία) τοις μετρητοίς, διακριτά από οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση (π.χ. τόκους και έξοδα φακέλου).

– Η συσκευή και η συμπληρωματική υπηρεσία μπορούν να τιμολογούνται από τον ίδιο ή από διαφορετικούς εγκεκριμένους προμηθευτές.

– Σε περίπτωση αγοράς προϊόντος που περιλαμβάνει και επιλέξιμες υπηρεσίες (περίπτωση τιμολόγησης από τον ίδιο προμηθευτή), αυτές θα πρέπει να τιμολογούνται διακριτά (π.χ. να αναγράφονται σε διαφορετική γραμμή του ίδιου παραστατικού ή σε χωριστό παραστατικό) και σε κάθε περίπτωση, να μην ενσωματώνονται στη τιμή του βασικού προϊόντος, επί της οποίας θα υπολογιστεί η ενίσχυση.

– Η χρήση της επιταγής υπηρεσίας είναι προαιρετική και δεν αποτελεί προϋπόθεση για την επιδότηση της συσκευής. Το αντίστροφο δεν ισχύει: η αγορά νέας συσκευής με επιταγή του Προγράμματος (όπως και η ανακύκλωση της παλιάς συσκευής) αποτελεί προϋπόθεση για την επιδότηση της υπηρεσίας.

– Το σύνολο των συμπληρωματικών υπηρεσιών θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε ένα και μόνο παραστατικό (από έναν και μόνο προμηθευτή) για να δύναται να επιδοτηθούν μέσω μίας επιταγής υπηρεσίας.

– Ο προμηθευτής που τιμολογεί την υπηρεσία βεβαιώνει και την καλή εκτέλεση των σχετικών εργασιών.

– Από τα αναγραφόμενα στο παραστατικό και στη δήλωση δαπανών για τις ανάγκες του Προγράμματος, θα πρέπει να προκύπτει η καθαρή αξία του επιχορηγούμενου προϊόντος και ο ΦΠΑ που αναλογεί στην αξία αυτή.

Σε ότι αφορά τις εισοδηματικές κατηγορίες:

– Για τον υπολογισμό των εισοδηματικών κατηγοριών λαμβάνεται υπόψη το μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας (ΕΙΣμ), όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 5.4. Σημειώνεται ότι το ΕΙΣμ σε ορισμένες περιπτώσεις ταυτίζεται με το ατομικό εισόδημα.

– Στην περίπτωση όπου,

– ΕΙΣμ ≤ 5.000€, ο ωφελούμενος εμπίπτει στην 1η εισοδηματική κατηγορία.

– 5.000€ < ΕΙΣμ ≤ 10.000€, ο ωφελούμενος εμπίπτει στη 2η εισοδηματική κατηγορία.

– 10.000€ < ΕΙΣμ ≤ 30.000€, ο ωφελούμενος εμπίπτει στην 3η εισοδηματική κατηγορία.

Κατηγορία Μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας (ΕΙΣμ) Ποσοστό (%) ενίσχυσης
1 ΕΙΣμ ≤5.000 60 %
2 5.000 < ΕΙΣμ ≤10.000 55 %
3 10.000 < ΕΙΣμ ≤ 30.000 50 %
 1. Προϋπολογισμός – πηγή χρηματοδότησης

H δημόσια δαπάνη συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 2014 – 2020.

Δικαιούχος της Δράσης, κατά την έννοια του ν. 4914/2022, είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδιεύθυνση 2 Τομέα Ενέργειας.

Η Δημόσια Δαπάνη της πράξης ανέρχεται στα € 100.000.000 (εκατό εκατομμύρια ευρώ). Το ποσό αυτό αφορά στην επιχορήγηση των ωφελούμενων μέσω του συστήματος επιταγών (vouchers), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και δεν περιλαμβάνει τυχόν επιπλέον δαπάνες για τη διαχείριση του Προγράμματος, οι οποίες εγκρίνονται με ξεχωριστή απόφαση. Το ύψος της δημόσιας χρηματοδότησης των εγκεκριμένων αιτήσεων δε δύναται να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Προγράμματος, όπως κάθε φορά τροποποιείται και ισχύει.

Το 30% της Δημόσιας Δαπάνης δεσμεύεται για τους ωφελούμενους της 1ης (χαμηλότερης) εισοδηματικής κατηγορίας, ενώ το υπόλοιπο 70% θα καλύψει τους ωφελούμενους που ανήκουν στη 2η και 3η εισοδηματική κατηγορία του Προγράμματος.

Η κατανομή της δημόσιας δαπάνης που προορίζεται αφενός για την 1η εισοδηματική κατηγορία (30.000.000 €) και αφετέρου, για την 2η και 3η (μαζί) εισοδηματικές κατηγορίες (70.000.000 €), θα γίνει ανά γεωγραφική Περιφέρεια (2 χωριστές γεωγραφικές κατανομές).

Το μοντέλο κατανομής της Δημόσιας Δαπάνης ανά Περιφέρεια στοχεύει στη διασφάλιση ίδιου ποσοστού επιτυχόντων προς αιτούντες ανά Περιφέρεια (ισοτιμία στο ποσοστό αποδοχής αιτήσεων ανά περιφέρεια), και ο τρόπος υπολογισμού του αναλύεται στον ακόλουθο Πίνακα:

Περιφέρεια Περιφερειακή Κατανομή ΔΔ χης εισοδηματική ς κατηγορίας (σε €) Περιφερειακή Κατανομή ΔΔ 2^ & 3ης εισοδηματικής κατηγορίας (σε €) Ορισμός Παραμέτρων που χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό της γεωγραφικής κατανομής (στις διπλανές στήλες)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ X * Α(1) Υ * Β(1) A = το άθροισμα της αιτούμενης Δημόσιας Δαπάνης της 1ης εισοδηματικής κατηγορίας στο σύνολο της Επικράτειας, βάσει αιτήσεων που θα υποβληθούν

Α(1) = Αντίστοιχα, το άθροισμα της αιτούμενης Δημόσιας Δαπάνης της 1ης εισοδηματικής κατηγορίας μόνο στην Περιφέρεια (i)

X = A / 30.000.000 € = το μέσο ποσοστό αποδοχής αιτήσεων 1ης εισοδηματικής κατηγορίας , υπολογιζόμενο στο σύνολο της επικράτειας

Β = το άθροισμα της αιτούμενης Δημόσιας Δαπάνης της 2ης & 3ης εισοδηματικής κατηγορίας στο σύνολο της Επικράτειας, βάσει αιτήσεων που θα υποβληθούν

Β(ϊ) = Αντίστοιχα, το άθροισμα της αιτούμενης Δημόσιας Δαπάνης της 2ης & 3ης εισοδηματικής κατηγορίας μόνο στην Περιφέρεια (i)

Υ = B / 70.000.000 € = το μέσο ποσοστό αποδοχής αιτήσεων 2ης & 3ης εισοδηματικής κατηγορίας , υπολογιζόμενο στο σύνολο της επικράτειας

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ X * Α(2) Υ * Β(2)
ΗΠΕΙΡΟΥ X * Α(3) Υ * Β(3)
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ X * Α(4) Υ * Β(4)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ X * Α(5) Υ * Β(5)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ X * Α(6) Υ * Β(6)
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ X * Α(7) Υ * Β(7)
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ X * Α(β) Υ * Β(β)
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ X * Α(9) Υ * Β(9)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ X * Α(ιο) Υ * Β(ιο)
ΚΡΗΤΗΣ X * Α(ΐΐ) Υ * Β(ΐΐ)
ΑΤΤΙΚΗΣ X * Α(12) Υ * Β(12)
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ X * Α(13) Υ * Β(13)
ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (ΔΔ) 30.000.000 € 70.000.000 €
100.000.000 €

Σε περίπτωση που εξασφαλιστούν επιπλέον πόροι από το Π.Δ.Ε., αυτοί θα κατανεμηθούν στις Περιφέρειες ακολουθώντας το παραπάνω μοντέλο κατανομής.

Σε περίπτωση που οι Αιτήσεις της 2ης και 3ης εισοδηματικής κατηγορίας δεν επαρκούν για να απορροφήσουν πλήρως την αρχικώς διατιθέμενη δημόσια δαπάνη των κατηγοριών αυτών, το πλεονάζον ποσό δύναται να αξιοποιηθεί για να καλύψει τυχόν επιλαχούσες αιτήσεις από την 1η εισοδηματική κατηγορία.

Σε περίπτωση που οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης της 1ης εισοδηματικής κατηγορίας δεν επαρκούν για να απορροφήσουν πλήρως την αρχικώς διατιθέμενη δημόσια δαπάνη στην κατηγορία αυτή, το πλεονάζον ποσό δύναται να αξιοποιηθεί για να καλύψει τυχόν επιλαχούσες αιτήσεις από τις άλλες εισοδηματικές κατηγορίες.

Για την υπαγωγή κάθε αίτησης σε συγκεκριμένη Περιφέρεια (χωροθέτηση), λαμβάνεται υπόψη η διεύθυνση της κατοικίας που δηλώνεται στην αίτηση αυτή. Η διεύθυνση αντλείται αυτόματα από τα στοιχεία της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που ταυτοποιεί τη συγκεκριμένη κατοικία. Οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ακρίβεια των στοιχείων που συνδέονται με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος της οικίας τους. Για το σκοπό αυτό, πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης κρίνεται σκόπιμο να επιβεβαιώσουν τη διεύθυνση παροχής ελέγχοντας ένα πρόσφατο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος. Αν διαπιστώσουν λάθη, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον πάροχό τους και να προβούν στις κατάλληλες διορθώσεις.

 1. Υποβολή, αξιολόγηση και έγκριση αιτήσεων χρηματοδότησης

5.1. Υποβολή Αιτήσεων Χρηματοδότησης

Τα Φυσικά Πρόσωπα που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης μέσω:

– της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) του άρθρου 22 του ν. 4727/2020, ή

– της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Προγράμματος https://allazothermosifona.gov.gr.

Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται υποχρεωτικά η προηγούμενη ταυτοποίηση του αιτούντος με τη χρήση των προσωπικών κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

Μετά την ταυτοποίηση του, ο αιτών υποβάλλει αίτηση δηλώνοντας – μεταξύ άλλων:

– τον 11-ψήφιο αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της οικίας στην οποία βρίσκεται εγκατεστημένος ο προς αντικατάσταση θερμοσίφωνας,

– ότι στην κατοικία του μπορεί να τοποθετηθεί Ηλιακός Θερμοσίφωνας και δεν υπάρχει περιορισμός από κανονισμούς λειτουργίας (π.χ. κανονισμός πολυκατοικίας, κανονισμός λειτουργίας κτηρίου κ.λπ.) ή το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο,

– ότι εφόσον η κατοικία είναι ενοικιαζόμενη/παραχωρούμενη υπάρχει συναίνεση του ιδιοκτήτη,

– ότι δεν έχει υποβάλει αίτηση επιδότησης Ηλιακού Θερμοσίφωνα από άλλο Ταμείο ή χρηματοδοτικό μέσο ή από άλλο πρόγραμμα ευρωπαϊκό ή εθνικό όπως για παράδειγμα στα προγράμματα Εξοικονομώ,

– την ύπαρξη ή μη μέλους ΑΜΕΑ στην οικογένεια, ώστε να γίνει η κατά περίπτωση διασταύρωση με στοιχεία του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή εναλλακτικά, μέσω προσκόμισης αντίστοιχης γνωμάτευσης ή πιστοποιητικού από υγειονομική επιτροπή πιστοποίησης αναπηρίας ή άλλη αρμόδια αρχή, η οποία κατά το νόμο εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές της,

– ένα μοναδικό αριθμό κινητού τηλεφώνου που θα πιστοποιηθεί μέσω αποστολής κωδικού μίας χρήσης (OTP), ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί μετά από τυχόν έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης για την αποστολή του κωδικού της επιταγής (voucher), αλλά και για κάθε σχετική επικοινωνία με τον ωφελούμενο. Στην περίπτωση που υπάρχει, μπορεί να δηλωθεί συμπληρωματικά και προσωπικός λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ο αιτών επιβεβαιώνει επίσης τα στοιχεία που αντλούνται αυτόματα από τρίτες υπηρεσίες και μητρώα του Δημοσίου που αφορούν την αίτησή του.

Η επεξεργασία της αίτησης χρηματοδότησης γίνεται με βάση

(1) τα δηλωθέντα-προσκομισθέντα από τον αιτούντα στοιχεία,

(2) τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις με στοιχεία τρίτων υπηρεσιών και μητρώων του Δημοσίου, που αποσκοπούν στην επιβεβαίωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας και στον υπολογισμό των κριτηρίων επιλογής/κατάταξης της συγκεκριμένης αίτησης.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος θα αξιοποιηθούν -κατά περίπτωση- οι ακόλουθες διαδικτυακές υπηρεσίες:

 1. Διαδικτυακή Υπηρεσία Αυθεντικοποίησης χρηστών με τη χρήση διαπιστευτηρίων (κωδικών) TAXISnet, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
 2. Διαδικτυακή Υπηρεσία στοιχείων παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ΔΕΔΔΗΕ, από την οποία αντλούνται και διασταυρώνονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

– ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της οικίας στην οποία βρίσκεται ο προς αντικατάσταση θερμοσίφωνας,

– η διεύθυνση της κατοικίας στην οποία αντιστοιχεί ο παραπάνω αριθμός παροχής,

– χαρακτηριστικά της παροχής και συγκεκριμένα εάν είναι οικιακή, κοινόχρηστη ή μη, και ενεργή.

 1. Διαδικτυακή Υπηρεσία μητρώου φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, από την οποία αντλούνται και διασταυρώνονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

– ένδειξη Φυσικού ή μη Προσώπου,

– το ονοματεπώνυμο του ωφελούμενου καθώς και τυχόν επώνυμο συζύγου,

– ο αριθμός ταυτότητας ή εγγράφου ταυτοποίησης του ωφελούμενου,

– το έτος γέννησης του ωφελούμενου.

 1. Διαδικτυακή Υπηρεσία άντλησης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος και εξαρτώμενων μελών της ΑΑΔΕ, από την οποία αντλούνται και διασταυρώνονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

– το οικογενειακό εισόδημα του έτους αναφοράς, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 5.4 του παρόντος οδηγού,

– ο αριθμός των εξαρτώμενων μελών όπως αυτά αναγράφονται στον Πίνακα 8.1 μίας ατομικής ή μίας κοινής δήλωσης ή δύο χωριστών αλλά συνδεδεμένων δηλώσεων ΥΠΟΧΡΕΟΥ και ΣΥΖΥΓΟΥ/ΜΣΣ (στην περίπτωση υποβολής χωριστών δηλώσεων),

– ένδειξη ορθότητας καταχώρησης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) εξαρτώμενου τέκνου,

– η οικογενειακή κατάσταση του ωφελούμενου.

 1. Διαδικτυακή Υπηρεσία στοιχείων πιστοποιητικού αναπηρίας (ΚΕΠΑ), μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικό-τητας (ΚΕΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από την οποία αντλούνται και διασταυρώνονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

– ένδειξη ύπαρξης αναπηρίας και το ποσοστό αυτής,

– ο χρόνος ισχύος (έλεγχος αν βρίσκεται σε ισχύ).

Ο έλεγχος γίνεται μόνο στις περιπτώσεις που ο ωφελούμενος δηλώνει την ύπαρξη αναπηρίας και ζητεί την εφαρμογή του ωφελήματος του αντίστοιχου κριτηρίου βαθμολόγησης. Στην περίπτωση που ο έλεγχος (ηλεκτρονική επιβεβαίωση μέσω ΚΕΠΑ) δεν αποβεί επιτυχής, παρέχεται εναλλακτικά η δυνατότητα δήλωσης της αναπηρίας με βάση την προσκόμιση (ανάρτηση στην πλατφόρμα) αντίστοιχης γνωμάτευσης/πιστοποιητικού κατά τα ανωτέρω (στην περίπτωση αυτή πραγματοποιείται μη αυτόματη διασταύρωση).

Οι ως άνω επεξεργασίες δεδομένων διενεργούνται από την ΑΑΔΕ, το ΔΕΔΔΗΕ και το ΚΕΔ ως απαραίτητες για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον.

Η αίτηση χρηματοδότησης επέχει θέση:

– υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α’ 75) ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία, καθώς και

– αίτησης συναίνεσης για την άντληση, διαβίβαση και διασταύρωση στοιχείων του Αιτούντος και των μελών της οικογένειάς του με τα στοιχεία άλλων υπηρεσιών και ηλεκτρονικών μητρώων των φορέων του δημόσιου τομέα.

Για το σκοπό αυτό πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης θα προηγείται γνωστοποίηση και ρητή αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων από την πλευρά του ωφελούμενου.

Η επεξεργασία και επιδότηση της αίτησης βασίζεται στα πρωτογενή δεδομένα που τηρούνται στα παραπάνω μητρώα και βάσεις δεδομένων. Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να μεριμνούν για την ακρίβεια και ορθότητα των στοιχείων αυτών προχωρώντας, όπου είναι εφικτό και προβλέπεται, σε επικαιροποίηση ή διόρθωσή τους πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

5.2. Αξιολόγηση αιτήσεων χρηματοδότησης

Ωφελούμενοι οικιακοί καταναλωτές, με τοποθετημένο ηλεκτρικό θερμοσίφωνα οι οποίοι:

– πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής της παραγράφου 2 και

– υποβάλλουν επιτυχώς αίτηση χρηματοδότησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Προγράμματος, πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής.

επιλέγονται μέσω αξιολόγησης, με βάση τα κριτήρια της παρ. 5.4. Δεν παρέχεται η δυνατότητα διόρθωσης υποβληθεισών αιτήσεων.

Κατά την υποβολή μίας αίτησης γίνεται άντληση και διασταύρωση στοιχείων μέσω των διαδικτυακών υπηρεσιών της προηγούμενης παραγράφου. Εφόσον

(1) δεν είναι δυνατή η διασταύρωση-επιβεβαίωση βασικών στοιχείων που επιτρέπουν την αξιολόγηση και βαθμολόγηση μίας αίτησης, είτε

(2) από τα στοιχεία που αντλούνται επιβεβαιώνεται η μη επιλεξιμότητα της αίτησης, η αίτηση δε δύναται να υποβληθεί επιτυχώς και να προωθηθεί προς αξιολόγηση. Ο αιτών ενημερώνεται άμεσα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Όσες αιτήσεις υποβάλλονται επιτυχώς, κατατάσσονται ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

– Κάθε αίτηση που λαμβάνει μία συνολική βαθμολογία, η οποία προκύπτει από τις επιμέρους βαθμολογίες των κριτηρίων αξιολόγησης/βαθμολόγησης της παραγράφου 5.4.

– Αφού παρέλθει η καταληκτική ημέρα και ώρα υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης, ακολουθεί η διαδικασία κατάρτισης Προσωρινών Πινάκων για όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί επιτυχώς και βαθμολογηθεί. Σύμφωνα με αυτή, οι αιτήσεις χρηματοδότησης κατατάσσονται με βάση τη βαθμολογία τους σε επιλέξιμες και επιλαχούσες ως εξής:

(1) Με βάση τα στοιχεία των υποβληθεισών αιτήσεων υπολογίζονται καταρχάς τα ποσά της δημόσιας δαπάνης που αναλογούν σε κάθε Περιφέρεια τόσο για την 1η όσο και για τη 2η και 3η εισοδηματικές κατηγορίες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του πίνακα της παρ. 4.

(2) Στη συνέχεια γίνεται η κατάταξη των αιτήσεων σε 26 διακριτές λίστες, ως εξής:

– οι αιτήσεις της 1ης εισοδηματικής κατηγορίας κατατάσσονται σε 13 χωριστές λίστες – μία ανά Περιφέρεια, ξεκινώντας πάντα από αυτή με τη μεγαλύτερη βαθμολογία και προχωρώντας με φθίνουσα σειρά κατάταξης,

– οι αιτήσεις της 2ης και 3ης εισοδηματικής κατηγορίας κατατάσσονται μαζί σε 13 χωριστές λίστες – μία ανά Περιφέρεια, ξεκινώντας πάντα από αυτή με τη μεγαλύτερη βαθμολογία και προχωρώντας με φθίνουσα σειρά κατάταξης.

(3) Γ ια κάθε διακριτή λίστα επιλέγονται οι αιτήσεις, είτε μέχρι εξαντλήσεως της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος για τη συγκεκριμένη Περιφέρεια, είτε μέχρι της κάλυψης του συνόλου των αιτήσεων εφόσον επαρκεί η αντίστοιχη δημόσια δαπάνη. Οι αιτήσεις αυτές εντάσσονται στον πίνακα επιλέξιμων προς χρηματοδότηση αιτήσεων της συγκεκριμένης λίστας.

(4) Στην περίπτωση που ενταχθούν όλες οι αιτήσεις της 1ης εισοδηματικής κατηγορίας στον πίνακα επιλέξιμων αιτήσεων χωρίς να καλυφθεί το σύνολο της δημόσιας δαπάνης, το πλεονάζον ποσό χρησιμοποιείται για την επιχορήγηση επιλαχουσών αιτήσεων 2ης και 3ης εισοδηματικής κατηγορίας. Αντίστροφα, σε περίπτωση που ενταχθούν όλες οι αιτήσεις της 2ης και 3ης εισοδηματικής κατηγορίας στον πίνακα επιλέξιμων αιτήσεων χωρίς να καλυφθεί το σύνολο της δημόσιας δαπάνης, το πλεονάζον ποσό χρησιμοποιείται για την επιχορήγηση επιλαχουσών αιτήσεων της 1ης εισοδηματικής κατηγορίας.

(5) Στην περίπτωση που εξαντληθεί η διαθέσιμη δημόσια δαπάνη είτε της 1ης, είτε της 2ης και 3ης εισοδηματικής κατηγορίας, οι πλεονάζουσες αιτήσεις εντάσσονται στον πίνακα επιλαχουσών αιτήσεων της συγκεκριμένης λίστας και δύναται να χρηματοδοτηθούν εφόσον:

– αυξηθεί η δημόσια δαπάνη με μεταγενέστερη απόφαση,

– αποδεσμευθεί δημόσια δαπάνη λόγω μη χρήσης κάποιας επιταγής ή εξαργύρωσής της σε χαμηλότερη αξία από την προβλεπόμενη (αποδέσμευση κονδυλίων).

– Για τον υπολογισμό της ανάλωσης της δημόσιας δαπάνης ανά αίτηση, λαμβάνεται υπόψη η μέγιστη ονομαστική αξία επιταγής για κάθε κατηγορία συσκευής που περιλαμβάνει η αίτηση αυτή.

5.3. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων – ενστάσεις – τελική έγκριση

Τα αποτελέσματα της κατάταξης της προηγούμενης παραγράφου επικυρώνονται με σχετική Απόφαση του Φορέα Υλοποίησης και Ελέγχου και κοινοποιούνται -ως προσωρινά- στον δικτυακό τόπο του Προγράμματος, με παράλληλη ενημέρωση του συνόλου των αιτούντων.

Επί της απόφασης, παρέχεται το δικαίωμα υποβολής ένστασης από την πλευρά των ωφελούμενων. Δυνατότητα ένστασης προβλέπεται σε περιπτώσεις όπου υπεισέρχεται παράγοντας υποκειμενικής αξιολογικής κρίσης, είτε υπάρχει πιθανότητα λάθους υπολογισμού εκ μέρους του αρμοδίων οργάνων. Αντίθετα, λόγω του μαζικού χαρακτήρα του Προγράμματος και της αυτόματης διασταύρωσης στοιχείων, ο Φορέας Πιστοποίησης και Πληρωμής δεν υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη ενστάσεις που αμφισβητούν τα δεδομένα υπολογισμού των κριτηρίων επιλεξιμότητας και βαθμολόγησης, εφόσον αυτά αντλούνται από επίσημα ηλεκτρονικά μητρώα του δημόσιου τομέα και ειδικότερα μέσω των διαδικτυακών υπηρεσιών της παρ. 5.1.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της ανακοίνωσης των προσωρινών αποτελεσμάτων. Για να είναι δυνατή η εξέταση της ένστασης θα πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει:

– τον μοναδικό κωδικό της αίτησης που υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Προγράμματος, για λόγους ταυτοποίησης,

– το ΑΦΜ του ωφελούμενου/αιτούντα, καθώς και

– την τεκμηρίωση τυχόν λάθους υπολογισμού και την επισύναψη των αντίστοιχων τεκμηρίων.

Ο Φορέας Πιστοποίησης και Πληρωμής είναι αρμόδιος για την παραλαβή και διοικητική διεκπεραίωση των ενστάσεων. Αρμόδιο όργανο για την εξέταση των ενστάσεων είναι η Επιτροπή Ενστάσεων της παραγράφου 11.2. Ο Φορέας Πιστοποίησης και Πληρωμής διατηρεί τη δυνατότητα να ορίζει επιπρόσθετες ομάδες εξέτασης ενστάσεων που συνεπικουρούν το έργο της Επιτροπής Ενστάσεων.

Κάθε ένσταση εξετάζεται ως προς το τυπικό σκέλος, και εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις, διερευνάται και ως προς την ουσία αυτής. Σε περίπτωση που γίνει αποδεκτή μία ένσταση, η Επιτροπή Ενστάσεων προχωρά στην αναπροσαρμογή των κριτηρίων επιλεξιμότητας και βαθμολόγησης, τροποποιώντας την συνολική βαθμολογία της αίτησης εφόσον απαιτηθεί.

Ακολούθως, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της εξέτασης των ενστάσεων επανακαθορίζεται η σειρά βαθμολογικής κατάταξης, βάσει των προσωρινών πινάκων και εκδίδονται οι οριστικοί πίνακες εγκεκριμένων/επιλαχουσών αιτήσεων ανά Περιφέρεια. Κατά των οριστικών πινάκων δεν παρέχεται δικαίωμα ένστασης.

Τα αποτελέσματα της οριστικής κατάταξης επικυρώνονται με σχετική Απόφαση του Φορέα Υλοποίησης και Ελέγχου και κοινοποιούνται στον δικτυακό τόπο του Προγράμματος, με παράλληλη ενημέρωση του συνόλου των αιτούντων.

Οι ωφελούμενοι των οποίων οι αιτήσεις κατατάσσονται στους πίνακες εγκεκριμένων αιτήσεων, μπορούν να προχωρήσουν στην έκδοση των αντίστοιχων επιταγών (vouchers).

Με την προϋπόθεση της επάρκειας των κονδυλίων, αιτήσεις που έχουν ενταχθεί οριστικά στον πίνακα επιλαχουσών δύναται να αναβαθμιστούν σε μεταγενέστερο στάδιο από επιλαχούσες σε εγκεκριμένες από το Φορέα Πιστοποίησης και Πληρωμής, ο οποίος κατόπιν εντολής από τον Φορέα Υλοποίησης και Ελέγχου ενεργοποιεί επιπλέον αιτήσεις κατά σειρά προτεραιότητας στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος. Η ανωτέρω πράξη της αναβάθμισης των αιτήσεων που ήταν στις επιλαχούσες και της ενεργοποίησής τους, επέχει θέση διαπιστωτικής απόφασης στα πλαίσια της αρχικής Απόφασης επικύρωσης των οριστικών αποτελεσμάτων.

5.4. Κριτήρια κατάταξης αιτήσεων χρηματοδότησης

Αναφορικά με τον υπολογισμό των κριτηρίων κατάταξης λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα δεδομένα:

– Στοιχεία δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους «αναφοράς» (φορολογικό έτος 2021), καθώς και τα σχετικά εισοδήματα που προκύπτουν από την πράξη προσδιορισμού φόρου του ίδιου έτους.

– Στοιχεία πιστοποιητικών αναπηρίας που παρέχονται μέσω του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή εναλλακτικά, μέσω προσκόμισης αντίστοιχης γνωμάτευσης ή πιστοποιητικού από υγειονομική επιτροπή πιστοποίησης αναπηρίας ή άλλη αρμόδια αρχή, η οποία κατά το νόμο εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές της.

Κριτήριο Κ1: Μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος της οικογένειας

Για τον υπολογισμό του κριτηρίου λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι ορισμοί:

– Οικογένεια (μέλη): Για τους σκοπούς και μόνο του παρόντος Προγράμματος, ως μέλη της οικογένειας Φυσικού Προσώπου που υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα, θα λαμβάνονται οι εξής:

(1) Υπόχρεος, Σύζυγος και τυχόν Εξαρτώμενα Τέκνα του πίνακα 8.1 που περιλαμβάνονται σε μία κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος του έτους αναφοράς (2021), και στην οποία ο αιτών είναι καταχωρημένος με μία από τις δύο πρώτες ιδιότητες. Η ιδιότητα συζύγου στην περίπτωση αυτή μπορεί να προκύπτει είτε μέσω ύπαρξης έγγαμης σχέσης, είτε μέσω συμφώνου συμβίωσης.

(2) Υπόχρεοι και τυχόν Εξαρτώμενα Τέκνα του πίνακα 8.1 δύο χωριστών αλλά συνδεδεμένων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του έτους αναφοράς (2021), εφόσον υπάρχει (και έχει δηλωθεί προηγουμένως) έγγαμη σχέση μεταξύ των δύο υπόχρεων. Στην περίπτωση αυτή αιτών είναι ο Υπόχρεος μίας από τις δύο δηλώσεις.

(3) Υπόχρεος και τυχόν Εξαρτώμενα Τέκνα του πίνακα 8.1 που περιλαμβάνονται σε μία ατομική δήλωση φορολογίας εισοδήματος του έτους αναφοράς (2021), και στην οποία αιτών είναι ο Υπόχρεος της δήλωσης αυτής. Μεμονωμένη ατομική δήλωση λαμβάνεται υπόψη στις περιπτώσεις όπου ο Υπόχρεος είναι άγαμος, είτε υποβάλλει χωριστή, μη συνδεδεμένη δήλωση με έτερο μέλος συμφώνου συμβίωσης (στις περιπτώσεις συμφώνου συμβίωσης με χωριστές δηλώσεις, τα δεδομένα των δηλώσεων αυτών δε δύνανται να συνδυάζονται για τον υπολογισμό των μελών της οικογένειας, όπως στην περίπτωση ύπαρξης γάμου).

Τα εξαρτώμενα τέκνα του Πίνακα 8.1 των παραπάνω υπό (α) έως (γ) περιπτώσεων λαμβάνονται υπόψη και προσμετρώνται στους παρακάτω υπολογισμούς, ακόμα και αν υποβάλουν χωριστή δήλωση φορολογίας εισοδήματος, υπό την προϋπόθεση όμως ότι είναι άγαμοι και δεν έχουν οι ίδιοι εξαρτώμενα τέκνα. Σε αντίθετη περίπτωση λογίζονται ως Υπόχρεοι ή ΣΥΖΥΓΟΙ/ΜΣΣ στη δική τους δήλωση.

– Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα: Γ ια τους σκοπούς και μόνο του παρόντος Προγράμματος, ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα λογίζεται το άθροισμα:

– των συνολικών δηλωθέντων εισοδημάτων,

– των απαλλασσόμενων και αυτοτελώς φορολογούμενων εισοδημάτων, καθώς και

– των προστιθέμενων διαφορών αντικειμενικών δαπανών,

όλων των μελών της οικογένειας του Φυσικού Προσώπου που υποβάλλει την αίτηση χρηματοδότησης, όπως αυτά προκύπτουν από την ή τις αντίστοιχες Πράξεις Προσδιορισμού Φόρου του έτους αναφοράς (2021). Αντίστοιχα, για τον υπολογισμό του εισοδήματος λαμβάνονται υπόψη οι τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις (αρχικές ή τροποποιητικές).

– Μέσο Ετήσιο Εισόδημα ανά μέλος οικογένειας (ΕΙΣμ): Ορίζεται ως το πηλίκο του Ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος δια τον αριθμό των μελών της Οικογένειας του Φυσικού Προσώπου που υποβάλλει την αίτηση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα:

Στην περίπτωση ατομικής δήλωσης, όπου μόνο ο Υπόχρεος υποβάλλει εισοδήματα, το μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας ταυτίζεται με το ατομικό εισόδημα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το κριτήριο Κ1 λαμβάνει τιμή από 0 έως 100 ως ακολούθως:

– Στην περίπτωση που το μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας είναι μικρότερο ή ίσο των 1.000€, τότε το κριτήριο Κ1 λαμβάνει τιμή 100.

– Στην περίπτωση που το μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας είναι μεγαλύτερο των 30.000€, τότε η αίτηση δεν είναι επιλέξιμη προς χρηματοδότηση (βλέπε παρ. 2.1).

– Στην περίπτωση που το μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας είναι μεγαλύτερο των 1.000€ και μικρότερο των 30.000€, τότε το Κ1 υπολογίζεται ως εξής:

Κριτήριο Κ2: ΑΜΕΑ

Για τον υπολογισμό του κριτηρίου λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι ορισμοί:

Οικογένεια με μέλος ΑΜΕΑ: Για τους σκοπούς και μόνο του Προγράμματος, ως οικογένεια με μέλος ΑΜΕΑ θα λογίζεται η οικογένεια της οποίας ο αιτών/αιτούσα (υπόχρεος δήλωσης φορολογίας ή σύζυγος/ΜΣΣ) ή κάποιο από τα εξαρτώμενα τέκνα του πίνακα 8.1 της δήλωσης φορολογίας έχουν αναπηρία με ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 67%. Τα μέλη της οικογένειας υπολογίζονται με βάση τον ορισμό που περιλαμβάνεται στο κριτήριο Κ1. Η ύπαρξη και το ποσοστό αναπηρίας συγκεκριμένου μέλους που δηλώνεται στην αίτηση (αιτούντα/αιτούσας ή εξαρτώμενου τέκνου), επιβεβαιώνεται με βάση τα στοιχεία που παρέχονται από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή εναλλακτικά, μέσω προσκόμισης αντίστοιχης γνωμάτευσης ή πιστοποιητικού από υγειονομική επιτροπή πιστοποίησης αναπηρίας ή άλλη αρμόδια αρχή, η οποία κατά το νόμο εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές της.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το κριτήριο Κ2 λαμβάνει τιμή από 0 έως 100 ως ακολούθως:

– Στην περίπτωση που η οικογένεια δεν έχει μέλος ΑΜΕΑ κατά τα ανωτέρω, τότε το κριτήριο Κ2 λαμβάνει τιμή 0.

– Στην περίπτωση που η οικογένεια έχει μέλος ΑΜΕΑ κατά τα ανωτέρω, τότε το κριτήριο Κ2 λαμβάνει τιμή 100. Κριτήριο Κ3: Μονογονεϊκές Οικογένειες

Για τον υπολογισμό του κριτηρίου λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι ορισμοί:

– Μονογονεϊκή Οικογένεια: Για τους σκοπούς και μόνο του Προγράμματος, η οικογένεια Φυσικού Προσώπου που υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα, θα λογίζεται ως μονογονεϊκή, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(1) Έχει υποβληθεί μία ατομική δήλωση φορολογίας εισοδήματος του έτους αναφοράς (2021), στην οποία ο αιτών είναι καταχωρημένος ως Υπόχρεος.

(2) Έχει δηλωθεί τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο τέκνο στον πίνακα 8.1 της παραπάνω δήλωσης.

(3) Ο Υπόχρεος της παραπάνω δήλωσης λογίζεται ως Άγαμος. Συγκεκριμένα, δεν υπάρχει δήλωση ΣΥΖΥΓΟΥ στην παραπάνω δήλωση, ούτε υφίσταται άλλη χωριστή, αλλά συνδεδεμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος Φυσικού Προσώπου για το έτος αναφοράς (2021), με το οποίο ο Υπόχρεος της πρώτης δήλωσης έχει συνάψει σχέση γάμου. Στην ειδική περίπτωση ύπαρξης συμφώνου συμβίωσης (και όχι γάμου) και ταυτόχρονα υποβολή χωριστών/ατομικών δηλώσεων των δύο μελών του συμφώνου, τα δεδομένα των δηλώσεων αυτών δε δύναται να συνδυαστούν και ο Υπόχρεος της πρώτης δήλωσης θα εξακολουθεί να λογίζεται ως άγαμος για τις ανάγκες του παρόντος κριτηρίου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το κριτήριο Κ3 λαμβάνει τιμή από 0 έως 100 ως ακολούθως:

– Στην περίπτωση που η οικογένεια δεν είναι μονογονεϊκή, τότε το κριτήριο Κ3 λαμβάνει τιμή 0.

– Στην περίπτωση που η οικογένεια είναι μονογονεϊκή, τότε το κριτήριο Κ3 λαμβάνει τιμή 100.

Κριτήριο Κ4: Εξαρτώμενα μέλη

Για τον υπολογισμό του κριτηρίου λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι ορισμοί:

– Αριθμός εξαρτώμενων μελών (τέκνων): Για τους σκοπούς και μόνο του παρόντος Προγράμματος, ο αριθμός των εξαρτώμενων μελών της οικογένειας Φυσικού Προσώπου που υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα, θα υπολογίζεται ως εξής:

(1) Ο αριθμός των Εξαρτώμενων Τέκνων του πίνακα 8.1 που περιλαμβάνονται σε μία κοινή ή ατομική δήλωση φορολογίας εισοδήματος του έτους αναφοράς (2021), και στην οποία ο αιτών είναι καταχωρημένος ως Υπόχρεος, είτε ως Σύζυγος, είτε ως εξαρτώμενο τέκνο.

(2) Στην ειδική περίπτωση υποβολής δύο χωριστών αλλά συνδεδεμένων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του έτους αναφοράς (2021), εφόσον υπάρχει (και έχει δηλωθεί προηγουμένως) έγγαμη σχέση μεταξύ των δύο υπόχρεων, λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός αριθμός των διακριτών τέκνων που προκύπτει από τους πίνακες 8.1. των δηλώσεων αυτών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το κριτήριο Κ4 λαμβάνει τιμή από 0 έως 100 ως ακολούθως:

– Στην περίπτωση που η οικογένεια δεν έχει εξαρτώμενα τέκνα, τότε το κριτήριο Κ4 λαμβάνει τιμή 0.

– Στην περίπτωση που η οικογένεια έχει έως δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα, τότε το κριτήριο Κ4 λαμβάνει τιμή 50.

– Στην περίπτωση που η οικογένεια έχει τρία (3) ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, τότε το κριτήριο Κ4 λαμβάνει τιμή 100.


5.5. Υπολογισμός συνολικής σταθμισμένης βαθμολογίας – χειρισμός ισοβαθμιών

Η συνολική σταθμισμένη βαθμολογία υπολογίζεται σε επίπεδο τρίτου δεκαδικού ψηφίου, σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

Βαθμολογία = (30% x K1) + (20% x K2) + (20% x K3) + (30% x K4)

Για την κατάταξη των αιτήσεων χρηματοδότησης λαμβάνεται υπόψη η συνολική σταθμισμένη βαθμολογία. Σε περίπτωση αιτήσεων που ισοβαθμούν, η κατάταξη γίνεται με βάση την βαθμολογία σε επιμέρους κριτήρια, και σύμφωνα με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

– Κ1 (Μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος της οικογένειας)

– Κ4 (αριθμός εξαρτώμενων τέκνων)

– Κ2 (ΑμεΑ)

– Κ3 (Μονογονεϊκές)

Στην περίπτωση που η βαθμολογία είναι η ίδια σε όλα τα κριτήρια, λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υποβολής της

αίτησης (προγενέστερες αιτήσεις προηγούνται).

Α/Α Κριτήριο Βαρύτητα Συντελεστών Ανώτατο όριο κριτηρίου Κατώτατο όριο κριτηρίου
K1 Μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος της οικογένειας 30% 1.000(€)/άτομο οικογένειας 30.000(€)/άτομο οικογένειας
K2 ΑμεΑ 20% 1.000(€)/άτομο οικογένειας 30.000(€)/άτομο οικογένειας
K3 Μονογονεϊκή Οικογένεια 20% Ναι Όχι
K4 Αριθμός εξαρτώμενων τέκνων 30% Τρία εξαρτώμενα τέκνα και άνω 0
Μέγιστο ποσοστό βαρύτητας συντελεστών 100%
 1. Έγκριση προμηθευτών και Ηλιακών Θερμοσιφώνων προς επιδότηση

6.1. Όροι Συμμετοχής Προμηθευτών στο Πρόγραμμα

Οι ωφελούμενοι του Προγράμματος μπορούν να προμηθευτούν τους επιδοτούμενους Ηλιακούς Θερμοσίφωνες απευθείας από φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα πώλησης της επιλογής τους. Τα ίδια καταστήματα είναι υπεύθυνα και για την παραλαβή των προς ανακύκλωση παλαιών Θερμοσιφώνων από τους ωφελούμενος και την προώθησή τους προς ανακύκλωση, μέσω εγκεκριμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Προμηθευτές Ηλιακών Θερμοσιφώνων καθώς και Επαγγελματίες ή Συνεργεία Υδραυλικών Εγκαταστάσεων στην Ελλάδα ή σε χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δύνανται να διαθέτουν ελεύθερα προς πώληση τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες τους και να συμμετέχουν ισότιμα στο πλαίσιο του Προγράμματος, εφόσον συντρέχουν οι κάτωθι προϋποθέσεις:

 1. Ο Προμηθευτής λειτουργεί νόμιμα και έχει δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του Προγράμματος.
 2. Ο Προμηθευτής έχει υποβάλλει προηγουμένως Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα, με την οποία επιβεβαιώνει την πρόθεση συμμετοχής και αποδέχεται τους όρους του Προγράμματος, η δε Αίτηση έχει ελεγχθεί και έχει γίνει αποδεκτή.
 3. Ο ίδιος ή άλλος εγκεκριμένος προμηθευτής έχει δηλώσει εκ των προτέρων το προς πώληση προϊόν (συγκεκριμένο μοντέλο), το δε προϊόν έχει ελεγχθεί επιτυχώς ως προς την κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων (όροι επιλεξιμότητας) και έχει ενταχθεί στο ενιαίο μητρώο εγκεκριμένων προϊόντων.
 4. Ο Προμηθευτής που αναλαμβάνει την πώληση του προϊόντος, αναλαμβάνει παράλληλα την ευθύνη της παράδοσης του Παλαιού Θερμοσίφωνα του ωφελούμενου σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (στο εξής για λόγους απλότητας θα αναφέρεται και ως: Φορέας Ανακύκλωσης).
 5. Ο προμηθευτής που αναλαμβάνει την παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών για την εγκατάσταση του νέου ηλιακού θερμοσίφωνα, εκτελεί τις εργασίες με επιμέλεια και τηρώντας τα ισχύοντα επαγγελματικά πρότυπα, βεβαιώνει δε για την ορθή εκτέλεση των σχετικών εργασιών.
 6. Κατά την πώληση τηρούνται οι επιμέρους όροι και περιορισμοί του Προγράμματος που αφορούν τις δαπάνες (κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών), τα πιθανά μέγιστα όρια που έχουν τεθεί και το εύλογο του κόστους.
 7. Επιβεβαιώνεται η εγκυρότητα της επιταγής (voucher), η οποία δεσμεύεται ή/και εξαργυρώνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες του Προγράμματος.


6.2. Διακριτοί ρόλοι προμηθευτών

Το πρόγραμμα προβλέπει τις εξής κατηγορίες προμηθευτών:

Κατηγορία 1: Έμποροι λιανικής και Επαγγελματίες/ Συνεργεία Υδραυλικών και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και Ψύξης (άμεσοι προμηθευτές)

Είναι οι προμηθευτές που:

– λαμβάνουν από τους ωφελούμενους επιταγές (vouchers) και τις εξαργυρώνουν,

– πληρώνονται το ισοδύναμο του ποσού εξαργύρωσης των επιταγών από το Φορέα Πιστοποίησης και Πληρωμής του Προγράμματος.

Ειδικά όσον αφορά τους Εμπόρους Λιανικής:

– πωλούν τους ηλιακούς θερμοσίφωνες και δύναται επιπλέον να παρέχουν τις αναγκαίες συμπληρωματικές υπηρεσίες απευθείας στους ωφελούμενους του Προγράμματος (μέσω υπαλλήλων τους ή συνεργαζόμενων επαγγελματιών και συνεργείων),

– έχουν παράλληλα την κύρια ευθύνη παράδοσης του παλαιού Θερμοσίφωνα που αντικαθίσταται σε Φορέα Ανακύκλωσης,

– είναι επιχειρήσεις που έχουν άμεση οικονομική εμπλοκή με το Πρόγραμμα, και τόσο ως πωλητές των νέων Ηλιακών Θερμοσιφώνων, όσο και ως παραλήπτες των προς ανακύκλωση παλαιών Θερμοσιφώνων, είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των ελάχιστων απαιτήσεων και προδιαγραφών του Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων και των όρων και διατάξεων του ν. 4819/2021 και της υπ’ αρ. 23615/2014 κοινής υπουργικής απόφασης περί Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

Ειδικά όσον αφορά τους Επαγγελματίες/Συνεργεία Υδραυλικών και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και Ψύξης:

– δύναται να παρέχουν τις αναγκαίες συμπληρωματικές υπηρεσίες απευθείας στους ωφελούμενους του Προγράμματος.

Κατηγορία 2: Κατασκευαστές, αντιπρόσωποι, εισαγωγείς και διανομείς (έμμεσοι προμηθευτές)

Είναι οι προμηθευτές που:

– Υποβάλλουν αιτήματα έγκρισης συγκεκριμένων μοντέλων Ηλιακών Θερμοσιφώνων που πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις στο Πρόγραμμα.

Οι προμηθευτές της δεύτερης κατηγορίας έχουν μία έμμεση εμπλοκή με το Πρόγραμμα. Συμμετέχουν για να αιτηθούν την έγκριση του εξοπλισμού που αντιπροσωπεύουν ή διακινούν στην αγορά, αλλά δεν έχουν άμεση επαφή με τους ωφελούμενους ή άλλη απευθείας οικονομική συναλλαγή με το Πρόγραμμα.

Δεν αποκλείεται, μία επιχείρηση να συγκεντρώνει στο πρόσωπό της και τους δύο παραπάνω ρόλους.

6.3. Υποβολή και έγκριση Αιτήσεων Συμμετοχής Προμηθευτών στο Πρόγραμμα

Οι Προμηθευτές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, υποβάλλουν Αίτηση Συμμετοχής στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος.

Με την αίτηση:

– εγγράφεται η επιχείρηση ως Προμηθευτής στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος,

– δηλώνεται η πρόθεση συμμετοχής και η αποδοχή των όρων του Προγράμματος από νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης,

– εξουσιοδοτείται ο χρήστης που δημιουργεί τον λογαριασμό στην ψηφιακή πλατφόρμα και υποβάλλει το αίτημα, να λειτουργεί ως εκπρόσωπος της επιχείρησης για το σύνολο των ενεργειών και επικοινωνιών στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Προγράμματος,

– δηλώνονται τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες που θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος, όπως ενδεικτικά, τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού όπου θα καταβάλλονται τυχόν πληρωμές προς τον Προμηθευτή,

– επιβεβαιώνεται ότι η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα και έχει δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του Προγράμματος. Ως συναφή δραστηριότητα νοείται

(1) για τους εμπόρους λιανικής (άμεσους προμηθευτές), το λιανικό εμπόριο ηλιακών θερμοσιφώνων. Ειδικότερα, για επιχειρήσεις που διαθέτουν νομική ή φορολογική υπόσταση στην Ελλάδα, η συνάφεια τεκμηριώνεται εφόσον η επιχείρηση έχει τουλάχιστον μία (κύρια ή δευτερεύουσα) δραστηριότητα από τις παρακάτω, όπως επιβεβαιώνονται από τα στοιχεία που τηρούνται στο μητρώο της ΑΑΔΕ (Στοιχεία Δραστηριότητας):

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
47.59. Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα, καθώς και όλες οι υποκατηγορίες αυτής.

(2) για τους Επαγγελματίες/Συνεργεία Υδραυλικών και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και Ψύξης (άμεσους προμηθευτές), οι υπηρεσίες υδραυλικών εγκαταστάσεων. Ειδικότερα, για επιχειρήσεις που διαθέτουν νομική ή φορολογική υπόσταση στην Ελλάδα, η συνάφεια τεκμηριώνεται εφόσον η επιχείρηση έχει τουλάχιστον μία (κύρια ή δευτερεύουσα) δραστηριότητα από τις παρακάτω, όπως επιβεβαιώνονται από τα στοιχεία που τηρούνται στο μητρώο της ΑΑΔΕ (Στοιχεία Δραστηριότητας):

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
43.22. Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης και όλες οι υποκατηγορίες αυτής.

(3) για τους έμμεσους προμηθευτές, η κατασκευή ή/ και το χονδρικό εμπόριο ηλιακών θερμοσιφώνων. Ειδικότερα, για επιχειρήσεις που διαθέτουν νομική ή φορολογική υπόσταση στην Ελλάδα, η συνάφεια τεκμηριώνεται εφόσον η επιχείρηση έχει τουλάχιστον μία (κύρια ή δευτερεύουσα) δραστηριότητα από τις παρακάτω, όπως επιβεβαιώνονται από τα στοιχεία που τηρούνται στο μητρώο της ΑΑΔΕ (Στοιχεία Δραστηριότητας):

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
27.51.24.01 Κατασκευή ηλιακών θερμοσίφωνων, ηλεκτρικών
27.52.14.01 Κατασκευή ηλιακών θερμοσίφωνων, μη ηλεκτρικών
46.49.19.09 Χονδρικό εμπόριο ηλιακών θερμοσίφωνων
46.74.12.02 Χονδρικό εμπόριο ειδών κεντρικής θέρμανσης (λεβήτων, καυστήρων αέριων καυσίμων ή πετρελαίου, κυκλοφορητών, θερμοσίφωνων κ.λπ. εξαρτημάτων θέρμανσης)

Η Αίτηση Συμμετοχής ελέγχεται από τα αρμόδια όργανα του Φορέα Πιστοποίησης και Πληρωμής, ο οποίος εκδίδει απόφαση αναφορικά με την έγκριση ή απόρριψή της. Τα αποτελέσματα κοινοποιούνται στον Προμηθευτή μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας.

Σε περίπτωση απόρριψης, εφόσον αυτή οφείλεται σε ελλιπή τεκμηρίωση ή λάθος υποβολή στοιχείων, παρέχεται η δυνατότητα στον Προμηθευτή να υποβάλει αναθεωρημένη Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα, αφού συμπληρώσει, διορθώσει και τεκμηριώσει επαρκώς τα σημεία που οδήγησαν στην αρχική απόρριψη. Αιτήσεις Συμμετοχής Προμηθευτών μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την ολοκλήρωση του Προγράμματος.

Σε περίπτωση έγκρισης,

 • επιβεβαιώνεται ο ηλεκτρονικός λογαριασμός της επιχείρησης στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος, και παρέχεται η δυνατότητα επίσημης επικοινωνίας και ανταλλαγής δεδομένων μέσω του συγκεκριμένου ηλεκτρονικού λογαριασμού στο πλαίσιο του Προγράμματος,
 • δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας/ορισμού των κατάλληλων ρόλων και χρηστών που θα αναλάβουν συγκεκριμένες ενέργειες μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας, ενώ παρέχεται και η δυνατότητα σύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων του Προμηθευτή (Point of Sales/e-shop) με τη συγκεκριμένη πλατφόρμα,
 • ο Προμηθευτής, αναλόγως του ρόλου του, μπορεί πλέον να

– υποβάλλει αιτήματα έγκρισης προϊόντων (μοντέλων Ηλιακών Θερμοσιφώνων),

– δεσμεύει και εξαργυρώνει επιταγές (vouchers) στο πλαίσιο πώλησης εγκεκριμένων προϊόντων σε ωφελούμενους του Προγράμματος,

– δηλώνει την παραλαβή των παλαιών Θερμοσιφώνων από τον πελάτη και την αντίστοιχη παράδοση τους σε Φορέα Ανακύκλωσης.

Ο Φορέας Πιστοποίησης και Πληρωμής διατηρεί το δικαίωμα μεταγενέστερης απόρριψης Αίτησης που έχει εγκριθεί βασιζόμενη σε μη ακριβή ή αληθή στοιχεία.

Το περιεχόμενο της Αίτησης Συμμετοχής προμηθευτών, τα επιμέρους δικαιολογητικά και στοιχεία που θα υποβάλλονται κατά περίπτωση, καθώς η διαδικασία αξιολόγησης, έγκρισης ή απόρριψης των Αιτήσεων, περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος Οδηγού.

6.4. Δήλωση και έγκριση Ηλιακών Θερμοσιφώνων

Τα προϊόντα που δύνανται να επιχορηγηθούν από το Πρόγραμμα, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν ενταχθεί σε ένα κεντρικό μητρώο εγκεκριμένου εξοπλισμού. Ένα προϊόν εντάσσεται στο μητρώο μετά από δήλωση προμηθευτή και αφού πραγματοποιηθεί αντίστοιχος έλεγχος και επιβεβαίωση από το Φορέα Πιστοποίησης και Πληρωμής. Ο έλεγχος έχει ως σκοπό να επιβεβαιώσει την επιλεξιμότητα των προϊόντων και την τήρηση των ελάχιστων προδιαγραφών της παρ. 2.2.

Δήλωση προϊόντος δύναται να υποβληθεί:

– είτε από τον ίδιο τον κατασκευαστή του προϊόντος (ή θυγατρική/συνδεδεμένη εταιρεία στην οποία διατηρεί τον έλεγχο),

– είτε από επίσημο αντιπρόσωπο ή εξουσιοδοτημένο διανομέα του πρώτου ή ανεξάρτητο εισαγωγέα (με σκοπό τη διανομή ή/και την απευθείας πώληση) για το συγκεκριμένο προϊόν, αρκεί να παρέχονται οι σωστές κατά περίπτωση βεβαιώσεις και εξουσιοδοτήσεις του κατασκευαστή προς το τρίτο πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση.

Η δήλωση δεν μπορεί να υποβληθεί από έμπορο λιανικής, ο οποίος δεν έχει παράλληλα κάποιον από τους ανωτέρω ρόλους για το συγκεκριμένο προϊόν.

Η δήλωση υποβάλλεται στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος, μέσα από τον ηλεκτρονικό λογαριασμό ήδη εγκεκριμένου προμηθευτή. Στη δήλωση θα πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια το μοντέλο και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος για το οποίο ζητείται έγκριση, καθώς και να περιλαμβάνεται το αναγκαίο κατά περίπτωση τεκμηριωτικό υλικό που επιβεβαιώνει την κάλυψη ελάχιστων απαιτήσεων επιλεξιμότητας της παραγράφου 2.2. Τα περιεχόμενα της Δήλωσης προϊόντων και τα επιμέρους στοιχεία που θα υποβάλλονται κατά περίπτωση περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ του παρόντος Οδηγού.

Κάθε δήλωση ελέγχεται από το Φορέα Πιστοποίησης και Πληρωμής, ο οποίος αποφασίζει αναφορικά με την έγκριση/αποδοχή της. Τα αποτελέσματα κοινοποιούνται στον Προμηθευτή μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας.

Σε περίπτωση απόρριψης, εφόσον αυτή οφείλεται σε ελλιπή τεκμηρίωση ή λάθος υποβολή στοιχείων, παρέχεται η δυνατότητα στον Προμηθευτή να υποβάλει αναθεωρημένη Δήλωση Προϊόντος, αφού συμπληρώσει, διορθώσει και τεκμηριώσει επαρκώς τα σημεία που οδήγησαν στην αρχική απόρριψη. Δηλώσεις νέων προϊόντων μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την ολοκλήρωση του Προγράμματος.

Σε περίπτωση έγκρισης, το νέο προϊόν προστίθεται στο μητρώο εγκεκριμένου εξοπλισμού. Το σύνολο των εν ισχύ εγκεκριμένων προϊόντων συνθέτει ενιαίο μητρώο, το οποίο δύναται να είναι προσβάσιμο από τους ωφελούμενους του Προγράμματος και το ευρύ κοινό.

Προϊόν που έχει ενταχθεί στο ενιαίο μητρώο εγκεκριμένου εξοπλισμού είναι επιλέξιμο προς πώληση από οποιονδήποτε εγκεκριμένο προμηθευτή που είναι ταυτόχρονα έμπορος λιανικής (και όχι μόνο από αυτόν που προέβη στη δήλωση). Στην εξαιρετική περίπτωση όπου μετά την έγκριση ενός προϊόντος διαπιστωθεί ότι κάποιο από τα στοιχεία της αρχικής δήλωσης δεν είναι ακριβή ή κάποιες από τις δεσμεύσεις δεν τηρούνται σε βαθμό που να παραβιάζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις του Προγράμματος, ο Φορέας Πιστοποίησης και Πληρωμής μπορεί να αναστείλει προσωρινά τη διάθεση του συγκεκριμένου προϊόντος, προκειμένου να επανεξεταστεί ενδελεχώς η συγκεκριμένη περίπτωση.

Σημείωση:

Ειδικά όσον αφορά στις επιδοτούμενες υπηρεσίες, δεν απαιτείται η προηγούμενη έγκριση ειδικού «κωδικού προϊόντος», αλλά θα αξιοποιούνται προεγκεκριμένοι (γενικοί) κωδικοί που θα προβλεφθούν από το Πρόγραμμα.

 1. Αγορά και Ανακύκλωση Θερμοσιφώνων – Λήψη της επιχορήγησης

7.1. Λήψη των επιταγών από εγκεκριμένους ωφελούμενους

Με την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων αξιολόγησης και τη γνωστοποίηση τους, οι ωφελούμενοι των οποίων οι αιτήσεις εγκρίθηκαν, προχωρούν στην έκδοση των δύο (2) επιταγών (vouchers) που τους αναλογούν, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Προγράμματος.

Κάθε επιταγή:

 • έχει ψηφιακή μορφή,
 • συνδέεται με συγκεκριμένο ωφελούμενο και δε μεταβιβάζεται,
 • αφορά συγκεκριμένο ποσό (μέγιστη ονομαστική αξία και % επιχορήγησης).

Η πρώτη επιταγή αφορά την αντικατάσταση ενός και μόνο Θερμοσίφωνα (αγορά νέου – ανακύκλωση παλαιού), η δε δεύτερη επιταγή, που η χρήση της είναι προαιρετική, αφορά τις αναγκαίες συμπληρωματικές υπηρεσίες.

Οι επιταγές (vouchers) θα εμφανιστούν στο λογαριασμό του ωφελούμενου στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος. Επίσης, θα αποσταλούν μέσω SMS, στο επιβεβαιωμένο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει.

Τα στοιχεία που φέρει κάθε ψηφιακή επιταγή περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον:

– το μοναδικό κωδικό της επιταγής (Voucher ID),

– το όνομα και ΑΦΜ του ωφελούμενου της επιταγής, καθώς και το επιβεβαιωμένο κινητό στο οποίο αποστέλλονται τα μηνύματα και οι κωδικοί μίας χρήσης,

– το ποσοστό ενίσχυσης και τη μέγιστη ονομαστική της αξία,

– τον αριθμό παροχής και τη διεύθυνση κατοικίας που έχει δηλωθεί στην αντίστοιχη αίτηση.

7.2. Επιλογή προϊόντων και υπηρεσιών – δέσμευση επιταγών από προμηθευτή

Οι ωφελούμενοι μπορούν να προμηθεύονται ηλιακό θερμοσίφωνα της επιλογής τους από έμπορο λιανικής της επιλογής τους που συμμετέχει στο Πρόγραμμα (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.3). Η αγορά μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο μέσω φυσικών καταστημάτων, όσο και μέσω απομακρυσμένων πωλήσεων (ηλεκτρονικών καταστημάτων και τηλεφωνικών πω-λήσεων). Η λίστα των εγκεκριμένων εμπόρων λιανικής θα αναρτάται στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος. Επίσης, ενημέρωση μπορεί να παρέχεται και μέσω των καναλιών προώθησης και διαφήμισης των ίδιων των προμηθευτών.

Οι ωφελούμενοι μπορούν επίσης, εφόσον το επιθυμούν, να λάβουν επιδότηση για τις αναγκαίες συμπληρωματικές εργασίες αντικατάστασης του παλιού ηλεκτρικού θερμοσίφωνα με το νέο ηλιακό (π.χ. κόστος μεταφοράς, εγκατάστασης του Νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα ή απεγκατάστασης του παλαιού Θερμοσίφωνα, προαιρετικά εξαρτήματα κ.λπ.). Οι ωφελούμενοι μπορεί να προμηθεύονται τις σχετικές υπηρεσίες είτε από τους παραπάνω εμπόρους λιανικής, είτε απευθείας από επαγγελματίες και συνεργεία υδραυλικών εγκαταστάσεων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Η λίστα των εγκεκριμένων επαγγελματιών και συνεργείων υδραυλικών εγκαταστάσεων θα αναρτάται επίσης στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος.

Μόνο εγκεκριμένοι (άμεσοι) προμηθευτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις επιταγές που έχουν εκδοθεί και έχουν στην κατοχή τους οι ωφελούμενοι του Προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, τόσο ο προμηθευτής όσο και το προς πώληση προϊόν/υπηρεσία επιβεβαιώνονται αυτόματα (ως προς την επιλεξιμότητά τους) από την ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος, πριν την επιτυχή ολοκλήρωση μίας εξαργύρωσης.

Ειδικά, όσον αφορά στην επιταγή ηλιακού θερμοσίφωνα:

Ο έμπορος λιανικής από τον οποίο θα προμηθευθούν οι ωφελούμενοι το νέο επιδοτούμενο Ηλιακό Θερμοσίφωνα, είναι και αυτός στον οποίον θα πρέπει να παραδώσουν τον προς ανακύκλωση παλαιό θερμοσίφωνα που αντικαθιστούν. Δεν είναι δυνατό να γίνει προμήθεια Νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα από ένα εγκεκριμένο έμπορο, αλλά παράδοση του αντίστοιχου παλαιού σε άλλον (περιορισμός ενός προμηθευτή για αγορά νέου και παράδοση παλαιού Θερμοσίφωνα).

Αφού επιλέξει προμηθευτή για το νέο ηλιακό θερμοσίφωνα, ο ωφελούμενος μεταβιβάζει σε αυτόν την επιταγή που θα αξιοποιηθεί για την επιδότηση αγοράς του νέου Θερμοσίφωνα και παράλληλα θα συνδεθεί με την απόσυρση προς ανακύκλωση ενός παλαιού Θερμοσίφωνα. Ο δε προμηθευτής προχωρά στη διαδικασία προσωρινής δέσμευσης της επιταγής αυτής προς όφε-λός του στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος, καταχωρίζοντας:

– το ΑΦΜ του ωφελούμενου,

– τον κωδικό της επιταγής που θα δεσμεύσει,

– κωδικό μίας χρήσης που αποστέλλεται στο πιστοποιημένο κινητό του ωφελούμενου και διασφαλίζει ότι ο τελευταίος δίνει τη συναίνεσή του για τη δέσμευση της επιταγής προς όφελος του συγκεκριμένου προμηθευτή.

Εφόσον η παραπάνω διαδικασία ολοκληρωθεί επιτυχώς, πραγματοποιείται η δέσμευση της επιταγής προς όφελος του συγκεκριμένου προμηθευτή.

Ο προμηθευτής θα κρατήσει την επιταγή και θα την εξαργυρώσει σε δεύτερο βήμα (αμέσως μετά τη δέσμευση ή σε μεταγενέστερο χρόνο) για να εξοφληθεί μερικώς το παραστατικό πώλησης, στο οποίο περιλαμβάνεται ο επιδοτούμενος Ηλιακός Θερμοσίφωνας. Στην περίπτωση επιτυχούς δέσμευσης ο ωφελούμενος λαμβάνει επίσης μήνυμα SMS στο κινητό του.

Η δεσμευμένη επιταγή παραμένει σε αυτή την κατάσταση για χρονικό διάστημα 30 ημερών, εντός του οποίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία πώλησης καθώς και η παράδοση του παλαιού Θερμοσίφωνα στον προμηθευτή. Η δέσμευση διασφαλίζει ότι στο διάστημα αυτό ο ωφελούμενος δεν μπορεί να αξιοποιήσει την ίδια επιταγή για να προβεί σε αγορά από άλλον προμηθευτή. Ο δικαιούχος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποδέσμευση της επιταγής του (πριν παρέλθουν οι τριάντα ημέρες) αν θελήσει να αλλάξει προμηθευτή.

Μετά τη δέσμευση της επιταγής, ωφελούμενος και προμηθευτής μπορούν να προχωρήσουν τόσο τη διαδικασία αγοραπωλησίας του νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα, όσο και στην παράδοση του παλαιού Θερμοσίφωνα προς ανακύκλωση. Αγορά και παράδοση προς ανακύκλωση μπορεί να πραγματοποιηθούν με οποιαδήποτε σειρά, αρκεί στο τέλος να έχουν ολοκληρωθεί και οι δύο αυτές ενέργειες για να κριθεί η συνολική διαδικασία επιτυχής.

Εφόσον καμία από τις παραπάνω διαδικασίες (πώληση/παράδοση) δεν ενεργοποιηθούν εντός του μέγιστου χρονικού διαστήματος δέσμευσης, η επιταγή αποδεσμεύεται αυτόματα και είναι πάλι διαθέσιμη στον ωφελούμενο.

Η επιταγή δύναται να αποδεσμευθεί επίσης σε περίπτωση ακύρωσης μίας παραγγελίας πριν την ολοκλήρωσή της πώλησης και εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί ήδη η παράδοση του παλαιού Θερμοσίφωνα στον προμηθευτή. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον δεν έχει παρέλθει το μέγιστο χρονικό διάστημα δέσμευσης, η αποδέσμευση θα πρέπει να δηλωθεί από τον ίδιο τον έμπορο λιανικής στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος, ώστε η επιταγή να περιέλθει και πάλι στη δικαιοδοσία του ωφελούμενου.

Ειδικά όσον αφορά στην επιταγή υπηρεσιών:

Οι ωφελούμενοι επιλέγουν εάν επιθυμούν να κάνουν χρήση της επιταγής υπηρεσιών, συμπληρωματικά με την επιταγή προϊόντος. Η επιταγή υπηρεσιών μπορεί να μεταβιβαστεί

– είτε σε έμπορο λιανικής που πέραν του προϊόντος τιμολογεί και τις σχετικές υπηρεσίες (πακέτο προϊόντος και υπηρεσιών),

– είτε σε χωριστό επαγγελματία ή συνεργείο υδραυλικών εγκαταστάσεων που θα αναλάβει τις σχετικές εργασίες ανεξάρτητα με τον παραπάνω έμπορο.

Ο προμηθευτής θα κρατήσει την επιταγή και θα την εξαργυρώσει σε δεύτερο βήμα (αμέσως μετά τη δέσμευση ή σε μεταγενέστερο χρόνο) για να εξοφληθεί μερικώς το παραστατικό, στο οποίο περιλαμβάνονται οι τυχόν παρεχόμενες υπηρεσίες.

Η δεσμευμένη επιταγή παραμένει σε αυτή την κατάσταση για χρονικό διάστημα 30 ημερών, χρόνος που απαιτείται για να έχει ολοκληρωθεί η πώληση και να παρασχεθούν οι συμπληρωματικές σε αυτή υπηρεσίες.

Ο μηχανισμός δέσμευσης της επιταγής υπηρεσιών λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όπως και στην περίπτωση του προϊόντος (διαδικασία προσωρινής δέσμευσης, διαδικασία και προθεσμία αποδέσμευσης κ.λπ.)

7.3. Αγορά νέου επιδοτούμενου Ηλιακού Θερμοσίφωνα

Βήμα 1: δοκιμαστική εξαργύρωση (προαιρετική)

Μετά τη δέσμευση μίας επιταγής και πριν την εξαργύρωσή της, ο έμπορος ανά πάσα στιγμή μπορεί να καταχωρήσει δοκιμαστικά στοιχεία προ-τιμολόγησης στην Ψηφιακή Πλατφόρμα του Προγράμματος για να διαπιστώσει:

– εάν η επιταγή παραμένει δεσμευμένη και μπορεί να αξιοποιηθεί σε αγορά προϊόντος,

– εάν δύναται να συνδυαστεί με συγκεκριμένο προϊόν του εμπόρου (εάν έχουν καταχωρηθεί κωδικοί εγκεκριμένου προϊόντος της σωστής κατηγορίας, οι οποίοι θα αναγνωριστούν και θα γίνουν αποδεκτοί κατά την εξαργύρωση),

– το τελικό ποσό επιδότησης (την πραγματική αξία εξαργύρωσης της επιταγής, λαμβάνοντας υπόψη το συγκεκριμένο προϊόν και την τιμή του).

Η δοκιμή αυτή δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα (η εξαργύρωση θεωρείται ως μη γενόμενη), μπορεί όμως να παράσχει χρήσιμες πληροφορίες στον έμπορο λιανικής και να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό κατά το στάδιο της παραγγελίας ή πριν την τιμολόγηση.

Βήμα 2: αίτημα εξαργύρωσης επιταγών

Ο προμηθευτής κατά την έκδοση του προβλεπόμενου παραστατικού, θα πρέπει να προχωρήσει σε αίτημα εξαργύρωσης της επιταγής, η οποία θα καλύψει μέρος της τιμής πώλησης του νέου επιδοτούμενου Ηλιακού Θερμοσίφωνα ή/και της δαπάνης των συμπληρωματικών υπηρεσιών. Κατά τη διαδικασία εξαργύρωσης, η οποία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένο τρόπο στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος από τον ίδιο τον προμηθευτή, γίνονται οι εξής ενέργειες:

– δηλώνονται τα σχετικά με την πώληση στοιχεία,

– διενεργείται ένα σύνολο αυτόματων ελέγχων που επιβεβαιώνουν την επιλεξιμότητα της συναλλαγής,

– η επιταγή προϊόντος συνδέεται πλέον με συγκεκριμένο μοντέλο Ηλιακού Θερμοσίφωνα και υπολογίζεται η τελική επιδότηση που θα καλύψει μέρος της τιμής πώλησής του,

– η επιταγή υπηρεσίας συνδέεται με ένα γενικό κωδικό υπηρεσίας και υπολογίζεται η τελική επιδότηση που θα καλύψει μέρος του κόστους εργασιών,

– επιβεβαιώνεται η επιτυχής ολοκλήρωση ή απόρριψη της εξαργύρωσης.

Κάθε αίτημα εξαργύρωσης αντιστοιχεί σε ένα παραστατικό πώλησης. Το προϊόν και η υπηρεσία μπορεί να τιμολογούνται σε ένα ή σε χωριστά παραστατικά, από τον ίδιο ή διαφορετικό προμηθευτή, επομένως μπορεί να αντιστοιχούν σε μία ή δύο εξαργυρώσεις. Το κάθε παραστατικό μπορεί να περιλαμβάνει τόσο το επιλέξιμο προς επιδότηση προϊόν/υπηρεσία, όσο και μη επιλέξιμα προϊόντα και υπηρεσίες. Τα στοιχεία που τηρούνται ηλεκτρονικά σε κάθε εξαργύρωση με ευθύνη του εμπόρου λιανικής, περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον:

– το μοναδικό κωδικό της επιταγής (Voucher ID),

– το εγκεκριμένο προϊόν/προεγκεκριμένη υπηρεσία (που περιλαμβάνεται στο μητρώο εγκεκριμένου εξοπλισμού), η αγορά του οποίου επιδοτείται με τη συγκεκριμένη επιταγή,

– την τελική τιμή πώλησης του συγκεκριμένου προϊόντος/υπηρεσίας (καθαρή αξία και ΦΠΑ),

– τη συνολική αξία του παραστατικού πώλησης και την εξόφληση του υπόλοιπου ποσού (πλην επιδότησης) από τον ωφελούμενο,

– την ταυτοποίηση του παραστατικού πώλησης (ημερομηνία έκδοσης, σειρά/αριθμός κ.λπ.),

– την αντίστοιχη ταυτοποίηση του παραστατικού διακίνησης αν αυτό διαφέρει από το παραστατικό πώλησης.

Ειδικά, όσον αφορά στην επιταγή προϊόντος:

Μετά την επιτυχή εξαργύρωση της επιταγής προϊόντος, το σκέλος της πώλησης του νέου επιδοτούμενου Ηλιακού Θερμοσίφωνα θεωρείται ολοκληρωμένο. Εφόσον έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς και το έτερο σκέλος της παράδοσης του παλαιού Θερμοσίφωνα στο Φορέα Ανακύκλωσης, δημιουργείται καταρχήν μία απαίτηση του εμπόρου – παραλήπτη της επιταγής αυτής για ισόποση πληρωμή του από το Πρόγραμμα.

Ειδικά όσον αφορά στην επιταγή υπηρεσιών:

Η εξαργύρωση της επιταγής δεν μπορεί να προηγείται της επιτυχούς εξαργύρωσης της αντίστοιχης επιταγής προϊόντος (θα πρέπει να συμβαίνει ταυτόχρονα ή να έπεται αυτής).

Ο προμηθευτής που προχωρά στην τιμολόγηση των υπηρεσιών και στην εξαργύρωση της αντίστοιχης επιταγής βεβαιώνει παράλληλα την καλή εκτέλεση των σχετικών εργασιών.

Μετά την επιτυχή εξαργύρωση της επιταγής υπηρεσίας, και εφόσον έχει επίσης ολοκληρωθεί επιτυχώς και δεν έχει ακυρωθεί (α) η πώληση του νέου ηλιακού θερμοσίφωνα και (β) η απόσυρση του παλαιού ηλεκτρικού θερμοσίφωνα, δημιουργείται καταρχήν μία απαίτηση του προμηθευτή – παραλήπτη της επιταγής αυτής για ισόποση πληρωμή του από το Πρόγραμμα.

Η διαχείριση/εκκαθάριση των απαιτήσεων και η διενέργεια των πληρωμών αναλύονται στις ενότητες 7.7 και 7.8 αντίστοιχα.

7.4. Ακύρωση συναλλαγής πριν την καταβολή της επιχορήγησης

Ειδικά όσον αφορά στην επιταγή προϊόντος:

Ο ωφελούμενος είναι πιθανό να ακυρώσει την ήδη πραγματοποιηθείσα συναλλαγή αγοράς ηλιακού θερμοσίφωνα και να επιστρέψει το επιδοτούμενο προϊόν, είτε με βάση τις δυνατότητες που του παρέχει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, είτε με βάση την πολιτική επιστροφών του εκάστοτε προμηθευτή. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον συντρέχει λόγος επιστροφής, αυτή θα πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό για να είναι δυνατή η ακύρωση της εξαργύρωσης και η επαναχρησιμοποίηση της επιταγής σε νέα αγορά πριν το τέλος του Προγράμματος.

Για τους σκοπούς του Προγράμματος, περιπτώσεις ακυρώσεων πώλησης Ηλιακών Θερμοσιφώνων αντιμετωπίζονται ως εξής:

– Τυχόν ακύρωση/επιστροφή πρέπει να πραγματοποιείται εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερολογιακών ημερών από την επιτυχή εξαργύρωση μίας επιταγής προϊόντος, προκειμένου ο ωφελούμενος να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει την επιταγή σε νέα αγορά. Μετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος:

– η επιταγή καθίσταται ανενεργή και η κατάστασή της δε δύναται πλέον να μεταβληθεί,

– τυχόν μεταγενέστερες επιστροφές ή αντικαταστάσεις αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο της επόμενης ενότητας.

– Εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος, μία ακύρωση συναλλαγής οδηγεί και σε αντίστοιχη ακύρωση/ ανάκληση της ήδη πραγματοποιηθείσας εξαργύρωσης. Ο Προμηθευτής είναι υπεύθυνος να δηλώσει την ανάκληση της εξαργύρωσης στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος αμέσως μετά την έκδοση του αντίστοιχου παραστατικού που ακυρώνει την πώληση/επιστρέ-φει το προϊόν.

– Εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη η απόσυρση του παλαιού Θερμοσίφωνα προς ανακύκλωση, ο ωφελούμενος δύναται να ζητήσει την επιστροφή της επιταγής. Στην περίπτωση αυτή, γίνεται επιπλέον και αποδέσμευση της επιταγής από τον έμπορο που την είχε αρχικά δεσμεύσει. Ο ωφελούμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει την επιταγή σε έμπορο της επιλογής του, εφόσον δεν έχουν παρέλθει οι σχετικές προθεσμίες της ενότητας 8.

– Εφόσον έχει πραγματοποιηθεί η απόσυρση του παλαιού Θερμοσίφωνου, δεν είναι δυνατή η αποδέσμευση της επιταγής και ο ωφελούμενος θα πρέπει να προβεί σε νέα αγορά μέσω του ίδιου εμπόρου (περιορισμός ενός προμηθευτή για αγορά νέας και παράδοσης του παλαιού Θερμοσίφωνα).

Σημειώνεται ότι, τυχόν προσωρινή επιστροφή του Ηλιακού Θερμοσίφωνα προς έλεγχο και επιδιόρθωση, είτε στο επισκευαστικό κέντρο που έχει δηλωθεί στην εγγύηση, είτε οπουδήποτε αλλού προβλέπεται, δεν απαιτεί ακύρωση της εξαργύρωσης. Ο Ηλιακός Θερμοσίφωνας παραμένει στην κατοχή του ωφελούμενου και η αντίστοιχη επιταγή δύναται να εκκαθαριστεί, εφόσον έχουν καλυφθεί οι υπόλοιπες προϋποθέσεις.

Ειδικά όσον αφορά στην επιταγή υπηρεσιών:

Ο ωφελούμενος είναι πιθανό να ακυρώσει την ήδη τιμολογηθείσα συναλλαγή εφόσον δεν έχει λάβει ακόμα τις σχετικές με αυτή υπηρεσίες, πάντα με βάση τις δυνατότητες που του παρέχει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, καθώς και την πολιτική ακυρώσεων του εκάστοτε προμηθευτή.

Για τους σκοπούς του Προγράμματος, περιπτώσεις ακυρώσεων υπηρεσιών αντιμετωπίζονται ως εξής:

 • Τυχόν ακύρωση πρέπει να πραγματοποιείται εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερολογιακών ημερών από την επιτυχή εξαργύρωση μίας επιταγής υπηρεσίας, προ-κειμένου ο ωφελούμενος να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει την επιταγή ξανά. Μετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος:

– η επιταγή καθίσταται ανενεργή και η κατάστασή της δε δύναται πλέον να μεταβληθεί,

– τυχόν ακυρώσεις αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο της επόμενης ενότητας.

 • Εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος, μία ακύρωση συναλλαγής οδηγεί και σε αντίστοιχη ακύρωση/ ανάκληση της ήδη πραγματοποιηθείσας εξαργύρωσης. Ο Προμηθευτής είναι υπεύθυνος να δηλώσει την ανάκληση της εξαργύρωσης στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος αμέσως μετά την έκδοση του αντίστοιχου παραστατικού που ακυρώνει την υπηρεσία.

Σημειώνεται επίσης ότι, τυχόν ακύρωση μίας εξαργύρωσης προϊόντος δεν οδηγεί σε αυτοδίκαιη ακύρωση της εξαργύρωσης της αντίστοιχης υπηρεσίας, εφόσον αυτά δεν βρίσκονται στο ίδιο (ακυρωθέν) παραστατικό. Όμως σε μία τέτοια περίπτωση, η αντίστοιχη επιταγή (της υπηρεσίας) δεν θα είναι ώριμη για πληρωμή, έως ότου συντρέξουν πάλι οι αναγκαίες συνθήκες (επιτυχούς πώλησης και απόσυρσης, όπως αναφέρονται στην προηγούμενη ενότητα).

7.5. Χειρισμός περιπτώσεων επιστροφών μετά την καταβολή της επιχορήγησης

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας των 30 ημερών της προηγούμενης ενότητας, την εκκαθάριση της επιταγής και την απόδοση της επιχορήγησης, τυχόν επιστροφές θα αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο της συνήθους συναλλακτικής πρακτικής και των προβλεπόμενων από τους όρους της εργοστασιακής εγγύησης ή/και της εγγύησης του προμηθευτή.

7.6. Ανακύκλωση παλαιού Θερμοσίφωνα

Βήμα 1: Παράδοση παλαιού Θερμοσίφωνα από τον ωφελούμενο στον Έμπορο

Κάθε ωφελούμενος που αγοράζει νέο Ηλιακό Θερμοσίφωνα με επιδότηση, υποχρεούται να παραδώσει τον παλαιό Θερμοσίφωνα στον προμηθευτή προς ανακύκλωση. Η παράδοση γίνεται πάντοτε στον έμπορο λιανικής από τον οποίο θα γίνει ή έχει ήδη πραγματοποιηθεί η αγορά του νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα.

Ο ωφελούμενος παραδίδει τον παλαιό Θερμοσίφωνα προς ανακύκλωση:

– σε συνεργείο ή σε συνεργάτη του εμπόρου λιανικής, που την παραλαμβάνει από την οικία του. Η παραλαβή μπορεί να γίνει κατά τη στιγμή της παράδοσης του νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα ή σε χωριστή επίσκεψη,

– εναλλακτικά, κατευθείαν σε εγκατάσταση (κατάστημα, αποθήκη) του εμπόρου λιανικής, όταν η μεταφορά προς το χώρο αυτό γίνεται με ευθύνη του ωφελούμενου.

Η επιλογή της χρονικής στιγμής και του σημείου παράδοσης-παραλαβής του προς ανακύκλωση παλαιού Θερμοσίφωνα εξαρτάται από τη συμφωνία που θα κάνουν τα δύο μέρη και δεν αφορά το Πρόγραμμα.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, κατά την παράδοση του παλαιού Θερμοσίφωνα και με ευθύνη του εμπόρου

 1. Γίνεται φυσική σήμανση του προς ανακύκλωση παλαιού Θερμοσίφωνα, με επικόλληση σε εμφανές σημείο αυτής ετικέτας ικανού μεγέθους που φέρει μοναδικό κωδικό (QR code). Για το σκοπό αυτό, οι προμηθευτές μπορούν να λαμβάνουν τυποποιημένες ετικέτες από το Φορέα Πιστοποίησης και Πληρωμής. O μοναδικός κωδικός θα ταυτοποιεί τον παλαιό Θερμοσίφωνα στα επόμενα στάδια της διαδικασίας, λειτουργώντας ως ιδιότυπος σειριακός αριθμός.
 2. Γίνεται σύνδεση, με χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας του Προγράμματος, του μοναδικού «σειριακού» αριθμού του παλαιού Θερμοσίφωνα με συγκεκριμένη επιταγή (voucher) επιχορήγησης του ωφελούμενου που παραδίδει το συγκεκριμένο παλαιό Θερμοσίφωνα.
 3. Καταγράφεται στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος το ορόσημο παράδοσης-παραλαβής του παλαιού Θερμοσίφωνα από τον ωφελούμενο στον έμπορο. Με την κίνηση αυτή ολοκληρώνεται το σκέλος της διαδικασίας που αφορά στον ωφελούμενο και θεωρείται ότι ο τελευταίος έχει καλύψει την υποχρέωση παράδοσης του παλιού Θερμοσίφωνα, ενώ η ευθύνη των επόμενων βημάτων μεταβιβάζεται στον έμπορο λιανικής.

Ο έμπορος λιανικής, στο πλαίσιο παραλαβής του κάθε παλαιού Θερμοσίφωνα, εκδίδει τα κατά περίπτωση απαιτούμενα από το νόμο και την εσωτερική του διαδικασία έγγραφα, όπως δελτίο ποσοτικής παραλαβής. Τα στοιχεία ταυτοποίησης των παραπάνω εγγράφων συνδέονται με τον προς ανακύκλωση παλαιό Θερμοσίφωνα και τηρούνται στην ψηφιακή πλατφόρμα του προγράμματος, ενώ τα ίδια τα έγγραφα τηρούνται με ευθύνη του εμπόρου και τίθενται στη διάθεση των αρχών σε περίπτωση μεταγενέστερων ελέγχων.

Για την βεβαίωση της καταλληλότητας του παλαιού Θερμοσίφωνα ο έμπορος είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι:

– Ο προς απόσυρση παλαιός Θερμοσίφωνας είναι άρτιος,

– έχει τύπο που είναι επιλέξιμος προς ανακύκλωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2.3 του παρόντος οδηγού.

Με την παραλαβή του παλαιού Θερμοσίφωνα από τον έμπορο, τεκμαίρεται ότι ο τελευταίος έχει προβεί στον απαραίτητο έλεγχο και έχει επιβεβαιώσει τις παραπάνω προϋποθέσεις (δεν απαιτείται χωριστή βεβαίωση).

Βήμα 2: Παράδοση του παλαιού Θερμοσίφωνα από το τον Έμπορο Λιανικής σε Φορέα Ανακύκλωσης

Με την παράδοση του παλαιού Θερμοσίφωνα από τον ωφελούμενο στον έμπορο λιανικής, ο τελευταίος φέρει την αποκλειστική ευθύνη περαιτέρω χειρισμού και προώθησής του προς ανακύκλωση. Γ ια το σκοπό αυτό:

 1. Συλλέγει και καταγράφει τους προς ανακύκλωση παλαιούς Θερμοσίφωνες που αφορούν στο παρόν Πρόγραμμα, τηρώντας πάντα ένα πλήρες «μονοπάτι» ιχνηλα-σιμότητας για κάθε παλαιό Θερμοσίφωνα με τη βοήθεια της ψηφιακής πλατφόρμας του Προγράμματος (παλιός Θερμοσίφωνας κωδικός σήμανσης της μορφής «QR code» κωδικός σχετικής επιταγής ωφελούμενος ενίσχυσης). Για το σκοπό αυτό μπορεί να αξιοποιήσει τη μοναδική κωδικοποίηση κάθε παλαιού Θερμοσίφωνα (QR-code) που φέρει η ετικέτα, η οποία έχει ήδη επικολληθεί σε αυτόν.
 2. Παραδίδει τον παλαιό Θερμοσίφωνα στο Φορέα Ανακύκλωσης με τον οποίο συνεργάζεται. Η παράδοση γίνεται σε σημεία που έχουν προηγουμένως συμφωνηθεί με το Φορέα Ανακύκλωσης.
 3. Καταγράφει στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος το ορόσημο παράδοσης- παραλαβής από τον έμπορο λιανικής στο Φορέα Ανακύκλωσης. Συγκεκριμένα, για κάθε διακριτή παράδοση δημιουργείται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας μία εντολή διακίνησης με μοναδικό κωδικό, η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των παλαιών Θερμοσιφώνων (των κωδικών τους) που παραδίδονται στο Φορέα Ανακύκλωσης.

Ο έμπορος λιανικής, στο πλαίσιο παράδοσης των παλαιών Θερμοσιφώνων στο Φορέα Ανακύκλωσης, εκδίδει πάντα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα από το νόμο συνοδευτικά έγγραφα διακίνησης (όπως ενδεικτικά δελτίο αποστολής). Τα βασικά στοιχεία ταυτοποίησης των συνοδευτικών εγγράφων συνδέονται με την εντολή διακίνησης και εμμέσως, με τους προς ανακύκλωση θερμοσίφωνες και τηρούνται στην ψηφιακή πλατφόρμα του προγράμματος, ενώ τα ίδια τα έγγραφα τηρούνται με ευθύνη του εμπόρου και τίθενται στη διάθεση των αρχών σε περίπτωση μεταγενέστερων ελέγχων.

Με την παράδοση ενός Θερμοσίφωνα στο Φορέα Ανακύκλωσης, και εφόσον αυτός (α) φέρει μοναδικό κωδικό (QR- code), (β) έχει συνδεθεί με επιταγή/ωφελούμενο, (γ) έχει καταγραφεί επιτυχώς στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος, και (δ) έχει επαληθευτεί η παραλαβή του σε χώρο που έχει συμφωνηθεί με το Φορέα Ανακύκλωσης από τον Φορέα Πιστοποίησης και Πληρωμής όπως περιγράφεται στο παρακάτω βήμα:

– θεωρείται ότι έχει καλυφθεί η υποχρέωση του εμπόρου όσον αφορά την προώθηση του παλαιού Θερμοσίφωνα προς ανακύκλωση,

– η συγκεκριμένη επιταγή που συνδέεται με το Θερμοσίφωνα δύναται να επιχορηγηθεί (αποδέσμευση πληρωμής της), εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς και το έτερο σκέλος, της αγοράς νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα.

Βήμα 3: Εσωτερική διαχείριση από Φορέα Ανακύκλωσης – ποσοτική επαλήθευση

Ο εκάστοτε Φορέας Ανακύκλωσης διαχειρίζεται εσωτερικά τα περαιτέρω βήματα της διαδικασίας ανακύκλωσης, σύμφωνα με το εγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων που εφαρμόζει για τις συγκεκριμένες κατηγορίες παλαιών Θερμοσιφώνων.

Σε κάθε περίπτωση όμως, οι Φορείς Ανακύκλωσης που παραλαμβάνουν παλαιούς Θερμοσίφωνες στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος, αναλαμβάνουν κατ’ ελά-χιστον τις ακόλουθες επιπλέον υποχρεώσεις:

– Συγκεντρώνουν τους παλαιούς Θερμοσίφωνες που σχετίζονται με το Πρόγραμμα μόνο σε σημεία συλλογής που έχουν συμφωνηθεί από κοινού με το Φορέα Πιστοποίησης και Πληρωμής και είναι γνωστά και προσβάσιμα από τον τελευταίο.

– Καταγράφουν μέσω οπτικού και ποσοτικού ελέγχου, το είδος και τον αριθμό των παραληφθεισών παλαιών Θερμοσιφώνων κατά την παραλαβή τους από τους εμπόρους λιανικής (απαιτείται τεμαχιακή παραλαβή και όχι απλός έλεγχος βάρους).

– Φυλάσσουν προσωρινά τους παλαιούς Θερμοσίφωνες με δική τους ευθύνη, χωριστά από άλλες συσκευές/ υλικό που τυχόν διαχειρίζονται και δεν τους προωθούν προς περαιτέρω επεξεργασία, μέχρι την επαλήθευση του επόμενου σημείου.

– Γνωστοποιούν στο Φορέα Πιστοποίησης και Πληρωμής άμεσα τις ημερομηνίες παραλαβής, προκειμένου ο τελευταίος να διενεργήσει τις απαραίτητες επιτόπιες επαληθεύσεις και διαθέτουν τον απαραίτητο χώρο για την πραγματοποίησή τους.

– Συνεργάζονται σε όλη τη διάρκεια του Προγράμματος με το Φορέα Πιστοποίησης και Πληρωμής για τη διενέργεια περαιτέρω δειγματοληπτικών ελέγχων και παρέχουν όλα τα στοιχεία που τηρούν σε σχέση με τους συγκεκριμένους παλαιούς Θερμοσίφωνες.

Από την πλευρά του, ο Φορέας Πιστοποίησης και Πληρωμής:

– Προβαίνει σε επιτόπια επαλήθευση των παραλαβών στο χώρο του Φορέα Ανακύκλωσης.

– Καταγράφει στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος τους κωδικούς των παλαιών Θερμοσιφώνων που έχουν καταμετρηθεί. Για το σκοπό αυτό μπορεί να αξιοποιήσει τη μοναδική κωδικοποίηση κάθε παλαιού Θερμοσίφωνα (QR- code) που φέρει η ετικέτα, η οποία έχει ήδη επικολληθεί σε αυτόν.

– Προχωρά, όπου εντοπίσει αποκλίσεις, σε περαιτέρω ελέγχους εξετάζοντας τα συνοδευτικά έγγραφα και τα στοιχεία που τηρούν, τόσο ο Φορέας Ανακύκλωσης όσο και ο αντίστοιχος έμπορος λιανικής.

– Αν εντοπίσει διαφορές, που έχουν καταγραφεί ήδη στην ποσοτική παραλαβή του Φορέα Ανακύκλωσης (τη στιγμή της παραλαβής απευθείας από τον έμπορο), διερευνά το εύρημα και καταλογίζει την ευθύνη στον έμπορο λιανικής που παρέδωσε τους παλαιούς Θερμοσίφωνες. Αν οι διαφορές δεν είχαν καταγραφεί στην ποσοτική παραλαβή του Φορέα Ανακύκλωσης, αλλά αντίθετα, ο τελευταίος είχε αποδεχθεί το σύνολο των παλαιών Θερμοσιφώνων που καταγράφονται στην εντολή διακίνησης, η ευθύνη βαρύνει το Φορέα Ανακύκλωσης και καλείται να προβεί στις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες. Σε κάθε περίπτωση, η αναλογούσα επιχορήγηση μίας επιταγής δεν αποδεσμεύεται χωρίς να γίνει και η επαλήθευση του αντίστοιχου παλαιού Θερμοσίφωνα που οδεύει προς ανακύκλωση.

7.7. Περιοδική εκκαθάριση συναλλαγών (καθορισμός επιταγών προς πληρωμή)

Με κάθε εξαργύρωση επιταγής δημιουργείται καταρχήν μία, υπό προϋποθέσεις, απαίτηση του αντίστοιχου προμηθευτή για πληρωμή του από το Πρόγραμμα. Το ύψος της πληρωμής ισούται με το ποσό της εξαργύρωσης, το οποίο καταγράφεται στη συναλλαγή (εξαργύρωσης) και είναι πάντα μικρότερο ή ίσο με την ονομαστική αξία της κάθε επιταγής.

Η εκκαθάριση των συναλλαγών γίνεται σε μηνιαία βάση από το Φορέα Πιστοποίησης και Πληρωμών και περιλαμβάνει:

– τον καθορισμό (έλεγχο και επιβεβαίωση) των επιταγών που έχουν ωριμάσει και πρέπει να πληρωθούν από το Πρόγραμμα,

– τον προσδιορισμό των ποσών προς πληρωμή που αναλογούν σε κάθε προμηθευτή.

Μία επιταγή προϊόντος καθίσταται ώριμη προς πληρωμή, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

– Έχει πραγματοποιηθεί επιτυχής εξαργύρωση της επιταγής σε αγορά νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα, η οποία δεν έχει ακυρωθεί στη συνέχεια (η επιταγή παραμένει σε κατάσταση εξαργύρωσης), όπως τεκμηριώνεται από τις τηρούμενες συναλλαγές στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος.

– Έχει ολοκληρωθεί η αντίστοιχη παράδοση-παραλαβή του παλιού Θερμοσίφωνα από τον έμπορο στο Φορέα Ανακύκλωσης, όπως τεκμηριώνεται από τις τηρούμενες συναλλαγές στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος.

– Η επιταγή έχει καταστεί οριστικά ανενεργή (έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα αναμονής των 30 ημερών από την εξαργύρωση).

– Η επιταγή δεν έχει ήδη πληρωθεί σε προηγούμενη εκκαθάριση.

Μία επιταγή υπηρεσίας καθίσταται ώριμη προς πληρωμή, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

– Έχει πραγματοποιηθεί επιτυχής εξαργύρωση της επιταγής σε τιμολόγηση συμπληρωματικών υπηρεσιών, η οποία δεν έχει ακυρωθεί στη συνέχεια (η επιταγή παραμένει σε κατάσταση εξαργύρωσης), όπως τεκμηριώνεται από τις τηρούμενες συναλλαγές στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος.

– Έχει πραγματοποιηθεί επιτυχής εξαργύρωση της αντίστοιχης επιταγής προϊόντος (έχει γίνει η αγορά ηλιακού θερμοσίφωνα), η οποία δεν έχει ακυρωθεί, όπως τεκμηριώνεται από τις τηρούμενες συναλλαγές στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος.

– Έχει ολοκληρωθεί η αντίστοιχη παράδοση-παραλαβή του παλιού Θερμοσίφωνα από τον έμπορο στο Φορέα Ανακύκλωσης, όπως τεκμηριώνεται από τις τηρούμενες συναλλαγές στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος.

– Η επιταγή έχει καταστεί οριστικά ανενεργή (έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα αναμονής των 30 ημερών από την εξαργύρωση).

– Η επιταγή δεν έχει ήδη πληρωθεί σε προηγούμενη εκκαθάριση.

Ο Φορέας Πιστοποίησης και Πληρωμής εντοπίζει – εξάγει τις επιταγές που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος και καταρτίζει λίστα πληρωμών ανά προμηθευτή με το σύνολο των εκκαθαρισμένων επιταγών που δύναται να προχωρήσουν σε πληρωμή. Η λίστα εγκρίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Φορέα Πιστοποίησης και Πληρωμής. Τα ποσά προς πληρωμή ανά προμηθευτή κοινοποιούνται στο Φορέα Υλοποίησης και Ελέγχου του Προγράμματος και στους αντίστοιχους προμηθευτές προς ενημέρωση.

Παράλληλα, κάθε προμηθευτής έχει ανά πάσα στιγμή πρόσβαση, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Προγράμματος, στις επιταγές που αφορούν τις συναλλαγές του (δεσμεύσεις, εξαργυρώσεις, σχετικές αποσύρσεις παλιών Θερμοσιφώνων). Με τον τρόπο αυτό μπορεί να:

– διαπιστώσει εκ των προτέρων τις επιταγές που καθίστανται ώριμες για πληρωμή,

– να υπολογίσει το ποσό της πληρωμής που του αναλογεί για κάθε μήνα.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ένας προμηθευτής διαπιστώνει ασυμφωνία των εκκαθαρισμένων συναλλαγών με τα λογιστικά δεδομένα που τηρεί στην εταιρία του, έχει δικαίωμα να υποβάλλει γραπτά τις αντιρρήσεις του, προσκομίζοντας το απαραίτητο αποδεικτικό υλικό, προτού ο Φορέας Πιστοποίησης και Πληρωμής να προβεί στη διενέργεια των πληρωμών της επόμενης παραγράφου.

7.8. Διενέργεια πληρωμών – καταβολή ενισχύσεων

Μετά την έγκριση και κοινοποίηση των επικείμενων πληρωμών της προηγούμενης παραγράφου, ο Φορέας Πιστοποίησης και Πληρωμής προχωρά στην καταβολή του αναλογούντος ποσού ανά προμηθευτή, μέσω του τραπεζικού συστήματος. Οι πληρωμές γίνονται στους λογαριασμούς που έχουν δηλώσει οι προμηθευτές κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα.

Οι πληρωμές γίνονται υπό την αίρεση διαθεσιμότητας των αντίστοιχων κονδυλίων.

Οι πληρωμές του Προγράμματος προς τους προμηθευτές δεν λογίζονται ως αμοιβή για προμήθεια ή παροχή υπηρεσίας, ούτε καθ’ οποιονδήποτε τρόπο επιχορήγηση των ιδίων. Αποτελούν μία απευθείας ταμειακή ροή προς τους προμηθευτές για την κάλυψη μέρους της δαπάνης των ωφελούμενων. Σε κάθε περίπτωση, η επιδότηση αφορά τους ωφελούμενους και όχι τους προμηθευτές.

Ως υποκείμενο της ενίσχυσης νοείται ο ωφελούμενος, ο οποίος έχει χρησιμοποιήσει κατά την αγορά ηλιακού θερμοσίφωνα επιταγές του Προγράμματος και έχει προ-μηθευθεί το προϊόν αυτό και πιθανώς συμπληρωματικέ υπηρεσίες, σε χαμηλότερη (επιδοτούμενη) τιμή. Η χορήγηση της ενίσχυσης συμπίπτει με το χρονικό σημείο εξαργύρωσης της επιταγής. Η χορήγηση του δικαιώματος ενίσχυσης έχει προηγηθεί και συμπίπτει με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και την οριστική ένταξη του ωφελούμενου στο Πρόγραμμα.

Για την πληρωμή των προμηθευτών από το Πρόγραμμα, δεν απαιτείται έκδοση κάποιου παραστατικού από την πλευρά τους, δεδομένου ότι η αποζημίωση αφορά κάλυψη δαπάνης (τμηματική πληρωμή) στο ήδη υπάρ-χον παραστατικό μεταξύ προμηθευτή και ωφελούμενου. Επίσης, δεν απαιτείται κάποιο ειδικό αίτημα πληρωμής. Το εκκαθαρισμένο ποσό αποδίδεται αυτόματα στο σύνολό του, χωρίς κρατήσεις. Οι όποιες φορολογικές υποχρεώσεις απορρέουν από την έκδοση του αρχικού φορολογικού στοιχείου προς τον πελάτη- ωφελούμενο και δε σχετίζονται με την πληρωμή-εξόφληση μέρους του παραστατικού από το Πρόγραμμα.

Για τους σκοπούς του Προγράμματος και την πιθανή δήλωση/τεκμηρίωση των δαπανών στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και σε κάθε εθνική ή κοινοτική αρμόδια αρχή,

– ως νομική δέσμευση θα νοείται η κάθε εξαργυρωμένη επιταγή,

– ως έγγραφο/παραστατικό της συναλλαγής (ελλείψει τιμολογίου από Ανάδοχο) θα θεωρείται η απόφαση του αρμοδίου Οργάνου του Φορέα Πιστοποίησης και Πληρωμής για την εκκαθάριση-έγκριση της πληρωμής προς συγκεκριμένο προμηθευτή/ΑΦΜ,

– ως απόδειξη πραγματοποίησης της πληρωμής θα λαμβάνονται τα στοιχεία κατάθεσης των αντίστοιχων ποσών στο τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο κάθε προμηθευτής.

Η πληρωμή προς τους προμηθευτές γίνεται με την επιφύλαξη τήρησης από μέρους τους των όρων και υποχρεώσεων που απορρέουν από το Πρόγραμμα και κυρίως:

– Την πώληση επιλέξιμων Ηλιακών Θερμοσιφώνων που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του παρόντος Οδηγού.

– Την τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της κάθε συναλλαγής και την αποφυγή υπερτιμολογήσεων, ψευδών δηλώσεων, εικονικών τιμολογήσεων και μη έγκαιρης δήλωσης τυχόν επιστροφών που θα έπρεπε να οδηγήσουν σε ακύρωση της αντίστοιχης εξαργύρωσης.

– Την επιτυχή απόσυρση προς ανακύκλωση παλαιού θερμοσίφωνα έναντι κάθε νέου ηλιακού θερμοσίφωνα που επιχορηγείται, σύμφωνα με τους όρους του Οδηγού.

– Την προσήκουσα ενημέρωση της Ψηφιακής Πλατφόρμας του Προγράμματος, μέσω της οποίας παρακολουθούνται όλες οι διαδικασίες πώλησης και ανακύκλωσης των Θερμοσιφώνων.

– Την τήρηση της αντίστοιχης τεκμηρίωσης (παραστατικά πώλησης, βιβλία αποθήκης, παραστατικά αγορών κ.λπ.) που αποδεικνύει τα παραπάνω και μπορεί να προσκομιστεί/επιδειχθεί σε περίπτωση δειγματοληπτικού ελέγχου.

Ο Φορέας Πιστοποίησης και Πληρωμής δύναται να ακυρώσει εκ των υστέρων ήδη εξαργυρωμένη επιταγή και να αρνηθεί την πληρωμή της στον προμηθευτή ή να απαιτήσει την επιστροφή ή συμψηφισμό των ήδη καταβληθέντων ποσών, αν στο μεταξύ διαπιστώσει ενδεχόμενη μη τήρηση των όρων του Προγράμματος από την πλευρά του. Στην περίπτωση αυτή εντάσσεται -μεταξύ άλλων- και ο εντοπισμός διαφορών στο είδος και τις ποσότητες των παραληφθέντων παλαιών Θερμοσιφώνων προς ανακύκλωση, που προκύπτουν μετά από καταμέτρηση του Φορέα Πιστοποίησης και Πληρωμής.

 1. Διάρκεια Προγράμματος – Χρονικά Ορόσημα και προθεσμίες

Προκήρυξη

Ως ημερομηνία προκήρυξης του Προγράμματος νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Οδηγού. Με την προκήρυξη ενεργοποιείται ο μηχανισμός διαχείρισης, υποστήριξης, δημοσιότητας και επικοινωνίας ωφελούμενων και προμηθευτών.

Περίοδος Υποβολής και αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης

Η έναρξη υποβολής Αιτήσεων χρηματοδότησης από δυνητικούς ωφελούμενους θα ενεργοποιηθεί την Τετάρτη 10 Μαίου 2023.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται έως την Τρίτη 20 Ιουνίου 2023, και ώρα 15:00.

Περίοδος ενστάσεων και οριστικής έγκρισης

Ενστάσεις μπορούν να υποβάλλονται εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την έγκριση και ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων, ακολουθεί η έγκριση και ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων και η έκδοση των επιταγών για τις αιτήσεις των οποίων εγκρίνεται η χρηματοδότηση.

Περίοδος αγορών – καταληκτική προθεσμία αγορών

Αγορές με χρήση επιταγών του Προγράμματος μπορεί να γίνονται από τους ωφελούμενους μέχρι και εξήντα πέντε (65) ημέρες από την έγκριση της αίτησής τους, ήτοι από:

– την ημερομηνία έκδοσης της (αρχικής) Απόφασης επικύρωσης των αποτελεσμάτων οριστικής κατάταξης του Φορέα Υλοποίησης και Ελέγχου ή

– την εκάστοτε ημερομηνία αναβάθμισης των σχετικών αιτήσεων από επιλαχούσες σε εγκεκριμένες από το Φορέα Πιστοποίησης και Πληρωμής.

Ειδικά στις περιπτώσεις επιταγών, οι οποίες κατά την παρέλευση του παραπάνω οροσήμου των εξήντα πέντε (65) ημερών βρίσκονται σε κατάσταση δέσμευσης από προμηθευτή, η προθεσμία αγορών παρατείνεται κατά ακόμα δέκα πέντε (15) ημέρες, για την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης συναλλαγής και αντίστοιχα για την εξαρ-γύρωση των επιταγών από τον προμηθευτή που έχει δεσμεύσει την επιταγή.

Μεταβατική περίοδος

Δυνατότητα επιστροφών/ακυρώσεων συναλλαγών στο πλαίσιο του Προγράμματος, όπως ειδικότερα ορίζεται στην ενότητα 7.5, μπορούν να πραγματοποιούνται έως και τριάντα (30) ημέρες από την λήξη της καταληκτικής προθεσμίας αγορών, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν παρατάσεις. Εντός του ίδιου διαστήματος επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση αγορά νέου προϊόντος/υπηρεσιών για αντικατάσταση του επιστραφέντος (νέα εξαργύρωση) μόνο για τις συναλλαγές που ακυρώθηκαν εντός της μεταβατικής περιόδου.

Προθεσμία παράδοσης παλαιών θερμοσιφώνων προς απόσυρση

Σε κάθε περίπτωση, οι παραδόσεις παλαιών Θερμοσιφώνων προς ανακύκλωση από τους ωφελούμενος στους εμπόρους, μπορούν να γίνονται έως και δεκαπέντε (15) ημέρες αργότερα από την λήξη της εκάστοτε προθεσμίας αγορών όπως ορίστηκε παραπάνω (αρχικής ή παραταθείσας).

Ολοκλήρωση πληρωμών

Οι περιοδικές πληρωμές προς τους προμηθευτές προβλέπεται να πραγματοποιούνται τον επόμενο ημερολογιακό μήνα από το μήνα εκπλήρωσης των κάτωθι προϋποθέσεων (αθροιστικά):

– ολοκλήρωση των διαδικασιών που αναφέρονται στην ενότητα 7.7 «Περιοδική Εκκαθάριση συναλλαγών» του οδηγού του προγράμματος» και

– εκταμίευση προς τον Φορέα Πίστωσης και Πληρωμών των αντίστοιχων πιστώσεων.

Εγκρίσεις προμηθευτών και εξοπλισμού

Αιτήσεις συμμετοχής προμηθευτών και δήλωσης εξοπλισμού μπορούν να υποβάλλονται έως το τελευταίο ορόσημο λήξης αγορών του Προγράμματος, όπως αυτό ορίζεται παραπάνω.

Τροποποίηση προθεσμιών

Τυχόν αλλαγή των ανωτέρω προθεσμιών δύναται να πραγματοποιηθεί από το Φορέα Πιστοποίησης και Πληρωμής, ο οποίος αξιολογεί την ανάγκη και τη δυνατότητα παράτασης με βάση τις πραγματικές συνθήκες κατά την εξέλιξη του Προγράμματος. Οποιαδήποτε αλλαγή γνωστοποιείται προηγουμένως στο Φορέα Υλοποίησης και Ελέγχου τουλάχιστον 3 εργάσιμες ημέρες πριν την εφαρμογή της.

Επίσης, ο Φορέας Φορέα Πιστοποίησης και Πληρωμής δύναται να ορίζει ειδικότερες προθεσμίες που σχετίζονται με επιμέρους βήματα του Προγράμματος.

 1. Έλεγχοι και διοικητικές επαληθεύσεις

9.1. Διοικητικές επαληθεύσεις μέσω της Ψηφιακής Πλατφόρμας

Διοικητικές επαληθεύσεις πραγματοποιούνται στο σύνολο των εκδοθέντων επιταγών και των αντίστοιχων συναλλαγών (αγορά-απόσυρση) με αυτοματοποιημένο τρόπο, μέσω της Ψηφιακής Πλατφόρμας του Προγράμματος.

Για τους σκοπούς του Προγράμματος, ως διοικητική επαλήθευση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου νοείται:

(α) για τη μεν αγορά νέου επιδοτούμενου Ηλιακού Θερμοσίφωνα.

– Η επιβεβαίωση της επιλεξιμότητας του ωφελούμενου, όπως αυτή διασφαλίζεται μέσω ελέγχου και διασταύρωσης των στοιχείων του ωφελούμενου πριν την έγκριση της αίτησης συμμετοχής του στο Πρόγραμμα.

– Η ταυτοποίηση του ωφελούμενου που διενεργεί τη συναλλαγή, όπως προκύπτει από τη χρήση προσωποποιημένης επιταγής καθώς και κωδικού μίας χρήσης (OTP) που αποστέλλεται σε πιστοποιημένο κινητό τηλέφωνο του ωφελούμενου και με το οποίο παρέχεται σε πραγματικό χρόνο η συναίνεσή του για τη δέσμευση της επιταγής από συγκεκριμένο έμπορο λιανικής.

– Η επιβεβαίωση της χωροθέτησης των προς ανακύκλωση παλαιών Θερμοσιφώνων, όπως προκύπτει από ηλεκτρονική άντληση στοιχείων της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της οικίας η οποία δηλώνεται στην αίτηση, καθώς και διασταύρωση της διεύθυνσης αυτής με τα στοιχεία του παραστατικού διακίνησης για την παραλαβή του παλαιού ή την παράδοση του νέου εξοπλισμού, εφόσον η διακίνηση γίνεται με ευθύνη του εμπόρου λιανικής.

– Η αγορά μόνο εγκεκριμένου/συμβατού με το πρόγραμμα εξοπλισμού, όπως προκύπτει από την ηλεκτρονική διασύνδεση της επιταγής κατά την εξαργύρωσή της, με κωδικό προϊόντος που έχει ήδη ενταχθεί στο ενιαίο μητρώο εγκεκριμένου εξοπλισμού.

– Η επιβεβαίωση του εύλογου του κόστους, όπως προκύπτει από την αυτόματη σύγκριση της τιμής πώλησης του επιδοτούμενου προϊόντος με τυχόν παρασχεθείσα ανώτατη προτεινόμενη λιανική τιμή κατασκευαστή.

– Η επιβεβαίωση ότι το ποσό επιχορήγησης τηρεί τα όρια του ύψους και της έντασης ενίσχυσης, όπως προκύπτει από τους αυτόματους ελέγχους κατά την εξαργύρωση της κάθε επιταγής. Επίσης η τεκμηρίωση της συναλλαγής μέσω των στοιχείων των παραστατικών που καταχωρούνται κατά την εξαργύρωση στην ψηφιακή πλατφόρμα.

(β) για τη δε ανακύκλωση παλαιού θερμοσίφωνα:

– Η επιβεβαίωση ότι ανακυκλώνεται παλιά συσκευή, σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις όπως αυτές αναφέρονται στην ενότητα 2.3.

– Η ολοκλήρωση των προβλεπόμενων βημάτων, όπως προκύπτει από την καταγραφή στην ψηφιακή πλατφόρμα των οροσήμων παράδοσης-παραλαβής από τον ωφελούμενο στον έμπορο λιανικής και στη συνέχεια από τον έμπορο στο Φορέα Ανακύκλωσης.

– Η δευτερογενής επαλήθευση που πραγματοποιείται από το Φορέα Πιστοποίησης και Πληρωμής και αποτυπώνεται στην Ψηφιακή Πλατφόρμα.

9.2. Διενέργεια επιπλέον δειγματοληπτικών ελέγχων από τους αρμόδιους Φορείς

Πέραν των διοικητικών επαληθεύσεων, τόσο ο Φορέας Πιστοποίησης και Πληρωμής όσο και ο Φορέας Υλοποίησης και Ελέγχου δύνανται να πραγματοποιούν δειγματοληπτικούς ελέγχους σε ωφελούμενους και σε προμηθευτές που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, προκειμένου να διαπιστωθεί η ορθή τήρηση των διαδικασιών και όρων του Προγράμματος. Η στόχευση των ελέγχων και ο καθορισμός του δείγματος μπορεί να βασίζεται

– σε τυχαία επιλογή,

– σε ανάλυση στατιστικών δεδομένων ή

– ως απόκριση σε αναφορές και καταγγελίες από τρίτα μέρη.

Σε περίπτωση διενέργειας ελέγχου, οι ελεγχόμενοι υποχρεούνται να διευκολύνουν τα αρμόδια όργανα και να παρέχουν κάθε αναγκαία πληροφορία και στοιχεία σχετικά με την υλοποίηση του Προγράμματος και τη συμμετοχή τους σε αυτό. Έλεγχος μπορεί να πραγματοποιηθεί επιτόπια ή/και εξ’ αποστάσεως (ηλεκτρονικά), μέσω παροχής τους ελεγχόμενους συγκεκριμένων πληροφοριών ή τεκμηρίων που θα ζητηθούν.

Όσον αφορά ειδικά στους προμηθευτές, οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι μπορεί να σχετίζονται με:

– την επιβεβαίωση των προϋποθέσεων συμμετοχής του προμηθευτή στο Πρόγραμμα,

– την επιλεξιμότητα των προϊόντων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα,

– την επιβεβαίωση των δηλωθεισών συναλλαγών, όπως αυτές μπορεί να διασταυρωθούν με τα στοιχεία που τηρεί η επιχείρηση και οι συνεργάτες της, με στόχο την αποφυγή εικονικών συναλλαγών,

– την καταλληλότητα των προς ανακύκλωση παλαιών Θερμοσιφώνων,

– την ορθή τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών για την αποστολή στο Φορέα Ανακύκλωσης των προς απόσυρση παλαιών Θερμοσιφώνων.

 1. Υποχρεώσεις συμμετεχόντων

10.1. Βασικές Υποχρεώσεις Προμηθευτών

Οι εγκεκριμένοι προμηθευτές καθ’ όλη τη διάρκεια συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα, καλούνται:

 • Να τηρούν απαρέγκλιτα τους όρους του παρόντος Οδηγού.
 • Να τηρούν τις διαδικασίες συναλλαγών που προβλέπονται από το Πρόγραμμα για την πώληση των επιδοτούμενων προϊόντων, την εξαργύρωση των επιταγών και την ανακύκλωση των παλαιών Θερμοσιφώνων.
 • Να υποβάλουν Αίτηση Συμμετοχής προκειμένου να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, υποβάλλοντας τα αναγκαία στοιχεία και δικαιολογητικά.
 • Να διαθέτουν προς πώληση μόνο προϊόντα που τηρούν τα ελάχιστα χαρακτηριστικά του Προγράμματος και σε κάθε περίπτωση, μόνο όσα έχουν λάβει προηγούμενη έγκριση από τον Φορέα Πιστοποίησης και Πληρωμής και έχουν ενταχθεί στο ενιαίο μητρώο εγκεκριμένου εξοπλισμού.
 • Να μην εκδίδουν τιμολόγια για την πώληση των Ηλιακών Θερμοσιφώνων που επιδοτούνται από το Πρόγραμμα, δεδομένου ότι αφορούν ενισχύσεις ιδιωτών, μπορούν να εκδίδουν μόνο αποδείξεις Λιανικής Πώλησης.
 • Να βεβαιώνουν την καταλληλότητα των προς ανακύκλωση παλαιών Θερμοσιφώνων.
 • Να βεβαιώνουν την καλή εκτέλεση της εγκατάστασης του νέου ηλιακού θερμοσίφωνα.
 • Να συμμορφώνονται με τους όρους και διατάξεις του ν. 4819/2021 και της υπ’ αρ. 23615/2014 κοινής υπουργικής απόφασης περί Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).
 • Να τηρούν την αρχή της απόσυρσης ενός παλαιού Θερμοσίφωνα για κάθε νέο Ηλιακό Θερμοσίφωνα που πουλούν με χρήση επιταγής του Προγράμματος και να τηρούν αδιάλειπτη γραμμή ιχνηλασιμότητας μεταξύ:

– των προϊόντων που πωλούν, των επιταγών του Προγράμματος που χρησιμοποιούν για τη μερική εξόφληση των προϊόντων αυτών και των παραστατικών βάσει των οποίων γίνεται η πώληση και η διακίνησή τους, καθώς και:

– των παλαιών Θερμοσιφώνων που παραλαμβάνουν από τους πελάτες προς ανακύκλωση, των παλαιών Θερμοσιφώνων που παραδίδουν στον Φορέα Ανακύκλωσης με τον οποίο συνεργάζονται και των παραστατικών με τα οποία γίνονται οι διακινήσεις για την απόσυρσή τους.

 • Να εγγράφονται στην Ψηφιακή Πλατφόρμα του Προγράμματος και να καταγράφουν τα βήματα/κινήσεις και τις αντίστοιχες πληροφορίες που προβλέπονται από τις διαδικασίες του παρόντος οδηγού.
 • Να αποφεύγουν αθέμιτες πρακτικές και κάθε ενέργεια εκμετάλλευσης των όρων του Προγράμματος, ενδεικτικά μέσω της διενέργειας εικονικών συναλλαγών με ή χωρίς τη συναίνεση και τη συνεργασία των ωφελούμενων.
 • Να τηρούν τους κανόνες δημοσιότητας του Προγράμματος. Να κάνουν χρήση του λογότυπου του Προγράμματος, να ακολουθούν τις κατευθυντήριες οδηγίες που περιγράφονται στην επίσημη διαδικτυακή πύλη και να παραπέμπουν σε αυτή, σε κάθε σχετική με το Πρόγραμμα διαφήμιση.
 • Να διατηρούν προς επίδειξη το σύνολο του υλικού τεκμηρίωσης των συναλλαγών (παραστατικά πώλησης και διακίνησης, λογιστικές εγγραφές κ.λπ.).
 • Να συμμετέχουν σε τυχόν ελέγχους, διευκολύνοντας τα αρμόδια όργανα και παρέχοντας κάθε αναγκαία σχετική πληροφορία.

Η μη τήρηση των παραπάνω όρων από προμηθευτή δύναται να αποτελέσει λόγο μη πληρωμής του από το Πρόγραμμα και αιτία αποκλεισμού του από αυτό. Σε περίπτωση που η μη συμμόρφωση βεβαιώνεται μετά την καταβολή της αναλογούσας επιχορήγησης, αναζητείται εντόκως το ποσό της επιχορήγησης που αφορά τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

10.2. Βασικές Υποχρεώσεις Ωφελούμενων

Οι ωφελούμενοι οφείλουν να αποδεχθούν τους ακόλουθους όρους για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα:

– Να τηρούν απαρέγκλιτα τους όρους του Προγράμματος.

– Να υποβάλουν μία μόνο Αίτηση Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ με ακριβή και αληθή στοιχεία, η οποία να αφορά την κύρια ή την δευτερεύουσα κατοικία τους.

– Να παραδώσουν ένα παλαιό Θερμοσίφωνα προς ανακύκλωση στον έμπορο από τον οποίο θα αγοράσουν το νέο επιδοτούμενο Ηλιακό Θερμοσίφωνα.

– Εφόσον αγοράσουν το νέο Ηλιακό Θερμοσίφωνα με χρήση της επιταγής του Προγράμματος, να βεβαιώσουν ότι αυτή θα εγκατασταθεί στην κατοικία που έχει καταγραφεί στην Αίτηση Χρηματοδότησης.

– Να μη μεταβιβάσουν την επιταγή προς χρήση από τρίτο πρόσωπο που δεν αφορά το νοικοκυριό και κατοικία η οποία αναγράφεται στην Αίτηση Χρηματοδότησης.

– Να μη λάβουν άλλη δημόσια επιχορήγηση που αφορά την αγορά του συγκεκριμένου Ηλιακού Θερμοσίφωνα.

– Να αποφεύγουν αθέμιτες πρακτικές και κάθε ενέργεια εκμετάλλευσης των όρων του Προγράμματος, ενδεικτικά μέσω της διενέργειας εικονικών συναλλαγών.

– Να διατηρήσουν προς επίδειξη το σύνολο του κατά περίπτωση προβλεπόμενου υλικού τεκμηρίωσης που σχετίζεται με την αγορά (π.χ. απόδειξη αγοράς) έως και δύο (2) έτη μετά το τέλος του Προγράμματος.

– Να δεχθούν να υπαχθούν σε πιθανό προγραμματισμένο επιτόπιο έλεγχο από αρμόδιες ελεγκτικές αρχές μετά από πρότερη συνεννόηση, διευκολύνοντας τα αρμόδια όργανα και παρέχοντας κάθε αναγκαία σχετική πληροφορία.

Η μη τήρηση των παραπάνω όρων από τον ωφελούμενο αποτελεί λόγο αποκλεισμού του από το Πρόγραμμα. Σε περίπτωση που η μη συμμόρφωση βεβαιώνεται μετά την καταβολή της αναλογούσας επιχορήγησης, αναζητείται εντόκως το ποσό της επιχορήγησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

10.3. Συνέπειες μη τήρησης υποχρεώσεων – ανάκτηση ενισχύσεων και δημοσιονομικές διορθώσεις

Σε περίπτωση κατά την οποία, σε οποιοδήποτε στάδιο του Προγράμματος ή μετά την ολοκλήρωση αυτού διαπιστωθεί, βάσει ελέγχων που διενεργούν τα αρμόδια εθνικά ή ενωσιακά όργανα, η μη τήρηση των υποχρεώσεων προμηθευτών ή/και ωφελούμενων, ο Φορέας Υλοποίησης και Ελέγχου προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες:

– για την τροποποίηση της αρχικής απόφασης έγκρισης και την ανάκληση των σχετικών αιτήσεων χρηματοδότησης,

– επιπλέον, εφόσον απαιτείται, για τη δημοσιονομική διόρθωση και την ανάκτηση των ενισχύσεων από τις αρμόδιες Αρχές ή την αναπροσαρμογή αυτών.

Αναλόγως των ευρημάτων των ελέγχων, τα ποσά της ανάκτησης μπορεί να καταλογίζονται:

– στους προμηθευτές του Προγράμματος, οι οποίοι είναι οι αποδέκτες των πληρωμών (σε περιπτώσεις που τα ευρήματα σχετίζονται με δική τους μη συμμόρφωση),

– στους ωφελούμενους, οι οποίοι είναι οι τελικοί αποδέκτες της ενίσχυσης (σε περίπτωση που τα ευρήματα σχετίζονται με δική τους μη συμμόρφωση).

Οι προμηθευτές ή ωφελούμενοι (κατά περίπτωση) δύνανται να υποβάλλουν ένσταση κατά της παραπάνω απόφασης ανάκλησης, ως ακολούθως:

 • Εφόσον από την απόφαση δεν προκύπτει δημοσιονομική διόρθωση:

– H ένσταση υποβάλλεται προς τον Φορέα Πιστοποίησης και Πληρωμής εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση του πορίσματος του ελέγχου.

– Η ένσταση εξετάζεται από τον Φορέα Πιστοποίησης και Πληρωμής, τόσο ως προς τη νομιμότητα της πράξης όσο και ως προς την ουσία της υπόθεσης, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της ένστασης, ο οποίος και εισηγείται την αποδοχή ή απόρριψή της προς τον Φορέα Υλοποίησης και Ελέγχου.

 • Εφόσον από την απόφαση προκύπτει δημοσιονομική διόρθωση και υποχρέωση επιστροφής ενίσχυσης,

– Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως προς την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση του πορίσματος του ελέγχου.

– Η ένσταση εξετάζεται από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή τόσο ως προς τη νομιμότητα της πράξης, όσο και ως προς την ουσία της υπόθεσης. Η απόφαση επί της ένστασης εκδίδεται από τη Διαχειριστική Αρχή εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της ένστασης.

 1. Εμπλεκόμενοι Φορείς

11.1. Φορέας Υλοποίησης και ελέγχου

Φορέας Υλοποίησης και Ελέγχου του παρόντος Προγράμματος ορίζεται η «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Υποδιεύθυνση 2 Τομέα Ενέργειας».

Ο Φορέας Υλοποίησης και Ελέγχου,

– είναι αρμόδιος για την έκδοση των προσωρινών και οριστικών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης και της ανακοίνωσης των πινάκων με τις αιτήσεις χρηματοδότησης που δύναται να επιχορηγηθούν από το Πρόγραμμα,

– διενεργεί συστημικούς και δειγματοληπτικούς ελέγχους για την πιστοποίηση της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος, την αξιοπιστία των πληροφοριών και στοιχείων που δηλώνονται και τηρούνται, καθώς και την επιβεβαίωση της ορθής εκτέλεσης των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει ο Φορέας Πιστοποίησης και Πληρωμής της επόμενης ενότητας,

– δύναται να διενεργεί επίσης ελέγχους τόσο σε ωφελούμενους όσο και σε προμηθευτές, για να επιβεβαιώσει την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος. Τόσο οι καταναλωτές, όσο και οι λοιποί φορείς που εμπλέκονται στην αντικατάσταση και την απόσυρση των παλαιών Θερμοσιφώνων, σε περίπτωση που επιλεγούν για έλεγχο θα πρέπει να υποβάλλουν και να επιδείξουν κάθε παραστατικό και στοιχείο που, κατά την κρίση του Φορέα Υλοποίησης και Ελέγχου, συμβάλλει στην εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για την τήρηση των υποχρεώσεων τους. Η παράλειψη, άρνηση υποβολής/επίδειξης των παραπάνω στοιχείων ή η ανακριβής δήλωση στοιχείων αποτελεί λόγο αθέτησης των όρων και προϋποθέσεων και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

11.2. Φορέας Πιστοποίησης και πληρωμής

Αρμόδιος Φορέας για την πιστοποίηση της αντικατάστασης και απόσυρσης παλαιών Θερμοσιφώνων και καταβολής της χρηματοδότησης (εφεξής «φορέας πιστοποίησης και πληρωμής») ορίζεται η εταιρία «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» κατ’ εφαρμογή της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/41171/650/13.04.2023 (Β’ 2557) κοινής υπουργικής απόφασης.

Το έργο του Φορέα Πιστοποίησης και Πληρωμής είναι η:

– πιστοποίηση των διαδικασιών του Προγράμματος, περιλαμβανομένης της πώλησης νέων επιδοτούμενων Ηλιακών Θερμοσιφώνων και της απόσυρσης ισάριθμων παλαιών,

– καταβολή της αναλογούσας επιδότησης (πληρωμής προς τους προμηθευτές).

Ο Φορέας Πιστοποίησης και Πληρωμής αναλαμβάνει, για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου, τις εξής αρμοδιότητες:

– την υποστήριξη του Φορέα Υλοποίησης και Ελέγχου για το σχεδιασμό των διαδικασιών του παρόντος Προγράμματος, την υποδοχή των αιτήσεων χρηματοδότησης, την κατάταξη των αιτήσεων με αντικειμενικά κριτήρια μέσω της Ψηφιακής Πλατφόρμας του Προγράμματος, την κατάρτιση των πινάκων με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την ένταξη των ωφελούμενων στο Πρόγραμμα, καθώς και για την εκτέλεση ενεργειών ενημέρωσης και δημοσιότητας καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος,

– τη διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση του δικτυακού τόπου και της Ψηφιακής Πλατφόρμας του Προγράμματος,

– την οργάνωση και λειτουργία γραφείου εξυπηρέτησης (Help desk) για το Πρόγραμμα,

– την έγκριση συμμετοχής προμηθευτών στο Πρόγραμμα, καθώς και την έγκριση των επιδοτούμενων προϊόντων (Ηλιακοί Θερμοσίφωνες),

– τη διαχείριση ενστάσεων στα διαδοχικά στάδια του Προγράμματος,

– την παρακολούθηση του Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου του Προγράμματος, τη διενέργεια διοικητικών επαληθεύσεων, συστημικών και δειγματοληπτικών ελέγχων,

– τη διαχείριση των σχετικών διαδικασιών εκκαθάρισης και καταβολής των πληρωμών του Προγράμματος,

– την παρακολούθηση και τον τελικό απολογισμό του Προγράμματος.

Ο Φορέας Πιστοποίησης και Πληρωμής εκπροσωπείται για τις επιμέρους πράξεις ή αποφάσεις του από το Διοικητικό του Συμβούλιο ή το εξουσιοδοτημένο προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, όργανο.

Για την εκτέλεση επιμέρους εργασιών που σχετίζονται με τη διενέργεια επαληθεύσεων και ελέγχων, την έγκριση προμηθευτών και προϊόντων, την εκκαθάριση συναλλαγών και κάθε σχετική διαδικασία διαχείρισης, ο Φορέας Πιστοποίησης και Πληρωμής μπορεί να ορίζει ομάδες εργασίας και να αναθέτει την εκτέλεση εργασιών αξιολόγησης και ελέγχου σε στελέχη/συνεργάτες που εντάσσονται σε αυτές.

Ειδικά για την εξέταση των κατά περίπτωση ενστάσεων που δύνανται να υποβληθούν από ωφελούμενους και προμηθευτές στα διαδοχικά στάδια του Προγράμματος, ορίζεται με απόφαση του Φορέα Πιστοποίησης και Πληρωμής τριμελής Επιτροπή Ενστάσεων. Η Επιτροπή αποφαίνεται επί των υποβληθεισών ενστάσεων και υποβάλει εγγράφως τις εισηγήσεις τις στο αρμόδιο όργανο του Φορέα Πιστοποίησης και Πληρωμής, το οποίο λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις. Η Επιτροπή υποστηρίζεται στο έργο της από τις ομάδες εργασίας της προηγούμενης παραγράφου.

 1. Ενέργειες δημοσιότητας και ενημέρωσης

Με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση των ωφελούμενων και των δυνητικών προμηθευτών του Προγράμματος, ο Φορέας Υλοποίησης και Ελέγχου και ο Φορέας Πιστοποίησης και Πληρωμής προβαίνουν στις κατά περίπτωση απαραίτητες ενέργειες δημοσιότητας, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τις διατάξεις του Κανονισμού 1303/2013 περί ενημέρωσης και δημοσιότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για το Πρόγραμμα μέσα από το δικτυακό τόπο του Προγράμματος. Επιπλέον μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο εξυπηρέτησης του Προγράμματος (helpdesk) μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικής επικοινωνίας, για να λαμβάνουν πληροφόρηση και απαντήσεις σε ερωτήματα που υποβάλουν.

Οι προμηθευτές που προβαίνουν σε διαφημιστικές καμπάνιες υπό οποιαδήποτε μορφή (τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπο υλικό, ειδική προωθητική ενέργεια κ.λπ.), στις οποίες υπάρχει αναφορά στο παρόν Πρόγραμμα, υποχρεούνται να τηρούν τις διατάξεις του Κανονισμού 1303/2013 ΕΕ περί ενημέρωσης και δημοσιότητας και να ακολουθούν τις κατευθυντήριες οδηγίες που θα εκδίδονται και θα αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος.

 1. Τελικές ρυθμίσεις

13.1. Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Γ ια τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσης, το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος ενεργεί υπό την ιδιότητα του Υπευθύνου Επεξεργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, η δε «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» υπό την ιδιότητα του Εκτελούντος την Επεξεργασία. Αμφότεροι, οφείλουν να τηρούν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απρίλιου 2016 (ΓΚΠΔ), καθώς και τις διατάξεις του ν. 4624/2019 (Α’ 137) που συνάδουν με την ιδιότητά τους.