ΕΕ και Airbnb – Η Airbnb συνεργάζεται με Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Αρχές Καταναλωτών της ΕΕ βελτιώνοντας τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει τις προσφορές

Κανόνες καταναλωτών της ΕΕ: ​​Η Airbnb συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρχές καταναλωτών της ΕΕ βελτιώνοντας τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει τις προσφορές

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2019

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι, ως αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων με την Airbnb, η πλατφόρμα έχει βελτιώσει και αποσαφηνίσει πλήρως τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει τις προσφορές καταλυμάτων στους καταναλωτές, οι οποίες είναι πλέον σύμφωνες με τα πρότυπα που ορίζονται στο Ευρωπαϊκό δίκαιο για τους καταναλωτές. Αυτό αποτελεί συνέχεια του αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αρχών προστασίας των καταναλωτών της ΕΕ τον Ιούλιο του 2018.

Η κα Βιέρα Γιούροβα, επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, δήλωσε τα εξής: «Για αυτές τις καλοκαιρινές διακοπές, οι Ευρωπαίοι θα πάρουν απλά αυτό που είδαν όταν έκαναν κράτηση. Η σύγκριση και η απευθείας-online κράτηση σε ξενοδοχείο ή κατάλυμα έχει καταστήσει τη διαδικασία αυτή γρήγορη και εύκολη για τους καταναλωτές. Τώρα οι καταναλωτές μπορούν επίσης να εμπιστεύονται ότι η τιμή που βλέπουν στην πρώτη σελίδα θα είναι η τιμή που θα πληρώσει στο τέλος. Είμαι πολύ ικανοποιημένη που η Airbnb ήταν έτοιμη να συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις εθνικές αρχές προστασίας των καταναλωτών για να βελτιώσει τον τρόπο λειτουργίας της πλατφόρμας της. Περιμένω και οι άλλες πλατφόρμες να ακολουθήσουν το παράδειγμα αυτό».

Η Airbnb εξέτασε όλα τα αιτήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των εθνικών αρχών προστασίας των καταναλωτών, με επικεφαλή την Νορβηγική Αρχή Καταναλωτώνώστε να εναρμονίσουν πλήρως τις πρακτικές και τους όρους τους με τους κανόνες της ΕΕ για τους καταναλωτές.

Οι κύριες βελτιώσεις και αλλαγές έχουν ως εξής:

 • Σε αναζητήσεις καταλυμάτων με επιλεγμένες ημερομηνίες, οι χρήστες βλέπουν τη συνολική τιμή στη σελίδα αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένων όλων των υποχρεωτικών χρεώσεων και τελών (όπως υπηρεσία, έξοδα καθαρισμού και τοπικοί φόροι). Δεν υπάρχουν πλέον έκτακτα υποχρεωτικά τέλη που εμφανίζονται σε μεταγενέστερες σελίδες
 • Η Airbnb διακρίνει σαφώς αν μια προσφορά στέγασης διατίθεται στην αγορά από έναν ιδιωτικό οικοδεσπότη ή έναν επαγγελματία
 • Η Airbnb παρέχει έναν εύκολα προσβάσιμο σύνδεσμο στην online πλατφόρμα επίλυσης διαφορών και όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με την επίλυση διαφορών.

Η Airbnb αναθεώρησε επίσης τους όρους υπηρεσίας της, στους οποίους:

 • καθιστά σαφές ότι οι χρήστες μπορούν να προσφύγουν ενώπιον των δικαστηρίων της χώρας διαμονής τους εναντίον της Airbnb
 • σέβεται τα βασικά νομικά δικαιώματα των χρηστών να μηνύσουν έναν οικοδεσπότη σε περίπτωση προσωπικής βλάβης ή άλλης ζημίας
 • δεσμεύεται να μην τροποποιεί μονομερώς τους όρους και τις προϋποθέσεις χωρίς να ενημερώνει σαφώς τους χρήστες εκ των προτέρων και χωρίς να τους παρέχει τη δυνατότητα να ακυρώσουν τη σύμβαση.

Ιστορικό

Το Δίκτυο Συνεργασίας για την Προστασία των Καταναλωτών πραγματοποίησε κοινή αξιολόγηση των πρακτικών και των όρων παροχής υπηρεσιών της Airbnb με την διευκόλυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την καθοδήγηση της Νορβηγικής Αρχής Καταναλωτών (Forbrukertilsynet). Η δράση ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2018.

Ο κανονισμός της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών συνδέει τις εθνικές αρχές καταναλωτών σε ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο επιβολής. Σε αυτή τη βάση, η εθνική αρχή σε μια χώρα της ΕΕ μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή άλλων αρχών σε άλλη χώρα της ΕΕ για να σταματήσει μια διασυνοριακή παράβαση της νομοθεσίας της ΕΕ για τους καταναλωτές.

Η συνεργασία μπορεί να ενεργοποιηθεί για την επιβολή διαφόρων οργάνων της νομοθεσίας της ΕΕ για τους καταναλωτές, για παράδειγμα την οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, την οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών ή την οδηγία περί αθέμιτων συμβατικών όρων.

Για περισσότερες πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές στην Airbnb και τις ενέργειες για την επιβολή της νομοθεσίας για τους καταναλωτές

Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τις αλλαγές της Airbnb

Δελτίο Τύπου σχετικά με τη συνάντηση με την Airbnb — Σεπτέμβριος 2018

Δελτίο Τύπου σχετικά με τη δράση κατά της Airbnb — Ιούλιος 2018

 


EU consumer rules: Airbnb cooperates with European Commission and EU consumer authorities improving the way it presents offers

The European Commission announced today that, as a result of negotiations with Airbnb, the platform has improved and fully clarified the way it presents accommodation offers to consumers, which is now in line with the standards set in EU consumer law. This follows the call from the European Commission and EU consumer authorities in July 2018.

Věra Jourová, Commissioner for Justice, Consumers and Gender Equality said: “For these summer holidays, Europeans will simply get what they see when they book their holidays. Comparing and booking online hotel or accommodation has made it fast and easy for consumers. Now consumers can also trust that the price they see on the first page will be the price to pay in the end. I am very satisfied that Airbnb stood ready to cooperate with the European Commission and national consumer protection authorities to improve the way its platform works. I expect other platforms to follow suit.”

Airbnb addressed all the demands made by the European Commission and national consumer protection authorities, led by the Norwegian Consumer Authority, to bring their practices and terms fully in line with EU consumer rules.

The main improvements and changes are as follows:

 • In accommodation searches with selected dates, users see the total price in the results page, including all the applicable mandatory charges and fees (such as service, cleaning charges and local taxes). There are now no surprise mandatory fees appearing on later pages;
 • Airbnb clearly distinguishes if an accommodation offer is put on the market by a private host or a professional;
 • Airbnb provides an easily accessible link to the Online Dispute Resolution platform on its website and all the necessary information related to dispute resolution.

Airbnb also revised its terms of service in which it:

 • makes clear that users can bring a case against Airbnb before the courts of their country of residence;
 • respects users’ basic legal rights to sue a host in case of personal harm or other damages;
 • commits not to unilaterally change the terms and conditionswithout clearly informing users in advance and without giving them the possibility to cancel the contract.

Background

The Consumer Protection Cooperation Network carried out a joint assessment of Airbnb’s practices and terms of service, under the facilitation of the European Commission and the lead of the Norwegian Consumer Authority (Forbrukertilsynet). The action was launched in July 2018

The EU Consumer Protection Cooperation Regulation links national consumer authorities in a pan-European enforcement network. On that basis, a national authority in one EU country can request the assistance of other authorities in another EU country to stop a cross-border infringement of EU consumer law.

The cooperation can be activated to enforce various bodies of EU consumer legislation, such as for instance the Unfair Commercial Practices Directive, the Consumer Rights Directive or the Unfair Contract Terms Directive.

For more information

More information on Airbnb’s changes and on consumer enforcement actions

Facstheet with the changes of Airbnb

Press release on the meeting with Airbnb – September 2018

Press release on the action against Airbnb – July 2018