Επίκαιρη ενημέρωση LOLplus – Φορολογικές δηλώσεις και Ρυθμίσεις οφειλών

Mini επίκαιρη ενημέρωση από την ομάδα της LOLplus – Λογιστικές Ολοκληρωμένες Λύσεις.

1o θέμα: Φορολογικές Δηλώσεις Φυσικών προσώπων

 • Ληκτική ημέρα υποβολής φορολογικών δηλώσεων έως 30/06/2019 (λόγω του ότι η 30ή Ιουνίου είναι ημέρα Κυριακή η καταληκτική ημερομηνία υποβολής μετακυλίεται στην 1/07/2019 ημέρα Δευτέρα) έως 29/07/2019 με παράταση που δόθηκε βάσει απόφασης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α.1211/31-05-2019 – ΦΕΚ Β’ 2007/31-05-2019.
 • Χωριστές δηλώσεις εγγάμων ή μελών συμφώνου συμβίωσης: Σε περίπτωση που έχει προηγηθεί υποβολή αίτησης έως 28-02-2019 για χωριστές δηλώσεις, θα υποβληθεί ξεχωριστή φορολογική δήλωση για κάθε ένα και θα εκδοθεί ξεχωριστό εκκαθαριστικό για κάθε ένα μέλος που θα αφορά τα εισοδήματα του καθενός.
 • Τρόπος πληρωμής φόρου σε 3 ισόποσες δόσεις ως τις ακόλουθες ημερομηνίες

η 1η δόση την 31/07/2019

η 2η δόση την 30/09/2019

η 3η δόση την 29/11/2019

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος αποβιώσει ή μεταφέρει την κατοικία του στο εξωτερικό, η δήλωση υποβάλλεται από τους κατά περίπτωση υπόχρεους, καθ΄ όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους και συνοδεύεται από δικαιολογητικά και στοιχεία που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, μπορούν να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, δηλαδή μέχρι την 15η Ιουλίου 2019 ημέρα Δευτέρα.

2ο θέμα: Φορολογικές Δηλώσεις Νομικών προσώπων-οντοτήτων

 • Ληκτική ημέρα υποβολής φορολογικών δηλώσεων έως 28/06/2019 (Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβάλλεται μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έκτου μήνα, από το τέλος του φορολογικού έτους – άρθρο 68 παρ. 2 του Ν.4172/2013). Αλλά για την υποβολή του φορολογικού έτους 2018 έως 29/07/2019 με παράταση που δόθηκε βάσει απόφασης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α.1211/31-05-2019– ΦΕΚ Β’ 2007/31-05-2019.

Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση, η δήλωση υποβάλλεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της εκκαθάρισης για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο αυτή.
Σε περίπτωση παράτασης της εκκαθάρισης πέραν του έτους υποβάλλεται προσωρινή δήλωση για τα εισοδήματα κάθε έτους – μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη του, επιφυλασσομένης της υποβολής οριστικής δήλωσης συγχρόνως με τη λήξη της εκκαθάρισης.
Για τα διαλυόμενα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, για τα οποία δεν επιβάλλεται από το νόμο εκκαθάριση, η δήλωση υποβάλλεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη διάλυση και σε κάθε περίπτωση πριν από τη διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο των περιουσιακών στοιχείων τους.

3ο θέμα: Ρύθμιση οφειλών σε Εφορία Ν. 4611/2019

Σε λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρμογή για υποβολή αιτήσεων ρύθμισης οφειλών στην εφορία. Ληκτική ημέρα υποβολής αίτησης είναι η 28/06/2019 με παράταση έως 30/09/2019.

Ενδεικτικά σημεία ρύθμισης προς την εφορία:

 • Η ρύθμιση αφορά βεβαιωμένες οφειλές μέχρι και την 31/12/2018.
 • Στη νέα ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν προαιρετικά και ήδη υπαγόμενες παλαιές ρυθμίσεις ώστε να προσδιοριστεί νέα δόση για το ανεξόφλητο υπόλοιπο.
 • Αριθμός δόσεων: από 18 έως 120 με βάση εισοδηματικά κριτήρια.
 • Ελάχιστη δόση: 30€ με βάση εισοδηματικά κριτήρια.
 • Σύμφωνα με τον προτεινόμενο αριθμό δόσεων που θα επιλεγεί από τον οφειλέτη-φορολογούμενο θα καθορίζεται και το «κούρεμα» των προσαυξήσεων, με την εφάπαξ καταβολή της οφειλής να οδηγεί στη διαγραφή 100% όλων των προσαυξήσεων!

Η ρύθμιση χάνεται:

Αν δεν καταβληθούν 2 συνεχόμενες δόσεις ή αν καθυστερήσει η καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων.

Αν δεν υποβληθούν οι προβλεπόμενες δηλώσεις εισοδήματος και Φ.Π.Α. σε όλη τη διάρκεια της ρύθμισης εντός 3 μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους.

Αν κατά τη διάρκειά της δεν εξοφληθούν ή τακτοποιηθούν κατά νόμιμο τρόπο εντός 2μήνου από τη λήξη προθεσμίας καταβολής τους, οι οφειλές που θα γεννηθούν μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση, ενώ το ίδιο αποτέλεσμα θα επέλθει και αν δεν τακτοποιηθούν οι οφειλές που έχουν γεννηθεί από την 01/01/2019 εντός 2μήνου από την υπαγωγή στη ρύθμιση. Εξυπακούεται ότι τη ρύθμιση θα χάνουν όποιοι υποπέσουν καθ’ υποτροπή σε φορολογικές παραβάσεις, ιδίως όσον αφορά τη μη έκδοση φορολογικών παραστατικών κλπ.

Αν η ρύθμιση χαθεί, τότε ο οφειλέτης υποχρεούται σε άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, με όλες τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής και επιδιώκεται η άμεση είσπραξη με όλα τα προβλεπόμενα αναγκαστικά μέτρα.

4ο θέμα: Ρύθμιση οφειλών σε ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΠ Ν. 4611/2019

Σε λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρμογή για υποβολή αιτήσεων ρύθμισης οφειλών σε ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΠ. Ληκτική ημέρα υποβολής αίτησης είναι η 30/09/2019.

Ενδεικτικά σημεία ρύθμισης προς ΕΦΚΑ & ΕΤΕΑΠ:

 • Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν οφειλές προς ΙΚΑ και ΚΕΑΟ έως και τη μισθοδοτική περίοδο Δεκεμβρίου 2018.
 • Αίτηση μπορεί να υποβληθεί τόσο από ενεργούς επαγγελματίες όσο και ανενεργούς, δηλαδή όσους έχουν κάνει διακοπή εργασιών. Εξαιρούνται όσοι έχουν κάνει ρύθμιση οφειλών με το Ν. 3869/2010 (υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα).
 • Γίνεται διακριτή αίτηση για οφειλές προς ΕΦΚΑ-πρώην ΙΚΑ και προς ΕΦΚΑ-πρώην ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ.
 • Ελάχιστο ποσό δόσης 50€.
 • Οι προσαυξήσεις διαγράφονται 100% στην εφάπαξ αποπληρωμή. Σε διαφορετική περίπτωση, η τμηματική αποπληρωμή μέσω δόσεων παρέχει έκπτωση 50% των προσαυξήσεων.
 • Η ρύθμιση αυτή χάνεται εφόσον δεν πληρωθούν δύο δόσεις. Επίσης, ο οφειλέτης θα πρέπει να είναι ασφαλιστικά ενήμερος για όλες τις υποχρεώσεις του από 1/1/2019 και μετά.


Οδηγίες για τη Ρύθμιση Οφειλών προς Φορολογική Διοίκηση

Ρύθμιση οφειλών σε ΕΦΚΑ – Σε λειτουργία η εφαρμογή υποβολής αίτησης

Σε λειτουργία η εφαρμογή υποβολής ρύθμισης σε ΕΤΕΑΠ