Η μόδα των Ι.Κ.Ε. – ΙΚΕ νεότερη ενημέρωση της 30.04.2018

Η μόδα των Ι.Κ.Ε. (νεότερη ενημέρωση της 30/04/2018 και 03/12/2018) …της Χρύσας Σωτηράκη

Η τάση των ελεύθερων επαγγελματιών με «μπλοκάκι» να διακόπτουν τη δραστηριότητα της ατομικής τους επιχείρησης και στη συνέχεια να επιλέγουν ίδρυση  νομικής μορφής ΙΚΕ, είναι πλέον γνωστή και καταδεικνύεται και από στοιχεία του ΣΕΒ.

ΚΑΘΑΡΕΣ ΙΔΡΥΣΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Μείωση κατά 99 (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017) Μείωση κατά 86 (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016) Μείωση κατά 1789 (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016)

Η στροφή της αγοράς από τις ατομικές επιχειρήσεις στην χρήση της ΙΚΕ παραμένει ως τάση και φυσικά ως τάξη μεγέθους λόγω του αναλογικά μεγάλου αριθμού σε επιλογή νομικής μορφής ΙΚΕ σε σχέση με την υποκατάσταση των άλλων εταιρικών μορφών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ).

Σαφώς τα έτη 2015-2016 είχαν εμφανίσει κακή εικόνα σχετικά με τις ιδρύσεις νέων επιχειρήσεων, χωρίς όμως να καταγράφεται για την ώρα μια ισχυρή τάση επιχειρηματικής ανάπτυξης και επενδυτικού ενδιαφέροντος. Ειδικότερα, η σταθεροποίηση της καθαρής ίδρυσης νέων επιχειρήσεων έχει πλέον εδραιωθεί σύμφωνα με στοιχεία του ΣΕΒ ως εξής:

Ίδρυση νέων επιχειρήσεων (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ και ΙΚΕ) Διαγραφές επιχειρήσεων Ίδρυση νέων επιχειρήσεων (ΙΚΕ)
4.458 για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2017 307 διαγραφές για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2016 427 καθαρές νέες ιδρύσεις τον Σεπτέμβριο 2017
469 για την περίοδο Σεπτεμβρίου 2017 299 διαγραφές για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2015 630 καθαρές νέες ιδρύσεις τον Μάιο 2017

 

ΙΚΕ, οι Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες, γνωστές και ως εταιρείες του 1 ευρώ, κατάφεραν σε ένα περιβάλλον οικονομικής κρίσης να γίνουν δημοφιλείς.

Σύμφωνα με ανάλυση των στοιχείων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών προκύπτει ανοδική τάση στις ιδρύσεις νέων επιχειρήσεων:

• 63 νέες εγγραφές κατά τον Ιανουάριο 2017 • σταθερά νούμερα κατά τους μήνες Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2017
• μικρή πτώση τον Απρίλιο 2017  και • 72 νέες ιδρύσεις Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών κατά το Μάιο 2017
Ραγδαία Αύξηση ιδρύσεων ΙΚΕ
κατά 35% σημείωσαν το τελευταίο εννεάμηνο (Οκτωβρίου2016 – Ιουνίου 2017) σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα (Οκτωβρίου 2015 – Ιουνίου 2016)

Την πρωτιά κατέχουν οι «Υπηρεσίες Ασφαλιστικού Συμβούλου, με ποσοστό 6,3%, ενώ ακολουθούν οι «Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών» με 3,1%, «λογιστικά γραφεία» με 3% και οι υπηρεσίες «λιανικού εμπορίου», «ειδών παντοπωλείου», «καφετέριες» και «πρατήρια βενζίνης» με 1,4%.

Γιατί Ι.Κ.Ε.;

Ποια είναι τα σημεία που τις κάνουν πιο ελκυστικές στην επιλογή νομικής μορφής;

Όταν επιλέγεται η νομική μορφή της Ι.Κ.Ε. έχουν ληφθεί υπόψη και τα μειονεκτήματα της;

Ας δούμε τα Βασικά Χαρακτηριστικά των ΙΚΕ (Ν. 4072 / 2012):
ΙΔΡΥΣΗ

 • Κατάρτιση καταστατικού, κατά κανόνα. με ιδιωτικό συμφωνητικό (δεν απαιτείται παράσταση Δικηγόρου και συμμετοχή Συμβολαιογράφου.
 • Σύσταση εταιρίας μέσω της ΥΜΣ (Υπηρεσίας Μιας Στάσης) και δημοσίευση στο ΓΕΜΗ. (Προσοχή όταν το επιβάλλει ειδική διάταξη του νόμου ή εισφέρονται περιουσιακά στοιχεία για την μεταβίβαση των οποίων απαιτείται ο τύπος αυτός ή αν επιλέγεται από τα συμβαλλόμενα μέρη ο τύπος του συμβολαιογραφικού εγγράφου, τότε απαιτείται συμμετοχή Συμβολαιογράφου).
 • Το ελάχιστο κόστος σύστασης μέσω (Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρίας). Δεν καταβάλλονται αμοιβές ή τέλη δημοσίευσης σε ΦΕΚ Α.Ε. και ΕΠΕ.

Το Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρίας, είναι 70 ευρώ και εφόσον οι ιδρυτές είναι πάνω από 3, το κόστος προσαυξάνεται με 5 ευρώ για κάθε επιπλέον ιδρυτή.

Απαραίτητη προϋπόθεση ύπαρξης ιστοσελίδας (site) κατά τη σύσταση. Όλες οι δημοσιεύσεις γίνονται σε αυτή την ιστοσελίδα και στο ΓΕΜΗ (είτε πρόκειται για δημοσιεύσεις σύστασης, τροποποιήσεις, αναρτήσεις χρηματοοικονομικών καταστάσεων κλπ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Εισφορές κεφαλαιουχικές, εξωκεφαλαιακές και εγγυητικές)

 • Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου 1% επιβάρυνση για το κεφάλαιο που θα οριστεί (και αποδιδόταν κατά τη σύσταση της εταιρίας).

{Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τo N. 4254/07-4-2014 ΦΕΚ 85Α και την ΠΟΛ.1133/8.5.2014 περί Μη επιβολής Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίων κατά την σύσταση των εταιρειών, από 7-4-2014 δεν επιβάλλεται φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του ν. 1676/1986 (Α’ 204) κατά την σύσταση των υποκειμένων προσώπων στο φόρο αυτό. Ειδικότερα, η μη επιβολή του φόρου εφαρμόζεται στις πράξεις σύστασης των προσώπων που ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ως άνω νόμου, ήτοι εμπορικές εταιρείες και κοινοπραξίες επιτηδευματιών, συνεταιριστικές οργανώσεις κάθε βαθμού, οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, νομικό πρόσωπο, ένωση προσώπων ή κοινωνία, εφόσον ο σκοπός που επιδιώκουν τα πρόσωπα αυτά είναι κερδοσκοπικός. Η μη επιβολή φόρου δεν συνεπάγεται επιβολή τελών χαρτοσήμου, οι διατάξεις για την επιβολή των οποίων, καταργήθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ίδιου νόμου, μετά την επιβολή του φόρου συγκέντρωσης.}.

Στο κεφάλαιο μπορεί να συμμετέχει ένας (μονοπρόσωπη) ή πολλοί εταίροι. Η εταιρική μορφή δεν συνδέεται με το κεφάλαιο.

Ελάχιστη ονομαστική αξία των εταιρικών μεριδίων (ίδια για κάθε είδους εισφορά) είναι το 1 ευρώ και η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα εταιρικό μερίδιο που να εκπροσωπεί κεφαλαιακή εισφορά.

Το κεφάλαιο μιας ΙΚΕ μπορεί να είναι και ένα (1) ευρώ κατ’ ελάχιστο, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι κατά τη σύσταση της εταιρείας ή και μεταγενέστερα δεν μπορεί να οριστεί μεγαλύτερο κεφάλαιο.

 • Η ΙΚΕ είναι μια καινοτόμος νέα εταιρική μορφή (ιδανική για οικογενειακές επιχειρήσεις ή συνεργασίες επιχειρηματιών υφιστάμενων ή νέων) γιατί δίνει τη δυνατότητα στους εταίρους να συμμετέχουν:

είτε με μετρητά, είτε με περιουσιακά στοιχεία, είτε με απασχόληση με την καθημερινή δραστηριότητα τους (να προσφέρουν δηλαδή τις υπηρεσίες τους), είτε με φερεγγυότητα, είτε με εγγυήσεις ατομικές ή εμπράγματες, είτε με παροχή ειδικών γνώσεων και επιστημονικών ικανοτήτων.

Σχετικά με την προστασία των εταίρων, η ευθύνη των εταίρων της ΙΚΕ περιορίζεται στο ποσό της εισφοράς τους στο κεφάλαιο και δεν επεκτείνεται στην ατομική τους περιουσία, (όπως και στις κεφαλαιουχικές εταιρίες ΑΕ και ΕΠΕ).

Διαχείριση και εκπροσώπηση: Η διαχείριση της εταιρείας μπορεί να ασκείται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα. Όργανα της εταιρείας είναι η συνέλευση των εταίρων και ο/οι διαχειριστής/ες. Ο διαχειριστής δύναται να μην είναι εταίρος. Οι διαχειριστές ευθύνονται προσωπικά, αστικά και ποινικά απέναντι σε Δημόσιο (Φορολογικούς και Ασφαλιστικούς φορείς).

Υποχρεωτική τήρηση βιβλίου εταίρων και ενιαίο βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων και διαχείρισης. Τα βιβλία είναι αθεώρητα και δύναται να τηρούνται και σε ηλεκτρονική μορφή.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επιλογή επωνυμίας μπορεί να είναι είτε το όνομα του ενός ή περισσοτέρων εταίρων, είτε το αντικείμενο της επιχείρησης που ασκεί, με την προϋπόθεση ότι στην επωνυμία να αναφέρονται ολογράφως οι λέξεις Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία ή σε συντομογραφία Ι.Κ.Ε. Επίσης για την επωνυμία μπορεί να επιλεχθούν λατινικοί χαρακτήρες ή σε ξένη γλώσσα (με προσθήκη στην Αγγλική οι λέξεις «Private Company» ή η ένδειξη «P.C»)

Στην περίπτωση της μονοπρόσωπης εταιρίας, στην επωνυμία συμπεριλαμβάνονται οι λέξεις «Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.». Επίσης για την επωνυμία μπορεί να επιλεχθούν λατινικοί χαρακτήρες ή σε ξένη γλώσσα (με προσθήκη στην Αγγλική οι λέξεις «Single Memper Private Company» ή «Single Memper P. C»)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
Υποχρεωτική διάρκεια της εταιρείας σε ορισμένου χρόνου. Σε περίπτωση μη ορισμού από το καταστατικό, τότε η εταιρεία διαρκεί για δώδεκα (12) έτη. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση των εταίρων (τροποποίηση καταστατικού του σχετικού άρθρου, δημοσίευση στο ΓΕΜΗ και λοιπές γνωστοποιήσεις στους αρμόδιους φορείς).

ΕΔΡΑ

Ορίζεται από το καταστατικό και διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, εφόσον είναι καταχωρημένη στο ΓΕΜΗ. Δύναται μεταφορά έδρας σε άλλο κράτος μέλος, δύναται το κέντρο διοίκησής της να είναι σε άλλο κράτος εκτός Ελλάδος, δύναται να ιδρύει δευτερεύουσες εγκαταστάσεις στο εσωτερικό ή την αλλοδαπή.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ και Λοιπές υποχρεώσεις

 • Τήρηση βιβλίων υποχρεωτικά διπλογραφικά (Γ’ Κατηγορίας), όπως οι Α.Ε. και Ε.Π.Ε., (με βασική επισήμανση ότι έχουμε υποχρέωση τήρησης βιβλίου ταμείου)
 • Σύνταξη Χρηματοοικονομικών καταστάσεων βάσει Ε.Λ.Π.
 • Ανάρτηση υποχρεώσεων στο ΓΕΜΗ

Συγκριτικά με τις ατομικές επιχειρήσεις ή προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε., Ε.Ε.) συνήθως έχουμε υποχρέωση τήρησης Βιβλίων απλογραφικών (Β’ Κατηγορίας) και όχι υποχρέωση παρακολούθησης ταμείου. Και από αναρτήσεις στο ΓΕΜΗ, συνήθως, μόνο την ανάρτηση του αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης ετησίως.

Σημείωση: Λαμβάνεται υπόψη πάντα το μέγεθος της οντότητας για τις εκάστοτε υποχρεώσεις της.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (update 30/04/2018 και νεότερο update 03/12/2018):
• Φορολογία κερδών με συντελεστή 29% έως 31/12/2018
• Φορολογία κερδών με συντελεστή 26% από 01.01.2019 (βάσει Ν. 4472/2017 ΦΕΚ74Α/19-5-2017 με άρθρο 14 τροποποιεί άρθρο 58/Ν.4172/2013 τροποποίηση με Ν.4579/2018 άρθρο 23) και
• Φορολογία κερδών με συντελεστή 28% από 01.01.2019 , με συντελεστή 27% από 01.01.2020, με συντελεστή 26% από 01.01.2021, με συντελεστή 25% από 01.01.2022 (βάσει Ν. 4579/2018- ΦΕΚ Α’ 201/03.12.2018 με άρθρο 23 τροποποιεί άρθρο 58/Ν.4172/2013) και
• Φόρος μερισμάτων 15%. Η αμοιβή του διαχειριστή φορολογείται ως εισόδημα μισθωτής εργασίας.
• Πριν τη διανομή αφαιρείται το 1/20 για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

ΕΦΚΑ (update 30/04/2018):

Το βασικό πλεονέκτημα της Ι.Κ.Ε. σε σχέση με τις άλλες εταιρικές μορφές είναι ότι υφίσταται υποχρεωτική ασφάλιση στον ΕΦΚΑ ΜΌΝΟ για τον διαχειριστή ή τον μοναδικό εταίρο (εφόσον είναι μονοπρόσωπη).
Νεότερη ενημέρωση βάσει της Δ.15/Δ’/619/15/ 13-04-2018:
• Όσον αφορά στις εταιρείες μορφής ΙΚΕ, οι εταίροι, σύμφωνα με το ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο, δεν έχουν υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ και ως εκ τούτου δεν υποχρεούνται στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.
• Σε περίπτωση όμως που εταίρος ΙΚΕ έχει οριστεί και διαχειριστής στην ΙΚΕ, ως διαχειριστής έχει υποχρέωση ασφάλισης και καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν.4387/2016, όπως ισχύει, επί του εισοδήματος που προκύπτει από την άσκηση της διαχείρισης και όχι επί εισοδήματος που προκύπτει από την σχέση του εταίρου.
• Ανάλογα, εάν ως διαχειριστής της ΙΚΕ έχει οριστεί τρίτο πρόσωπο έχουν εφαρμογή τα προβλεπόμενα στο άρθρο 39 του ν.4387/2016, όπως ισχύει.
Όσον αφορά τους μοναδικούς εταίρους μονοπρόσωπης ΙΚΕ που είναι παράλληλα και διαχειριστές ΙΚΕ, υποχρέωση ασφάλισης προκύπτει και για τις δύο ιδιότητες, και, ως εκ τούτου, οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται βάσει του άρθρου 39 του ν.4387/2016, όπως ισχύει, επί του αθροίσματος τους εισοδήματος που προέρχεται από την άσκηση των δύο δραστηριοτήτων (μέρισμα και αμοιβή διαχείρισης).
• Τα οριζόμενα της εγκυκλίου Δ.15/Δ’/619/15/2018 με θέμα «Ασφαλιστικές εισφορές μελών εταιρειών ή/και διαχειριστών» στην παράγραφο αυτή εφαρμόζονται από 1/6/2018.

Και καταλήγουμε σε κάποια ερωτηματικά τύπου…

 • Έχει ληφθεί υπόψη ο χρόνος σύστασης μιας ΙΚΕ μέσω του ΓΕΜΗ σε σύγκριση με το χρόνο έναρξη μιας ατομικής επιχείρησης, όπου πλέον για την 1η περίπτωση είναι πλέον τραγικά χρονοβόρος;
 • Έχει ληφθεί υπόψη ότι στις ατομικές επιχειρήσεις ή προσωπικές επιχειρήσεις έχουμε συνήθως την υποχρέωση απλογραφικών βιβλίων* με ΜΗ υποχρέωση τήρησης ταμείου και διαφορετικής φορολογικής αντιμετώπισης από μια Κεφαλαιουχική εταιρία με διπλογραφικά, όπως είναι η ΙΚΕ; (*Ανάλογα πάντα με το μέγεθος και τις υποχρεώσεις της οντότητας).
 • Έχει ληφθεί υπόψη ότι στην ατομική επιχείρηση η φορολογία είναι με την κλίμακα του άρθρου 15 Ν. 4172/2013 {δηλαδή για τα πρώτα 20.000€ (0-20.000) ο συντελεστής φορολογίας είναι 22% και για τα επόμενα 10.000 (20001-30.000) είναι 29% έναντι του φορολογικού συντελεστή 29% και 26%  από 01.01.2019 στις ΙΚΕ που ισχύει από το 1ο ευρώ};
 • Έχει ληφθεί υπόψη το κόστος ετήσιας λογιστικής παρακολούθησης και κόστος ετήσιας συνδρομής σε ΓΕΜΗ, που είναι υψηλότερο από μιας ατομικής ή προσωπικής εταιρίας;
 • Έχουν ληφθεί υπόψη τα άνω καθώς και αρκετά ακόμη ερωτηματικά ανά περίπτωση από τους εν δυνάμει επιχειρηματίες που επιλέγουν την νομική μορφή της ΙΚΕ (μόνο και μόνο λόγω του ελάχιστου κεφαλαίου και της ασφαλιστικής υποχρέωσης μόνο για το διαχειριστή ή μονοπρόσωπο εταίρο χωρίς παράλληλη ιδιότητα και διαχειριστή);

…Μήπως είναι πιο συνετό να μην λαμβάνετε υπόψη σας τις δημοφιλείς λύσεις αλλά τις φορολογικά συμφέρουσες για το επιχειρηματικό σας σχέδιο;

…Μήπως δεν έχετε ολοκληρωμένη εικόνα των επιχειρηματικών σας βημάτων σχετικά με το φορολογικό καθεστώς;

…Μήπως πρέπει να αναθεωρήσετε κάποιες επιλογές σας για το επιχειρηματικό σας καλό;

Υπάρχουν ευκαιρίες που πρέπει να τις αρπάζουμε και ευκαιρίες που δεν πρέπει… γιατί είναι παγίδα!

… η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά = Φορολογικός σχεδιασμός (tax planning) κύριοι!

Και όπως είπε και ο Γάλλος επιχειρηματίας Bernard Tapie

«Στις μπίζνες, όπως και στις πολεμικές τέχνες, το βασικό δεν είναι μόνο να αποκρούεις τα χτυπήματα, αλλά να προβλέπεις και από πού θα έρθουν»

01.11.2017 και νεότερη ενημέρωση της 30.04.2018 /της Χρύσας Σωτηράκη, Λογίστρια–Φοροτεχνικός–Σύμβουλος επιχειρήσεων της ομάδας «LOLplus – Λογιστικές Ολοκληρωμένες Λύσεις» website: www.lolplus.gr Δείτε ακόμη…

• Γιατί οι έξυπνοι επιχειρηματίες φαίνονται από τις πράξεις και όχι τα λόγια

• Οδηγός Ελεύθερου Επαγγελματία: Τι οφείλει να γνωρίζει… Σημεία S.O.S.!

• Το ύψος των φορολογικών επιβαρύνσεων για τις Ελληνικές επιχειρήσεις