Καταχώρηση Επιταγών – Αξιογράφων βάσει Ε.Λ.Π.

ΕΡΩΤΗΜΑ

Εταιρεία πώλησης υγρών καυσίμων, από τις 01/01/2016, εντάχθηκε βάσει των Ε.Λ.Π. σε καθεστώς τήρησης διπλογραφικών βιβλίων. Στο συγκεκριμένο πρατήριο υπάρχει εμπορική εφαρμογή για την έκδοση των φορολογικών στοιχείων καθώς και για την καταχώριση των αξιογράφων και των επιταγών εισπρακτέων αλλά και πληρωτέων.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι το εξής:

Προβλέπεται η καταχώριση και ενημέρωση των βιβλίων, σχετικά με τα αξιόγραφα και τις επιταγές, να γίνεται συγκεντρωτικά ανά ημέρα και όχι αναλυτικά ανά επιταγή ή αξιόγραφο;

Επίσης, κατά τη σύνταξη του ισολογισμού έναρξης την 01/01/2016, τα παραστατικά αυτά είναι υποχρεωτικό να απεικονίζονται στα βιβλία αναλυτικά ή μήπως υπάρχει η δυνατότητα, τα στοιχεία αυτά να αντλούνται αναλυτικά από τα αρχεία της εμπορικής εφαρμογής, τόσο για τις απαιτήσεις της καταχώρισης και ενημέρωσης των βιβλίων, όσο και της περίπτωσης που μπορεί να προκύψει κάποιος έλεγχος;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σχετικές ρυθμίσεις:

1. Από την παράγραφο 6 του άρθρου 4 του νόμου 4308/2014 προβλέπεται ότι τηρείται «Αρχείο λοιπών περιουσιακών στοιχείων. Στο αρχείο αυτό καταχωρούνται αναλυτικά κατά είδος τα υπάρχοντα λοιπά περιουσιακά στοιχεία, με σύντομη περιγραφή και αναφορά της ποσότητας, όπου συντρέχει περίπτωση και της λογιστικής τους αξίας».

2. Από την παράγραφο 10 του άρθρου 4 του νόμου 4308/2014 προβλέπεται ότι «Οι πληροφορίες που απαιτούνται από το παρόν άρθρο δύναται να παρέχονται από άλλα αρχεία που τηρεί η οντότητα ή από συνδυασμό αρχείων».

3. Στην παράγραφο 5.7.3 της ΠΟΛ 1003/2014, η οποία επεξηγεί το άρθρο 5 του νόμου 4308/2014, αναφέρεται ότι: «Από τη διάταξη της περίπτωσης (β) της παραγράφου 7 προκύπτει ότι τα διάφορα έσοδα και έξοδα της οντότητας δύνανται να καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία του απλογραφικού λογιστικού συστήματος ή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος (ημερολόγιο, καθολικό) με συγκεντρωτική εγγραφή, εφόσον ανάλυση (απαιτούμενες αναλυτικές πληροφορίες) προκύπτει από άλλα τηρούμενα βοηθητικά αρχεία, καταστάσεις, κλπ. της οντότητας, και με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η δυνατότητα διενέργειας οποιουδήποτε ελέγχου με αποτελεσματικό τρόπο».

Βάσει αυτών, η καταχώριση και ενημέρωση των βιβλίων, σχετικά με τα αξιόγραφα και τις επιταγές, αλλά και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να γίνεται συγκεντρωτικά ανά ημέρα ή εβδομάδα, ή μήνα, και όχι κατ΄ανάγκη αναλυτικά ανά επιταγή ή αξιόγραφο, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει η απαιτούμενη ανάλυση σε άλλο αρχείο. Επίσης, κατά τη σύνταξη του ισολογισμού έναρξης την 01/01/2016, τα παραστατικά αυτά εφόσον απεικονίζονται αναλυτικά στα αρχεία της εμπορικής εφαρμογής, μπορούν να εμφανίζονται στα λογιστικά βιβλία συγκεντρωτικά.

ΕΛΤΕ ΣΛΟΤ 1454/21.07.2016

 


Δίνουμε σημασία στην λεπτομέρεια… γιατί η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά!

Σκεφτείτε σοβαρά το Επόμενό σας Βήμα και μη χάνετε χρόνο. 

Η ομάδα της LOLplus κοντά σας σε κάθε σας βήμα…

LOLplus Λογιστικές Ολοκληρωμένες Λύσεις

  • Επιχειρηματική Στρατηγική
  • Πλήρη Λογιστική παρακολούθηση και Ορθός Φορολογικός Σχεδιασμός
  • Σύγχρονο ManagementMarketingBranding 

Τηλεφωνικό κέντρο: 211-409 73 18  /εταιρικό κινητό 693 652 6000 / email επικοινωνίας: info@lolplus.gr