Μειώνεται σε 10% ο συντελεστής φορολόγησης των μερισμάτων με τροπολογία

Με τροπολογία-προσθήκη με αριθμό 2009/48 της 5.3.2019 που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο «Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού και άλλες διατάξεις.», μειώνεται  ο συντελεστής  φορολόγησης των μερισμάτων.

Ο συντελεστής παρακράτησης φόρου για τα μερίσματα μειώνεται σε (10%) δέκα τοις εκατό από (15%) δεκαπέντε τοις εκατό που ισχύει σήμερα.

Η σχετική ρύθμιση ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται από 1-1-2019 και εφεξής.

Δείτε τι αναφέρει η σχετική τροπολογία-προσθήκη

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο…

Τροποποίηση των άρθρων 40 και 64 του ν. 4172/2013

Με τις προτεινόμενες διατάξεις των παρ. 1 έως και 3 μειώνεται ο φόρος που επιβάλλεται στο εισόδημα από μερίσματα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα και αντίστοιχα ο συντελεστής παρακράτησης φόρου στο εισόδημα από μερίσματα που αποκτούν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και οι νομικές οντότητες, από 15% σε 10% για το φορολογικό έτος 2019 και επόμενα, προκειμένου να μειωθεί η φορολογική επιβάρυνση των εν λόγω εισοδημάτων, ως κίνητρο για τις επενδύσεις.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο …

Τροποποίηση των άρθρων 40 και 64 του ν. 4172/2013

  1. Η παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Τα μερίσματα φορολογούνται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).».

  1. Η περίπτ. α) της παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) για μερίσματα δέκα τοις εκατό (10%),».

  1. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται κατά τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2019 και μετά.


• Απόφαση για Μειωμένη εργοδοτική εισφορά κύριας σύνταξης για μισθωτούς ως 25 ετών