Μητρώο Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων -ΜΚΟ – Οδηγίες εγγραφής και πιστοποίησης

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) Ελληνικές και ξένες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης, έχουν υποχρέωση εγγραφής στο «Μητρώο Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)» και πιστοποίησης . Παρακάτω σχετικές οδηγίες προϋποθέσεων, απαραίτητων δικαιολογητικών και σχετικών ενεργειών από κάθε ενδιαφερόμενο φορέα.

«Μητρώο Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)»

Στο «Μητρώο Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)», που συστάθηκε και λειτουργεί στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, υποχρεούνται να εγγραφούν τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και «Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ΜΚΟ», που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης. Τα ως άνω νομικά πρόσωπα δύναται να έχουν τις εξής νομικές μορφές:
α) Σωματεία,
β) Αστικές εταιρείες Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα,
γ) Ενώσεις προσώπων του άρθρου 107 Α.Κ.,
δ) Κοινωφελή Ιδρύματα του ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 185),
ε) Ιδρύματα που έχουν συσταθεί με ειδικό νόμο,
στ) Ειδικώς αναγνωρισμένοι φορείς (με ειδική νομοθετική ρύθμιση),
ζ) Παραρτήματα ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στην Ελλάδα.

Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά εγγραφής στο «Μητρώο Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)»

1. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς του άρθρου 1 της παρούσας υποχρεούνται κατά την υποβολή αίτησης εγγραφής τους στο «Μητρώο Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)», να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
α) Να διαθέτουν μία από τις ανωτέρω προβλεπόμενες σχετικώς στο άρθρο 1 της παρούσας νομικές προσωπικότητες, η οποία αποδεικνύεται από νόμιμα δημοσιευμένο καταστατικό, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αναλόγως της νομικής μορφής την οποία έχουν.
β) Στο καταστατικό τους πρέπει να προβλέπεται ρητώς και αποκλειστικώς ως σκοπός σύστασής τους η υλοποίηση δραστηριοτήτων Κοινωνικού και Ανθρωπιστικού Χαρακτήρα, Διεθνούς Προστασίας, Μετανάστευσης ή Κοινωνικής Ένταξης.
Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου διατηρεί το δικαίωμα επανεξέτασης και τελικού ελέγχου της σχετικής προϋπόθεσης, τόσο κατά την εγγραφή των ανωτέρω φορέων στο Μητρώο, όσο και καθ ‘ όλη τη διάρκεια της εγγραφής τους σε αυτό. Τυχόν τροποποίηση του εκ του νόμου προβλεπόμενου καταστατικού με προσθήκη σε αυτό δραστηριοτήτων διάφορων των ανωτέρω, συνιστά λόγο αυτοδίκαιης διαγραφής του φορέα από το Μητρώο, ως οι λόγοι αυτοί παρατίθενται κατωτέρω, στο άρθρο 8 της παρούσας.
γ) Να μην έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα και να μην διανέμουν κέρδη στα μέλη και τους εταίρους τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο Μητρώο αποτελεί σε κάθε περίπτωση η μη κερδοσκοπική φύση του φορέα, ανεξαρτήτως του χαρακτηρισμού που του έχουν αποδώσει οι ιδρυτές του. Η σχετική διαπίστωση, σε κάθε περίπτωση, γίνεται από τα αρμόδια για αυτό όργανα, μετά από κρίση που βασίζεται στα πραγματικά περιστατικά και τα στοιχεία του οικείου υποβληθέντος φακέλου.
Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου διατηρεί το δικαίωμα επανεξέτασης και τελικού ελέγχου της σχετικής προϋπόθεσης τόσο κατά την εγγραφή των ανωτέρω φορέων στο Μητρώο, όσο και καθ‘ όλη τη διάρκεια της εγγραφής τους σε αυτό.
Η διαπίστωση ύπαρξης ή μετέπειτα απόκτησης κερδοσκοπικού χαρακτήρα οποιουδήποτε εγγεγραμμένου στο Μητρώο φορέα, συνιστά λόγο διαγραφής του από αυτό, ως αυτοί παρατίθενται κατωτέρω, στο άρθρο 8 της παρούσας.
δ) Να μην συνάπτουν συμβάσεις οιουδήποτε είδους με:
i) φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στα όργανα διοίκησής τους ή είναι μέλη ή εταίροι τους που έχουν τον καταστατικό έλεγχο τους, συζύγους, τέκνα και γονείς των ανωτέρω προσώπων και
ii) νομικά πρόσωπα τα οποία, ελέγχονται από τα πρόσωπα της υποπερ. (i) έναντι αμοιβής ή ανταλλάγματος επαχθούς αιτίας για τον φορέα που αποτιμάται σε ποσό άνω των χιλίων (1.000) ευρώ ετησίως.
Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η σύναψη συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας με συνήθεις όρους και αποδοχές και σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 3% του συνόλου των εργαζομένων.
ε) Να μην λαμβάνουν τακτική κρατική επιχορήγηση μεγαλύτερη από 50% επί του προϋπολογισμού για τη λειτουργία τους ή δάνεια με εγγύηση του Δημοσίου. Η προηγούμενη προϋπόθεση δεν ισχύει εφόσον η επιχορήγηση δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ετησίως.
στ) Να μην υφίσταται τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων εις βάρος των φυσικών προσώπων που ασκούν την διοίκηση ή/και είναι νόμιμοι εκπρόσωποι στο νομικό πρόσωπο.
ζ) Να εκπληρώνουν τις ασφαλιστικές και φορολογικές τους υποχρεώσεις, μην έχοντας καμία ασφαλιστική και φορολογική εκκρεμότητα, τόσο κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης, όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο.
η) Να δηλώνουν υποχρεωτικά, στην αίτησή τους, τα κάτωθι στοιχεία:
αα. ταυτότητα του φορέα (επωνυμία, ΑΦΜ, ΔΟΥ, έδρα, καταστατικό),
ββ. στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου στην Ελλάδα,
γγ. παρεχόμενες υπηρεσίες,
δδ. αριθμό ωφελούμενων – ληπτών υπηρεσιών,
εε. αριθμό εργαζομένων,
στστ. αριθμό προσωπικού παροχής εθελοντικών υπηρεσιών,
ζζ. εγγραφή του φορέα στο αρμόδιο Πρωτοδικείο ή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.),
ηη. οικονομικά στοιχεία (πόροι και πηγές χρηματοδότησης, στοιχεία ισολογισμού και απολογισμού δύο τελευταίων ετών),
θθ. ακίνητη και κινητή περιουσία,
ιι. δράσεις τους (απολογισμός έργου δυο προηγούμενων ετών, στο οποίο θα αναφέρονται τουλάχιστον: λειτουργία δομών/είδος/ονομασία/αριθμός εξυπηρετούμενων/κόστος λειτουργίας, υπηρεσίες παροχής μέσα από δομές, δράσεις που υλοποίησε ο φορέας τα δύο προηγούμενα έτη, αριθμός ενεργειών που υλοποιήθηκαν ανά κατηγορία δράσης/τίτλους αυτών των ενεργειών, ωφελούμενοι, συνεργασίες με φορείς, τρέχουσες παρεμβάσεις).

2. Απαραίτητα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
α) επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού σύστασης του υπό εγγραφή φορέα, καθώς επίσης, επικυρωμένα αντίγραφα όλων των, τυχόν, τροποποιήσεων αυτού, νομίμως δημοσιευμένων,
β) πρακτικά εκλογής και συγκρότησης διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστών, νομίμων εκπροσώπων και λοιπών καταστατικών οργάνων ή/και σχετικές δικαστικές αποφάσεις και διαταγές,
γ) υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του φορέα ή των προσώπων της διοίκησής του και των μελών του ότι δεν έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αναφερόμενα στην περίπτ. στ’ της παραγράφου 1 αδικήματα,
δ) στοιχεία ισολογισμού των δύο τελευταίων ετών,
ε) ετήσιες εκθέσεις απολογισμού δράσεων των δύο (2) τελευταίων ετών,
στ) τα αντίστοιχα για κάθε περίπτωση νόμιμα, προβλεπόμενα πιστοποιητικά από τα οποία να προκύπτει ότι ο υπό ένταξη φορέας είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος,
ζ) δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων για τα τελευταία δύο έτη,
η) δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τα τελευταία δύο έτη, καθώς επίσης τις αντίστοιχες, σχετικές δηλώσεις Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)
Όλα τα αλλοδαπά έγγραφα απαιτείται να είναι επικυρωμένα και μεταφρασμένα σύμφωνα με την ελληνική κείμενη νομοθεσία.
Τα δικαιολογητικά των περ. γ’, δ’, ε’, στ’, ζ’ και η΄της παρούσας παραγράφου, μετά την πρώτη υποβολή, κατατίθενται κάθε χρόνο έως την 31η Μαρτίου.

3. Οι υπό ένταξη φορείς θα απενεργοποιούνται από το Μητρώο εφόσον δεν ανταποκρίνονται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και σε κάθε περίπτωση εντός τριών (3) μηνών από τη σχετική έγγραφη ενημέρωσή τους, σε υποχρεώσεις τους ως προς την διοικητική διαδικασία εγγραφής τους στο ανωτέρω Μητρώο.

4. Το εν λόγω Μητρώο επικαιροποιείται για τυχόν αλλαγές, σε τακτά χρονικά διαστήματα και σε κάθε περίπτωση κάθε έξι (6) μήνες. Οι σε αυτό υπαγόμενοι φορείς υποχρεούνται, αμελλητί, να ενημερώνουν την αρμόδια υπηρεσία για σχετικές μεταβολές, ιδίως για τη διακοπή λειτουργίας ή την αποχώρηση από την ελληνική επικράτεια ή για μεταβολές που αφορούν στο πεδίο δράσεών τους.

Διαδικασία εγγραφής στο «Μητρώο Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)»

1. Οι φορείς που επιθυμούν να εγγραφούν στο «Μητρώο Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)», οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής μέσω της σχετικής διαδικτυακής εφαρμογής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου “ngo.migration.gov.gr”, συμπληρώνοντας υποχρεωτικά όλα τα πεδία της εφαρμογής και υποβάλλοντας ηλεκτρονικά τα στοιχεία και δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας. Όλα τα αλλοδαπά έγγραφα απαιτείται να είναι επικυρωμένα και μεταφρασμένα σύμφωνα με την κείμενη ελληνική, ισχύουσα, νομοθεσία.

2. Εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης και πλήρους φακέλου, εξετάζονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 2 της παρούσας. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις στα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο αιτών φορέας ενημερώνεται εγγράφως, ώστε να προβεί εντός διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερών στην κατάθεση των συμπληρωματικών εγγράφων, ενώ σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός της ταχθείσας προθεσμίας, απορρίπτεται η αίτηση εγγραφής του φορέα στο Μητρώο.

3. Εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις εγγραφής και κατόπιν σχετικής εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας, ο αιτών φορέας δύναται να εγγραφεί στο Μητρώο, με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Συντονισμού Εμπλεκομένων Φορέων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

4. Ο Ειδικός Γραμματέας Συντονισμού Εμπλεκομένων Φορέων διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα επαλήθευσης των υποβληθέντων στοιχείων με όλες τις αρμόδιες κρατικές αρχές καθώς και το δικαίωμα, κατά τη συνεκτίμηση όλων των ανωτέρω σε συνδυασμό με στοιχεία που αφορούν τη δράση των υπό ένταξη φορέων και κατά την διακριτική του ευχέρεια, να απορρίψει την αίτηση εγγραφής του φορέα.

Υπεύθυνος επεξεργασίας Μητρώου Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) – Τήρηση στοιχείων

1. Υπεύθυνος επεξεργασίας του Μητρώου Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) ορίζεται η Ειδική Γραμματεία Συντονισμού Εμπλεκομένων Φορέων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, η οποία ορίζεται και ως υπεύθυνη για τη διαχείριση και εποπτεία του Μητρώου ή τη διενέργεια συγκεκριμένων ενεργειών ως αρμόδια αρχή.

2. Τα δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία από την ως άνω οριζόμενη Ειδική Γραμματεία, τηρούνται και φυλάσσονται σε ασφαλές περιβάλλον, με την επιφύλαξη των ειδικότερων προβλεπόμενων διατάξεων από την ισχύουσα ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Για κάθε πρόσβαση, επεξεργασία και μεταβολή στα δεδομένα του Μητρώου τηρείται σχετικό αρχείο καταγραφής.

Κριτήρια αξιολόγησης για πιστοποίηση

1. Οι φορείς που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, δύναται να λάβουν πιστοποίηση, εφόσον πληρούνται τα εξής κριτήρια:
Α. Αποτελεσματικότητα, ήτοι:
αα. Υλοποίηση και Αποδοτικότητα Δράσεων όπως προκύπτει από τις δράσεις του φορέα (απολογισμός έργου δυο προηγούμενων ετών, στο οποίο θα αναφέρονται τουλάχιστον: λειτουργία δομών/είδος/ονομασία/αριθμός εξυπηρετούμενων/κόστος λειτουργίας, υπηρεσίες παροχής μέσα από δομές, δράσεις που υλοποίησε ο φορέας τα δύο προηγούμενα έτη, αριθμός ενεργειών που υλοποιήθηκαν ανά κατηγορία δράσης/τίτλους αυτών των ενεργειών, ωφελούμενοι, συνεργασίες με φορείς, τρέχουσες παρεμβάσεις).
ββ. Οικονομική αποτελεσματικότητα και σταθερότητα όπως αποδεικνύεται από τους ισολογισμούς του φορέα (πήγες χρηματοδότησης, σταθερότητα πηγών χρηματοδότησης, ισοζύγιο εσόδων εξόδων, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις, ποσοστό πάγιων εξόδων ως προς το συνολικό κύκλο εργασιών, πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμών, πιθανές δημοσιονομικές διορθώσεις κ.τλ.).
γγ. Ποιότητα όπως αποδεικνύεται από την ύπαρξη συστήματος διαχείρισης ποιότητας, πιστοποίηση κατά ISO ΕΝ 9001, εξωτερικές εκθέσεις αξιολόγησης ποιότητας κ.τλ.
Β. Διοικητική Οργανωτική ικανότητα που αποδεικνύονται από τα εξής:
αα. Αριθμό και ειδικότητες αμειβόμενου προσωπικού και αριθμό και ειδικότητες προσωπικού παροχής εθελοντικών υπηρεσιών με τα απαραίτητα συμφωνητικά παροχής υπηρεσιών εθελοντικής εργασίας.
ββ. Υλικοτεχνική υποδομή (κτίρια, εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένου υλισμικού και λογισμικού, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών).
γγ. Συνολικό κύκλο εργασιών.
δδ. Ορθολογική κατανομή ανθρωπίνου δυναμικού και μεταβολές αριθμού προσωπικού.
εε. Οργανόγραμμα, εσωτερικό κανονισμό και διάκριση αρμοδιοτήτων μεταξύ Διοικητικού Συμβουλίου και Ομάδας Διαχείρισης.
Γ. Λογοδοσία, η οποία αποδεικνύεται από τη λειτουργία ιστοσελίδας, στην οποία θα δημοσιεύονται κατ’ ελάχιστον το καταστατικό του φορέα, τα ονόματα των μελών Δ.Σ. και των κατεχόντων θέση ευθύνης, η ετήσια έκθεση ελέγχου ισολογισμών από ορκωτούς ελεγκτές, ο τρόπος επικοινωνίας με μέλη, τυχόν συνδρομητές και χορηγοί και οι ετήσιες εκθέσεις δράσης.

Πιστοποίηση

1. H πιστοποίηση ενός φορέα αποτελεί θεσμική αναγνώριση ότι ο φορέας διαθέτει συγχρόνως κατάλληλη νομική προσωπικότητα, τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά και εμπειρία, καθώς και τις προϋποθέσεις τήρησης των προδιαγραφών ποιότητας, που υπαγορεύονται από το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο.

2. Η πιστοποίηση των φορέων που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου:
α) να δραστηριοποιούνται και να επιχειρούν στις δομές της παρ. 4 του άρθρου 8 και του άρθρου 10 του ν. 4375/2016, στα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου, σε μονάδες στέγασης στεγαστικών προγραμμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθώς και σε κάθε άλλη σχετική δομή που τυχόν συσταθεί από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου,
β) να λαμβάνουν χρηματοδότηση από εθνικούς, ενωσιακούς ή άλλους πόρους για την παροχή υλικών συνθηκών υποδοχής και
γ) να λαμβάνουν χρηματοδότηση από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου με κονδύλια προερχόμενα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για υλοποίηση δράσεων Κοινωνικού και Ανθρωπιστικού Χαρακτήρα, Κοινωνικής Ένταξης, Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας.

3. Η αξιολόγηση για τη χορήγηση πιστοποίησης διενεργείται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Συντονισμού Εμπλεκομένων Φορέων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Εφόσον πληρούνται οι όροι και τα κριτήρια των άρθρων 1, 2, 3 και 5 της παρούσης και υφίσταται σχετική θετική αξιολόγηση από την αρμόδια Επιτροπή, εκδίδεται από τον Ειδικό Γραμματέα Συντονισμού Εμπλεκομένων Φορέων απόφαση πιστοποίησης του αιτούντος φορέα, τριετούς διάρκειας, η οποία μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονο κάθε φορά διάστημα, εφόσον πληρούνται οι όροι της παρούσας απόφασης.

Διαδικασία Ελέγχου και Συμμόρφωσης

1. Οι φορείς που πιστοποιούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας, υποχρεούνται να υποβάλουν στη διαδικτυακή εφαρμογή του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου “ngo.migration.gov.gr” ετήσιες εκθέσεις, στις οποίες θα συμπεριλαμβάνονται τα στοιχεία που αντιστοιχούν στα κριτήρια του άρθρου 5.

2. Οι πιστοποιημένοι φορείς οφείλουν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων γ’, δ’, ε’, στ’, ζ’ και η’ της παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας σε ετήσια βάση στη διαδικτυακή εφαρμογή του Υπουργείου Μετανάστευσης και Aσύλου “ngo.migration.gov.gr”. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 31η Μαρτίου εκάστου έτους.

3. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους στις υποχρεώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, αναστέλλεται αυτοδίκαια η πιστοποίηση του φορέα έως ότου κατατεθούν τα ανωτέρω δικαιολογητικά.

4. Η Ειδική Γραμματεία Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου δύναται να πραγματοποιεί επιτόπιους ελέγχους.

5. Εάν κατά τον επιτόπιο έλεγχο ή από την ετήσια έκθεση που υποβάλλει ένας φορέας διαπιστωθεί πως δεν πληρούται ή πληρούται μερικώς κάποιο από τα κριτήρια πιστοποίησης, ζητείται εγγράφως από τον φορέα να λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για τη συμμόρφωσή του.

6. Σε περίπτωση που ελεγχόμενος φορέας δεν ανταποκριθεί στις διαδικασίες συμμόρφωσης εντός διαστήματος τριών (3) μηνών από την έγγραφη ειδοποίησή του, εκδίδεται, κατόπιν σχετικής εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Συντονισμού Εμπλεκομένων Φορέων περί άρσης της πιστοποίησης του φορέα και διαγραφής του από το Μητρώο.

Λόγοι διαγραφής

1. Οι φορείς του ως άνω Μητρώου Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) διαγράφονται με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Συντονισμού Εμπλεκομένων Φορέων:
α. όταν παύουν να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης,
β. εάν δεν ανταποκριθούν στις διαδικασίες συμμόρφωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 7 της παρούσας,
γ. εάν εμπλέκονται σε παράνομες πράξεις, γεγονός που αποδεικνύεται:
αα) με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση ή,
ββ) καταδεικνύεται με έγγραφο αρμόδιας δημόσιας αρχής,
δ. εάν διαπιστωθεί πλημμελής εκτέλεση του έργου που έχουν αναλάβει, το οποίο αποδεικνύεται από σχετικό έγγραφο της κατά περίπτωση αρμόδιας διοικητικής αρχής.

2. Στις περιπτώσεις β, γ υποπερ. ββ και δ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, απαιτείται προηγουμένη ακρόαση του νομίμου εκπροσώπου του θιγόμενου φορέα ή εξουσιοδοτούμενου από αυτόν προσώπου από αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Ακροάσεων.

3. Η Επιτροπή Ακροάσεων συγκροτείται με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Συντονισμού Εμπλεκομένων Φορέων και αποτελείται από:
α) έναν εκπρόσωπο της Ειδικής Γραμματείας Συντονισμού Εμπλεκομένων Φορέων,
β) έναν εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Ασύλου και
γ) έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο.
Ως εισηγητής στην αρμόδια Επιτροπή, ορίζεται ο Προϊστάμενος της αρμόδιας υπηρεσίας για την τήρηση του Μητρώου Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
Γραμματέας ορίζεται υπάλληλος της Ειδικής Γραμματείας Συντονισμού Εμπλεκομένων Φορέων.

4. Η Επιτροπή Ακροάσεων γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που παραπέμπεται σ’ αυτήν σύμφωνα με την παράγραφο 2.

Μεταβατικές διατάξεις για θέματα λειτουργίας του «Μητρώου Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)»

1. Οι φορείς που έχουν υποβάλει και εκκρεμεί η εξέταση αίτησης ένταξης στο Μητρώο Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) σύμφωνα με τις προβλέψεις της υπουργικής απόφασης οικ.7586/2018 (Β’ 4794) για τη Λειτουργία Μητρώου Ελληνικών και Ξένων ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας, υποβάλλουν εκ νέου αίτηση για την εγγραφή και την πιστοποίησή τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

2. Οι φορείς που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) σύμφωνα με τις προβλέψεις της υπουργικής απόφασης οικ. 7586/2018 (Β’ 4794) υπουργικής απόφασης για “τη Λειτουργία Μητρώου Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) που δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης” υποβάλλουν εκ νέου αίτηση για την εγγραφή και την πιστοποίησή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη δημοσίευσή της. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της παραπάνω προθεσμίας, οι ανωτέρω φορείς θα διαγράφονται από το Μητρώο Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Συντονισμού Εμπλεκομένων Φορέων. Εφόσον υποβληθεί εντός της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου η αίτηση για την εγγραφή και την πιστοποίησή τους, οι φορείς που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) σύμφωνα με τις προβλέψεις της υπουργικής απόφασης οικ. 7586/2018 (Β’ 4794) υπουργικής απόφασης, συνεχίζουν τη δραστηριότητά τους μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 της παρούσας, απόφασης του Ειδικού Γραμματέα Συντονισμού Εμπλεκομένων Φορέων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

3. Με την έκδοση της παρούσης καταργείται η υπουργική απόφαση οικ. 7586/2018(Β΄ 4794) περί «Λειτουργίας Μητρώου Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) που δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης.»

«Μητρώο Μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο)»

Οι φορείς που έχουν εγγραφεί στο «Μητρώο Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)» και έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, υποχρεούνται να εγγράψουν στο «Μητρώο Μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)» που συστάθηκε και λειτουργεί στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, τα φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι μέλη, υπάλληλοι ή συνεργάτες τους επ’ αμοιβή ή σε εθελοντική βάση και ασκούν δραστηριότητά επ’ ονόματί τους στις δομές της παραγράφου 4 του άρθρου 8 και του άρθρου 10 του ν. 4375/2016, στα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου, σε μονάδες στέγασης στεγαστικών προγραμμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθώς και σε κάθε άλλη σχετική δομή που τυχόν συσταθεί από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά εγγραφής στο «Μητρώο Μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο)»

1. Για την εγγραφή στο «Μητρώο Μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο)» των φυσικών προσώπων του άρθρου 10, αυτά υποχρεούνται να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
α) να μην έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα (εξαιρουμένων αυτών του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας),
β) να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα κάτωθι στοιχεία:
αα. Στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΔΟΥ,
ββ. Επαγγελματική δραστηριότητα, έδρα,
γγ. Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας στην Ελλάδα,
δδ. Τηλ. επικοινωνίας,
εε. Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (E-mail).

2. Τα απαραίτητα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
α) αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου,
β) αντίγραφο ποινικού Μητρώου,
γ) υπεύθυνη δήλωση του φυσικού προσώπου ότι δεν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα,
δ) υπεύθυνη δήλωση του φυσικού προσώπου περί απαλλαγής, αθωώσεως ή οριστικής παύσεως ασκηθείσας εις βάρος τους ποινικής δίωξης,
ε) βιογραφικό,
στ) σύμβαση εργασίας ή συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών εθελοντικής εργασίας.
Όλα τα αλλοδαπά έγγραφα απαιτείται να είναι επικυρωμένα και μεταφρασμένα σύμφωνα με την ελληνική κείμενη νομοθεσία. Το δικαιολογητικό της περ. στ’ πρέπει να υποβάλλεται σε ετήσια βάση, έως την 31η Μαρτίου εκάστου έτους.

3. Τα υπό εγγραφή φυσικά πρόσωπα του άρθρου 10 θα παραμένουν ανενεργά από το «Μητρώο Μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο)», όταν οι φορείς δεν ανταποκρίνονται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, και σε κάθε περίπτωση εντός τριμήνου από την έγγραφη ενημέρωσή τους, σε υποχρεώσεις τους ως προς τη διοικητική διαδικασία εγγραφής αυτών των φυσικών προσώπων στο ανωτέρω Μητρώο.

4. Το «Μητρώο Μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο)» επικαιροποιείται για τυχόν αλλαγές, σε τακτά χρονικά διαστήματα με αποκλειστική ευθύνη των φορέων των οποίων τα μέλη, υπάλληλοι ή συνεργάτες του άρθρου 10 της παρούσης είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο. Οι φορείς, τα μέλη, οι υπάλληλοι ή οι συνεργάτες των οποίων είναι εγγεγραμμένοι στο «Μητρώο Μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο)», υποχρεούνται να δηλώνουν την οποιαδήποτε μεταβολή που αφορά στα προσωπικά στοιχεία αυτών των φυσικών προσώπων εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών από την επέλευση του γεγονότος. Ειδικά σε περιπτώσεις αποχώρησης των φυσικών προσώπων του άρθρου 10 της παρούσας από την ελληνική επικράτεια ή από το πεδίο δράσεων ή σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας τους, οι ανωτέρω φορείς υποχρεούνται να αιτούνται τη διαγραφή των προσώπων αυτών από το παραπάνω Μητρώο και την άρση της πιστοποίησης τους εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών από την επέλευση του γεγονότος.

5. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η μη τήρηση των ανωτέρω από φορέα, αυτοδίκαια διαγράφονται (α) ο εν λόγω φορέας από το «Μητρώο Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)» και (β) το φυσικό πρόσωπο από το «Μητρώο Μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο)» και αίρεται η πιστοποίηση τόσο του φορέα όσο και των φυσικών προσώπων μελών, υπαλλήλων ή συνεργατών του.

Διαδικασία εγγραφής στο «Μητρώο Μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο)»

1. Οι εγγεγραμμένοι στο «Μητρώο Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)» φορείς που επιθυμούν να εντάξουν φυσικά πρόσωπα του άρθρου 10 της παρούσης στο «Μητρώο Μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.)» οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής για φυσικά πρόσωπα, μέσω της σχετικής διαδικτυακής εφαρμογής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου “ngo.migration.gov.gr”, συμπληρώνοντας υποχρεωτικά όλα τα πεδία της εφαρμογής και υποβάλλοντας ηλεκτρονικά τα στοιχεία και δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 11 της παρούσας.
Όλα τα αλλοδαπά έγγραφα απαιτείται να είναι επικυρωμένα και μεταφρασμένα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

2. Εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης και πλήρους φακέλου εξετάζονται τα υποβληθέντα δικαιολογητικά. Εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις εγγραφής, τα φυσικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του παρόντος εγγράφονται στο «Μητρώο Μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο)» με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Συντονισμού Εμπλεκομένων Φορέων κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις στα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο αιτών φορέας ενημερώνεται εγγράφως, ώστε να προβεί εντός διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερών στην κατάθεση συμπληρωματικών εγγράφων και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός της ταχθείσας προθεσμίας, απορρίπτεται η αίτηση εγγραφής του φυσικού προσώπου στο «Μητρώο Μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο)».

3. Πέραν και πλέον των ανωτέρω προϋποθέσεων και των προσκομιζόμενων απαιτούμενων δικαιολογητικών, ο Ειδικός Γραμματέας Συντονισμού Εμπλεκομένων Φορέων διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα επαλήθευσης των υποβληθέντων στοιχείων με όλες τις αρμόδιες κρατικές αρχές καθώς και το δικαίωμα, κατά τη συνεκτίμηση όλων των ανωτέρω, σε συνδυασμό με στοιχεία που αφορούν στην προσωπικότητα και την μέχρι τότε δράση των αιτούμενων την εγγραφή φυσικών προσώπων και κατά την διακριτική του ευχέρεια, να απορρίψει την αίτηση εγγραφής του φυσικού προσώπου.

4. Τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας εφαρμόζονται αναλογικά και για το «Μητρώο Μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο)».

Πιστοποίηση – Χορήγηση ταυτότητας

1. Η πιστοποίηση των φυσικών προσώπων του άρθρου 10 της παρούσης λαμβάνει χώρα μετά την κατά τα ανωτέρω εγγραφή τους στο «Μητρώο Μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο)» και τη χορήγηση σε αυτά αριθμού Μητρώου και υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας (Μ.Κ.Ο.) του οποίου είναι μέλη, υπάλληλοι ή συνεργάτες επ’ αμοιβή ή σε εθελοντική βάση, έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας.

2. Τα μέλη του «Μητρώου Μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο)» που έχουν πιστοποιηθεί κατά τα ανωτέρω, δικαιούνται να λάβουν ειδική ταυτότητα, η κατοχή και επίδειξη της οποίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο αλλά και ελεύθερη μετακίνηση και δραστηριοποίηση τους στις δομές της παρ. 4του άρθρου 8 και του άρθρου 10 του ν. 4375/2016, στα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου, σε μονάδες στέγασης στεγαστικών προγραμμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθώς και σε κάθε άλλη σχετική δομή που τυχόν συσταθεί από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

3. Οι ειδικές ταυτότητες της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου εκδίδονται από την Ειδική Γραμματεία Συντονισμού Εμπλεκομένων Φορέων, με διάρκεια ισχύος ενός (1) έτους, ανανεώνονται δε για ισόχρονο κάθε φορά διάστημα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της χορήγησής τους, σύμφωνα με τα άρθρα 11 έως και 14 της παρούσης.

Λόγοι διαγραφής από το «Μητρώο Μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο)»

1. Τα φυσικά πρόσωπα του άρθρου 10 της παρούσας εγγεγραμμένα μέλη του «Μητρώου Μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο)» διαγράφονται από αυτό με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Συντονισμού Εμπλεκομένων Φορέων, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας, όταν:
α. παύουν να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 της παρούσας απόφασης,
β. εμπλέκονται σε παράνομες πράξεις, γεγονός που αποδεικνύεται:
αα. με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση ή
ββ. με έγγραφο αρμόδιας δημόσιας αρχής,
γ. διαπιστωθεί πλημμελής εκτέλεση του έργου που έχουν αναλάβει, το οποίο αποδεικνύεται από σχετικό έγγραφο της κατά περίπτωση αρμόδιας διοικητικής αρχής,
δ. μετά από αίτησή τους μέσω της εφαρμογής ngo.migration.gov.gr στην Ειδική Γραμματεία Συντονισμού Εμπλεκομένων Φορέων. Η αίτηση διαγραφής θα πρέπει να έχει επικυρωθεί για το γνήσιο της υπογραφής και να αναφέρει τους λόγους για τους οποίους υποβάλλεται.

2. Με τη διαγραφή των φυσικών προσώπων από το «Μητρώο Μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο)» κατά τα ανωτέρω, αίρεται αυτοδίκαια η πιστοποίησή τους.

Μεταβατικές διατάξεις για θέματα λειτουργίας του «Μητρώου Μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο)»

1. Οι φορείς που έχουν ενταχθεί ή έχουν υποβάλει και εκκρεμεί η εξέταση αίτησης ένταξης στο Μητρώο Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) σύμφωνα με τις προβλέψεις της υπουργικής απόφασης οικ.7586/2018 (Β’ 4794) για τη Λειτουργία Μητρώου Ελληνικών και Ξένων ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης, εφόσον έχουν ακολουθήσει τη διαδικασία του άρθρου 9 και έχουν εγγραφεί στο «Μητρώο Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)» και πιστοποιηθεί κατά τις ανωτέρω διατάξεις, καλούνται να προβούν στη διαδικασία εγγραφής και πιστοποίησης των φυσικών προσώπων του άρθρου 10 της παρούσας κατά τα οριζόμενα σε αυτή, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευσή της.

2. Μέχρι την έκδοση της στο άρθρο 12 της παρούσας προβλεπόμενης απόφασης του Ειδικού Γραμματέα Συντονισμού Εμπλεκομένων Φορέων, τα φυσικά πρόσωπα του άρθρου 10 της παρούσας δύνανται να ασκούν δραστηριότητά επ’ ονόματί τους στις δομές της παραγράφου 4 του άρθρου 8 και του άρθρου 10 του ν. 4375/2016, στα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου, σε μονάδες στέγασης στεγαστικών προγραμμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθώς και σε κάθε άλλη σχετική δομή που τυχόν συσταθεί από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Έναρξη ισχύος

Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 1382/14-04-2020).Δείτε ακόμη…

«Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόσωπα – Ερωτήματα σχετικά με τη φορολογία και τα Φορολογητέα-Αφορολόγητα έσοδα τους» (κλικ εδώ)