ΜΥΦ 2020 ο εφιάλτης υπόχρεων και λογιστών ξαναχτυπά… Οδηγίες και Χρόνοι υποβολής -update

ΜΥΦ 2020 ο εφιάλτης υπόχρεων και λογιστών ξαναχτυπά…της Χρύσας Σωτηράκη

{νεότερη ενημέρωση 28.03.2022 + 18.06.2021+ 27.03.2021 +31.01.2021 + 30.06.2020 + 20.03.2020 + 11.02.2020 + 15.05.2019+ 28.03.2019 + 15.12.2018 + 02.04.2018 + 27.02.2018 + 23.02.2018 + 05.02.2018 +14.01.2017}


Τέλος οι ΜΥΦ συγκεντρωτικές πελατών-προμηθευτών ΓΙΑ ΕΤΟΣ 2021 ΚΑΙ ΜΕΤΑ – Μέσω myDATA η διαβίβαση εσόδων για το 2021


O ταχυδρόμος χτυπάει μόνο 2 φορές… οι ΜΥΦ κάθε χρόνο! … ουφφφ… ΜΥΦιασα πια! (*ΜΥΦιασα=λογιστική παράφραση του ”μπάφιασα”)

Και μάλλον ΔΕΝ θα είναι η τελευταία φορά υποβολής των ΜΥΦ σε συνδυασμό και με την εφαρμογή των Ηλεκτρονικών Βιβλίων MyData της ΑΑΔΕ !!!

Μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους από το ημερολογιακό έτος που αφορούν με τυχόν παρατάσεις.


Παράταση υποβολής για έτος 2020 βάσει Α 1072/27-03-2021

«Για το ημερολογιακό έτος 2020, η υποβολή των καταστάσεων των ως άνω περιπτώσεων θεωρείται εμπρόθεσμη μέχρι και την 17/5/2021»

«Εξαιρετικά για το ημερολογιακό έτος 2020, για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών θεωρείται εμπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση που υποβλήθηκε μέχρι 18/6/2021 > παράταση έως 23/06/2021 (Δ.Τ. της  18.06.2021).»


• Για συγκεντρωτικές καταστάσεις Πελατών (έσοδα) = υποβολή ΕΤΗΣΙΩΣ (και όχι 4 αρχείων), ένα αρχείο για όλο το έτος του 2019 και για επόμενα έτη

• Για συγκεντρωτικές καταστάσεις Προμηθευτών (έξοδα) = υποβολή ΕΤΗΣΙΩΣ (και όχι 4 αρχείων), ένα αρχείο για όλο το έτος του 2019 και για επόμενα έτη

Περιπτώσεις: Αγρότες κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α. (φυσικά πρόσωπα) / Αγρότες ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. (φυσικά πρόσωπα) / Μη υπόχρεοι υποβολής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων) = Για συγκεντρωτικές καταστάσεις Προμηθευτών (έξοδα) = υποβολή 1 (ενός) αρχείου για όλο το 2019 και στη συνέχεια για όλο το 2020 και για επόμενα έτη.Περίπτωση Εκκαθαρίσεων:

έτος 2020

Για τις περιπτώσεις των εκδοτών και ληπτών φορολογικών στοιχείων (εκκαθαρίσεων) που η έκδοσή τους προβλέπεται μετά την παρέλευση του πρώτου μήνα του 2020 και αφορούν το ημερολογιακό έτος 2020 οι σχετικές ΜΥΦ υποβάλλονται μέχρι το τέλος Μαρτίου 2021 (παράταση έως 17/05/2021 με Α 1072/27.03.2021)

• Για συγκεντρωτικές καταστάσεις Πελατών (έσοδα) και Προμηθευτών (έξοδα) = υποβολή 1 (ενός) αρχείου για όλο το 2020

Μέχρι 15 Μαΐου 2021 (παράταση έως 18/06/2021 με Α 1072/27.03.2021 – ΝΕΑ παράταση έως 23/06/2021 (Δ.Τ. της  18.06.2021), θα πρέπει να υποβληθούν οι τροποποιητικές/διορθώσεις αποκλίσεων των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων που αφορούν τα στοιχεία προμηθευτών.

έτος 2019

Για τις περιπτώσεις των εκδοτών και ληπτών φορολογικών στοιχείων (εκκαθαρίσεων) που η έκδοσή τους προβλέπεται μετά την παρέλευση του πρώτου μήνα του 2020 και αφορούν το ημερολογιακό έτος 2019 οι σχετικές ΜΥΦ υποβάλλονται μέχρι το τέλος Μαρτίου 2020 / παράταση έως 30 Ιουνίου 2020.

• Για συγκεντρωτικές καταστάσεις Πελατών (έσοδα) και Προμηθευτών (έξοδα) = υποβολή 1 (ενός) αρχείου για όλο το 2019

Μέχρι 15 Μαΐου 2020, θα πρέπει να υποβληθούν οι τροποποιητικές/διορθώσεις αποκλίσεων των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων που αφορούν τα στοιχεία προμηθευτών.

• Στο ερώτημα εάν υπάρχει όριο αξίας στοιχείων, η απάντηση είναι ότι ΔΕΝ υπάρχει όριο αξίας στοιχείων για την ενσωμάτωσή τους στην συγκεντρωτική υποβολή των καταστάσεων.

Δεν απαιτείται η διόρθωση των αποκλίσεων, εφόσον η συνολική αξία αυτών, προ Φ.Π.Α. ανά αντισυμβαλλόμενο, δεν ξεπερνά τα εκατό (100) ευρώ.

Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι η μη απαίτηση διόρθωσης αποκλίσεων έως 100€ (προ ΦΠΑ), ΔΕΝ μας απαλλάσσει από την υποχρέωση καταχώρησης στα Βιβλία/Λογιστικά αρχεία της επιχείρησης, ΟΛΩΝ των παραστατικών εσόδων/εξόδων ανεξαρτήτως ποσού.ΜΥΦ 2020 – Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών = έως 31 Μαρτίου 2021 (παράταση έως 17/05/2021 με Α 1072/27.03.2021) 

Δείτε αναλυτικά:

 • Ποιες συναλλαγές ΔΕΝ καταχωρούνται στις καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών (ΜΥΦ)
 • Περιεχόμενο καταστάσεων πελατών και προμηθευτών και τρόπος καταχώρησης αυτών
 • Χρόνος υποβολής αρχικών και τροποποιητικών αυτών

Άρθρο 1 Έκταση εφαρμογής

α) Κάθε φυσικό πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, κάθε νομικό πρόσωπο και νομική οντότητα με εξαίρεση τις υποκείμενες στο ειδικό συνταγματικό καθεστώς Ιερές Μονές του Αγίου Όρους*, καθώς και οι αγρότες καθώς και οι αγρότες που υπάγονται στο άρθρο 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000), υποβάλλει καταστάσεις φορολογικών στοιχείων, πελατών και προμηθευτών, για τα εκδοθέντα και τα ληφθέντα φορολογικά στοιχεία, αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών, ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης αυτών (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα).

*Προσθήκη της φράσης “με εξαίρεση τις υποκείμενες στο ειδικό συνταγματικό καθεστώς Ιερές Μονές του Αγίου Όρους” με την ΠΟΛ.1201/4.9.2014

β) Τις ίδιες υποχρεώσεις έχουν και οι μη εγκατεστημένοι στο εσωτερικό της χώρας υποκείμενοι στο φόρο, οι οποίοι διαθέτουν ΑΦΜ στο εσωτερικό της χώρας, για τις αγορές ή πωλήσεις που πραγματοποιούν χρησιμοποιώντας τον ΑΦΜ αυτό, εφόσον στα πρόσωπα αυτά ή σε όμιλο που ανήκουν, έχει χορηγηθεί άδεια για την πραγματοποίηση εισαγωγών, με αναστολή καταβολής του οφειλόμενου Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή και εφαρμογή του συστήματος αντιστροφής της υποχρέωσης για τις μεταγενέστερες παραδόσεις των αγαθών στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης η ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000).

γ)* Στις καταστάσεις φορολογικών στοιχείων δεν καταχωρούνται οι κατωτέρω συναλλαγές:

 • Πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών από και προς την αλλοδαπή,
 • ενοίκια ακινήτων εφόσον η αξία δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.Α.,
 • πωλήσεις εισιτήριων όλων των μεταφορικών μέσων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων (Α.Π.Ε.) και
 • τα πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται γι’ αυτά,
 • συνδρομές σε επαγγελματικές οργανώσεις και επαγγελματικά επιμελητήρια,
 • συνδρομές και δωρεές σε συλλόγους και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις οποίες εκδίδονται μη φορολογικά στοιχεία (αποδείξεις είσπραξης),
 • συναλλαγές που αφορούν τόκους ή προμήθειες που χορηγούνται ή λαμβάνονται από τραπεζικά ιδρύματα, πλην προμηθειών πιστωτικών καρτών από και προς υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών,
 • συναλλαγές που αφορούν τόκους ή προμήθειες που καταβάλλονται ή λαμβάνονται από και προς τραπεζικά ιδρύματα από υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, πλην καταβαλλόμενων προμηθειών πιστωτικών καρτών προς τα ιδρύματα αυτά,
 • αξία εγγυοδοσίας, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία των πωληθέντων αγαθών,
 • έξοδα μισθοδοσίας (μισθοί, ημερομίσθια, συντάξεις),
 • εισφορές που καταβάλλονται σε Ταμεία Ασφάλισης (Ο.Α.Ε.Ε. κ.λπ.),
 • γραμμάτια προκαταβολής (προείσπραξης) δικηγορικών συλλόγων,
 • μερίσματα που χορηγούν οι δικηγορικοί σύλλογοι,
 • οι σύλλογοι δικαστικών επιμελητών κ.λπ. στα μέλη τους, τέλη και δικαιώματα, που εισπράττουν οι άμισθοι υποθηκοφύλακες, για λογαριασμό τους και για λογαριασμό τρίτων,
 • ασφάλιστρα και αντασφάλιστρα,
 • κοινόχρηστες δαπάνες,
 • πωλήσεις λαχείων.

*Προσθήκη παραγράφου γ’, με την ΠΟΛ.1072/7.3.2014

Εξαιρετικά, για το ημερολογιακό έτος 2014*, τα φορολογικά στοιχεία

 • για τις πωλήσεις ηλεκτρικού ρεύματος (μόνο Δ.Ε.Η.),
 • τις πωλήσεις ύδατος μη ιαματικού και την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, δεν συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις πελατών που υποβάλλουν οι εκδότες αυτώνενώ οι λήπτεςυποβάλλουν στην κατάσταση προμηθευτών, τα στοιχεία αυτά, συγκεντρωτικά, χωρίς αναγραφή του Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου (εκδότη), στις οποίες, επίσης, δεν καταχωρούνται
 • το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.), καθώς και
 • το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.), που εισπράττονται μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η.

*Κατάργηση της φράσης “για το ημερολογιακό έτος 2014” με την ΠΟΛ.1149/16.5.2014

Άρθρο 2 Περιεχόμενο καταστάσεων

Στις καταστάσεις της παραγράφου 1 της παρούσας καταχωρούνται:

α) Ο Α.Φ.Μ. του πελάτη ή του προμηθευτή.

β) Το πλήθος των εκδοθέντων και ληφθέντων φορολογικών στοιχείων.

γ) Η αξία της συναλλαγής, προ Φ.Π.Α.

δ) Ο Φ.Π.Α. που επιβαρύνει την συναλλαγή.

ε) Η ένδειξη για το εάν ο αντισυμβαλλόμενος είναι υπόχρεο πρόσωπο (μόνο για τους προμηθευτές), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1.

Άρθρο 3 Τρόπος καταχώρισης

Στις καταστάσεις της παραγράφου 1 της παρούσας, οι καταχωρήσεις διενεργούνται ως εξής:

Α. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

 1. Καταχωρούνται ανά ΑΦΜ αντισυμβαλλομένου, με μία κατ’ ελάχιστο εγγραφή, κατά περίπτωση:

α) Τα τιμολόγια και κάθε έγγραφο που υπέχει θέση τιμολογίου, πλην πιστωτικών, που αφορούν συναλλαγές με πρόσωπα που διαθέτουν στο εσωτερικό της χώρας ΑΦΜ.

β) Τα πιστωτικά τιμολόγια, που αφορούν συναλλαγές με πρόσωπα της περίπτωσης α ́.

 1. Καταχωρούνται συγκεντρωτικά (καθαρή αξία), χωρίς αναγραφή του ΑΦΜ του αντισυμβαλλομένου, που προβλέπεται στην περίπτωση α ́ του άρθρου 2 της παρούσας:

α)* Τα στοιχεία λιανικών συναλλαγών, με μια εγγραφή ανά αριθμό μητρώου Φ.Τ.Μ..*

α)* Τα στοιχεία λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται με τη χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών (Φ.Τ.Μ.), με μία εγγραφή ανά αριθμό μητρώου Φ.Τ.Μ. ή συγκεντρωτικά με τα λοιπά στοιχεία λιανικών συναλλαγών της περίπτωσης β’.

*Αντικατάσταση της περίπτωσης α’ της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου Α’, με την ΠΟΛ.1092/17.4.2015

β) Τα λοιπά μηχανογραφικά ή χειρόγραφα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικών συναλλαγών, συμψηφισμένα με τις αποδείξεις επιστροφής, με μια εγγραφή.

Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

 1. Καταχωρούνται ανά ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενου, με μία κατ’ ελάχιστο εγγραφή αναλόγως, οι ανωτέρω περιπτώσεις Α.1.α ́και β ́, που αφορούν παραστατικά αγορών αγαθών ή υπηρεσιών.
 2. Καταχωρούνται συγκεντρωτικά, χωρίς αναγραφή του ΑΦΜ του αντισυμβαλλομένου, ληφθέντα παραστατικά, που έχουν εκδοθεί στο όνομα τρίτου προσώπου (π.χ. λογαριασμοί Δ.Ε.Η., Ε.ΥΔ.Α.Π. κ.λπ.), στις καταστάσεις του προσώπου που αφορά πραγματικά η δαπάνη ή που αφορούν αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών και έχουν εκδοθεί στοιχεία λιανικής.

Άρθρο 4 Χρόνος υποβολής

 1. Οι καταστάσεις των φορολογικών στοιχείων του άρθρου 1 της παρούσας, υποβάλλονται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο και ανεξάρτητα από την τήρηση απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων, ως εξής:

1. Οι καταστάσεις των φορολογικών στοιχείων του άρθρου 1 της παρούσας, υποβάλλονται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο, ως εξής:

α) από τους εκδότες ετησίως, ανεξαρτήτως κατηγορίας των τηρούμενων βιβλίων τους (απλογραφικά ή διπλογραφικά) ή της απαλλαγής τους από την τήρηση αυτών, καθώς και της υποχρέωσης ή μη υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και το αργότερο μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους από το ημερολογιακό έτος που αφορούν,

α) από τον εκδότη μηνιαίως, ανεξαρτήτως κατηγορίας των τηρούμενων βιβλίων του (απλογραφικά ή διπλογραφικά) ή της απαλλαγής του από τήρηση και το αργότερο τρείς ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. για τους τηρούντες διπλογραφικά βιβλία,

α) από τους εκδότες, μηνιαίωςτριμηνιαίως ανεξαρτήτως κατηγορίας των τηρούμενων βιβλίων τους (απλογραφικά ή διπλογραφικά) ή της απαλλαγής τους από την τήρηση αυτών, καθώς και της υποχρέωσης ή μη υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από το μήνα που αφορούναπό το τρίμηνο που αφορούν,

β) από τους λήπτες, υπόχρεους υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., που τηρούν είτε διπλογραφικά είτε απλογραφικά βιβλία, ετησίως και το αργότερο μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους από το ημερολογιακό έτος που αφορούν

β) από το λήπτη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της περιοδικής δήλωσης που αφορούν (μήνα ή τρίμηνο) και εφόσον δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής περιοδικής δήλωσης, μέχρι την εικοστή ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη κάθε ημερολογιακού εξάμηνου που αφορούν.

β) από τους λήπτες, υπόχρεους υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., που τηρούν:

βα) διπλογραφικά βιβλία, μηνιαίως, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από το μήνα που αφορούν,

βα) διπλογραφικά βιβλία, τριμηνιαίως, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από το τρίμηνο που αφορούν

ββ) απλογραφικά βιβλία, τριμηνιαίως, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από το τρίμηνο που αφορούν,

γ) από τους λήπτες, μη υπόχρεους υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., το δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και τους αγρότες, φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται είτε στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., οι οποίοι όμως δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα για την οποία υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων, είτε στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α., ετησίως και το αργότερο μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους από το ημερολογιακό έτος που αφορούν.

γ) από τους λήπτες, μη υπόχρεους υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., το δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και τους αγρότες, φυσικά πρόσωπα, που εντάσσονται είτε στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., οι οποίοι όμως δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα για την οποία υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων, είτε στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α., μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη λήξη του εκάστοτε ημερολογιακού έτους.

δ) από τους εκδότες και τους λήπτες φορολογικών στοιχείων (εκκαθαρίσεων) που η έκδοσή τους προβλέπεται μετά την παρέλευση του πρώτου μήνα του επόμενου ημερολογιακού έτους, με βάση σχετικές διατάξεις, υποβάλλονται το αργότερο μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου ημερολογιακού έτους, που αφορούν.

Ειδικά, για την πρώτη εφαρμογή, οι ανωτέρω καταστάσεις, που αφορούν συναλλαγές Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2014, υποβάλλονται, ανά μήνα, μέχρι την προθεσμία υποβολής των καταστάσεων του μηνός Μαρτίου 2014.

• Ειδικά για το ημερολογιακό έτος 2014, οι καταστάσεις όλων των ανωτέρω περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄ και δ΄ υποβάλλονται μέχρι και 20/01/2016.

ΔΕΛ Α 1127318 ΕΞ 27/10/2020 «Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τον έλεγχο εκπρόθεσμων καταστάσεων πελατών– προμηθευτών, ημερολογιακού έτους 2014 και επομένων.»

• Για το ημερολογιακό έτος 2015, η υποβολή των καταστάσεων των ως άνω περιπτώσεων θεωρείται εμπρόθεσμη μέχρι και την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2016.

• ΜΥΦ 2016: Μέχρι τέλος Φεβρουαρίου 2017 -> 1η παράταση έως 31 Μαρτίου 2017 -> 2η παράταση έως Μεγάλη Δευτέρα, 10 Απριλίου 2017.

• ΜΥΦ 2017: Μέχρι τέλος Φεβρουαρίου 2017 -> 1η παράταση έως 31 Μαρτίου 2018 -> 2η παράταση έως 05.04.2018.

• ΜΥΦ 2018: Μέχρι τέλος Μαρτίου 2019 -> Παράταση έως 22 Απριλίου 2019.

ΜΥΦ 2019: Μέχρι 06/07/2020 με παρατάσεις

«Α.1051/20-3-2020…διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών, θεωρείται εμπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση που υποβλήθηκε μέχρι 31/07/2020 θεωρείται εμπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση που υποβλήθηκε μέχρι 31/07/2020»

«Α.1159/30-06-2020 -Παράγραφος 2. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 6 τροποποιείται ως εξής: «Εξαιρετικά για το ημερολογιακό έτος 2019, για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών θεωρείται εμπρόθεσμη, τροποποιητική δήλωση που υποβλήθηκε μέχρι και μία (1) ημέρα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, ήτοι μέχρι και την 28/07/2020»

ΜΥΦ 2020 = υποβολή έως τέλος Μαρτίου 2021  (παράταση έως 17/05/2021 με Α 1072/27.03.2021)

Οι καταστάσεις των ανωτέρω περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ που αφορούν τα ημερολογιακά έτη 2017 και επόμενα, υποβάλλονται μέχρι το τέλος Μαρτίου του επομένου έτους από το ημερολογιακό έτος που αφορούν.

Οι καταστάσεις της ανωτέρω περίπτωσης δ΄ {δηλαδή από τους εκδότες και τους λήπτες φορολογικών στοιχείων (εκκαθαρίσεων) που η έκδοσή τους προβλέπεται μετά την παρέλευση του πρώτου μήνα του επόμενου ημερολογιακού έτους} που αφορούν τα ημερολογιακά έτη 2017 και επόμενα υποβάλλονται μέχρι τέλος Μαρτίου του επομένου έτους από το ημερολογιακό έτος που αφορούν.

* Προσθήκες και αντικαταστάσεις του άρθρου 4 με: ΠΟΛ.1217/29.11.2018 + ΠΟΛ.1176/14.7.2014 + ΠΟΛ.1149/16.5.2014 + ΠΟΛ.1207/18.9.2014 + ΠΟΛ.1017/15.1.2015 + ΠΟΛ.1053/27.2.2015 +  ΠΟΛ.1206/15.9.2015 +  ΠΟΛ.1240/29.10.2015 + ΠΟΛ.1254/26.11.2015 + ΠΟΛ.1278/31.12.2015 + ΠΟΛ.1145/30.9.2016 + ΠΟΛ.1150/10.10.2016 + ΠΟΛ.1072/7.3.2014 + ΠΟΛ.1092/17.4.2015 +ΠΟΛ.1051/25.4.2016+ ΠΟΛ.1033/23.02.2018 + Α.1051/20.03.202+Α.1159/30.06.2020+ Α.1072/27.03.2021 

 1. Ως ημερομηνία υποβολής, θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρισης αυτών, στο σύστημα υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων του δικτυακού τόπου του Υπουργείου Οικονομικών.
 2. Η υποβολή εκπρόθεσμης ή διορθωτικής κατάστασης, πραγματοποιείται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο. Στην περίπτωση υποβολής διορθωτικής κατάστασης, μπορεί να καταχωρούνται μόνο οι εγγραφές του πίνακα που τροποποιούνται.
 3. Θεωρείται ως για δήλωση, η υποβολή των τροποποιητικών καταστάσεων που υποβάλλονται εντός της ίδιας ημερολογιακής ημέρας και αφορούν το ίδιο ημερολογιακό έτος, ανεξαρτήτως του πλήθους των υποβληθεισών τροποποιητικών καταστάσεων εντός της ίδιας ημέρας, καθώς και του πλήθους των τροποποιούμενων στοιχείων σε κάθε μια από τις καταστάσεις αυτές. (ΠΟΛ.1217/29-11-2018)

Άρθρο 5 Τρόπος υποβολής

Η υποβολή των καταστάσεων πραγματοποιείται με την αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου, ή την χρήση διαδικτυακής υπηρεσίας (web service) στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών. Οι προδιαγραφές του αρχείου και ο τρόπος διαβίβασης, αναρτώνται στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο.

Οι καταστάσεις υποβάλλονται είτε ενιαία για την έδρα και τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης είτε για την έδρα και κάθε εγκατάσταση ξεχωριστά.

Οι υπόχρεοι μπορούν, για τη δημιουργία του κατάλληλου αρχείου, να χρησιμοποιούν την ειδική διαδικτυακή εφαρμογή, που παρέχεται από το Υπουργείο Οικονομικών.

Άρθρο 6 Διασταυρώσεις και Εκκαθάριση

Κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, τα υποβληθέντα στοιχεία των καταστάσεων πελατών−προμηθευτών διασταυρώνονται από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και οι ασυμφωνίες και αποκλίσεις αναρτώνται στους «λογαριασμούς» των υπόχρεων προσώπων, που τηρούνται στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών, ώστε να έχουν τη δυνατότητα προσαρμογής και περαιτέρω διόρθωσης αυτών.

Για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών, μπορεί να υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση μέχρι το τέλος του Μαρτίου του επόμενου ημερολογιακού έτους που αφορούν τη 15η Μαΐου του επομένου έτους από το ημερολογιακό έτος που αφορούν.

Δεν απαιτείται η διόρθωση των αποκλίσεων, εφόσον η συνολική αξία αυτών, προ Φ.Π.Α. ανά αντισυμβαλλόμενο, δεν ξεπερνά τα εκατό (100) ευρώ.

Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι η μη απαίτηση διόρθωσης αποκλίσεων έως 100€ (προ ΦΠΑ), ΔΕΝ μας απαλλάσσει από την υποχρέωση καταχώρησης στα Βιβλία/Λογιστικά αρχεία της επιχείρησης, ΟΛΩΝ των παραστατικών εσόδων/εξόδων ανεξαρτήτως ποσού.

ΜΥΦ 2020 – Διορθώσεις αποκλίσεων για στοιχεία προμηθευτών = έως 15 Μαΐου 2021(παράταση έως 18/06/2021 με Α 1072/27.03.2021

ΝΕΑ παράταση έως 23/06/2021 (Δ.Τ. της  18.06.2021))

• ΜΥΦ 2014: Ειδικά για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών για το ημερολογιακό έτος 2014, υποβαλλόταν τροποποιητική δήλωση μέχρι και 22/02/2016.
• ΜΥΦ 2015: Για το ημερολογιακό έτος 2015, η τροποποιητική δήλωση για τη διόρθωση των αποκλίσεων υποβαλλόταν μέχρι και 30/11/2016.

• ΜΥΦ 2016: Διορθώσεις αποκλίσεων = η προθεσμία παρατάθηκε μέχρι και τη Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017 – Βάσει Δελτίου Τύπου Α.Α.Δ.Ε. 31.03.2017 και σχετικής ΠΟΛ 1051/31-3-2017

• ΜΥΦ 2017: Για τα ημερολογιακά έτη 2016 και επόμενα, για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών μπορεί να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση μέχρι το τέλος Απριλίου του επομένου έτους από το ημερολογιακό έτος που αφορούν.*

• ΜΥΦ 2017- ΜΥΦ 2018: Ανακοίνωση ΑΑΔΕ της 23/02/2018 και νεότερη ΠΟΛ 1033/23-02-2018 (ΦΕΚ 685Β/27-02-2018)
«Για τα ημερολογιακά έτη 2017 και επόμενα, για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών μπορεί να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση μέχρι τη 15η Μαΐου του επομένου έτους από το ημερολογιακό έτος που αφορούν».*

Για ΜΥΦ 2018 παράταση έως 20 Μαΐου 2019 (Δελτίο Τύπου της 15.05.2019)

* Προσθήκες και αντικαταστάσεις του άρθρου 6 με: ΠΟΛ.1072/7.3.2014+ ΠΟΛ.1053/27.2.2015 +ΠΟΛ.1051/25.4.2016 +ΠΟΛ.1017/15.1.2015 +ΠΟΛ.1053/ 27.2.2015 +ΠΟΛ.1240/29.10.2015 +ΠΟΛ.1267/21.12.2015 + ΠΟΛ.1011/22.1.2016 +ΠΟΛ.1092/17.4.2015 +ΠΟΛ.1240/29.10.2015+ΠΟΛ.1051/25.4.2016+ΠΟΛ.1033/23.02.2018

Για ΜΥΦ 2019 παράταση έως 20 Μαΐου 2020

* Προσθήκες και αντικαταστάσεις του άρθρου 4 με: ΠΟΛ.1217/29.11.2018 + ΠΟΛ.1176/14.7.2014 + ΠΟΛ.1149/16.5.2014 + ΠΟΛ.1207/18.9.2014 + ΠΟΛ.1017/15.1.2015 + ΠΟΛ.1053/27.2.2015 +  ΠΟΛ.1206/15.9.2015 +  ΠΟΛ.1240/29.10.2015 + ΠΟΛ.1254/26.11.2015 + ΠΟΛ.1278/31.12.2015 + ΠΟΛ.1145/30.9.2016 + ΠΟΛ.1150/10.10.2016 + ΠΟΛ.1072/7.3.2014 + ΠΟΛ.1092/17.4.2015 +ΠΟΛ.1051/25.4.2016+ ΠΟΛ.1033/23.02.2018 + Α.1051/20.03.202+Α.1159/30.06.2020+ Α.1072/27.03.2021

 Άρθρο 7 Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει για τα φορολογικά στοιχεία, που εκδίδονται από 1.1.2014.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

(ΠΟΛ 1022/7.1.2014 / δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 179/31-01-2014)

νεότερη ενημέρωση 18.06.2021 + 27.03.2021 + 31.01.2021 + 20.03.2020 +11.02.2020 + 15.05.2019 + 28.03.2019 + 15.12.2018 + 02.04.2018 + 27.02.2018 + 23.02.2018+ 05.02.2018 + 14.01.2017/ της  Χρύσας Σωτηράκη, Λογίστρια–Φοροτεχνικός–Σύμβουλος επιχειρήσεων της ομάδας «LOLplus – Λογιστικές Ολοκληρωμένες Λύσεις» www.lolplus.gr


Δείτε άλλα ΆΡΘΡΑ μας εδώ… 


Δίνουμε σημασία στην λεπτομέρεια… γιατί η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά!

Η ομάδα της LOLplus κοντά σας σε κάθε σας βήμα…LOLplus Λογιστικές Ολοκληρωμένες Λύσεις

 • Πλήρη Λογιστική Φορολογική παρακολούθηση και Εργατικά
 • Ορθός Φορολογικός Σχεδιασμός
 • Επιχειρηματική Στρατηγική
 • Σύγχρονο Management–Marketing–Branding 

Τηλεφωνικό κέντρο: 211-409 73 18  /εταιρικό κινητό 693 652 6000 / email επικοινωνίας: info@lolplus.gr