Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόσωπα – Ερωτήματα σχετικά με τη φορολογία και τα Φορολογητέα-Αφορολόγητα έσοδα τους

Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόσωπα – Ερωτήματα σχετικά με τη φορολογία και τα Φορολογητέα-Αφορολόγητα έσοδα τους… της Χρύσας Σωτηράκη

Κατά καιρούς έχουν υπάρξει ερωτήματα σχετικά με το αν τα Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα υπάγονται σε φορολογία εισοδήματος καθώς και το ποια από τα έσοδα τους θεωρούνται φορολογητέα και ποια αφορολόγητα.

Τα Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, του άρθρου 45 παραγ. γ του Ν. 4172/2013, που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα, υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος, με εξαίρεση μόνο τα κάθε είδους έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους, τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου.

Ενδεικτικά αναφέρονται περιπτώσεις τέτοιων εσόδων, όπως:

  • οι εισφορές (συνδρομές) και τα δικαιώματα εγγραφής των μελών τους,
  • τα έσοδα από εράνους, κρατικές επιχορηγήσεις,
  • χορηγίες ιδιωτών ή επιχειρήσεων,
  • δωρεές τρίτων,
  • λαχειοφόρους κληρώσεις,
  • από διαφημίσεις που καταχωρούνται σε περιοδικά που εκδίδονται και διανέμονται μόνο στα μέλη τους δωρεάν, καθώς και
  • τα έσοδα από τη διάθεση φυλλαδίων και λοιπών εντύπων πνευματικού περιεχομένου των Ιερών Μονών (σχετική Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 389/2000).

Αντίθετα, τα έσοδα που αποκτούν τα πιο πάνω πρόσωπα από δραστηριότητα η οποία δεν συνιστά άσκηση της μη κερδοσκοπικής αποστολής τους αποτελούν αντικείμενο φορολογίας, έστω και αν διατίθενται για την εκπλήρωση του μη κερδοσκοπικού σκοπού τους, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ’ του άρθρου 45 του ν. 4172/2013, μόνο τα έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους δεν αποτελούν αντικείμενο φορολογίας (σχετ. γνωμοδότηση υπ’ αριθ. 383/1973 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους).

Έσοδα που αποτελούν αντικείμενο φορολογίας, πέραν αυτών που προέρχονται από κεφάλαιο (τόκοι, εισόδημα από ακίνητη περιουσία, κ.λπ.) και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, είναι για παράδειγμα και οι συνδρομές από τρίτους – μη μέλη, τα έσοδα από την έκδοση και πώληση περιοδικών, βιβλίων, εντύπων, κ.λπ. σε τρίτους – μη μέλη των πιο πάνω προσώπων καθώς και από τις διαφημίσεις που καταχωρούνται σε αυτά, τα έσοδα από τις διαφημίσεις σε φανέλες αθλητικών σωματείων, τα έσοδα (δίδακτρα) από λειτουργία ιδιωτικών σχολείων, εργαστηρίων, κ.λπ., τα έσοδα από την πώληση εικόνων, από την εκμετάλλευση ξενώνων και ραδιοφωνικών σταθμών από τις Ιερές Μονές, κ.λπ.

Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση η διαπίστωση της πραγματοποίησης εσόδων κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού των πιο πάνω προσώπων ανάγεται, ως θέμα πραγματικό, στην ελεγκτική αρμοδιότητα της φορολογικής αρχής, η οποία κρίνει επί του τεταγμένου σκοπού τους και για τον τρόπο κτήσης και διάθεσης των εσόδων τους.

Επισημαίνεται ότι τα αναφερόμενα πιο πάνω για τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, δηλαδή για τα πρόσωπα της περ. γ’ του άρθρου 45 του ν. 4172/2013, δεν έχουν εφαρμογή

  • στις αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες (καθόσον αποτελούν διακριτά υποκείμενα του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, σύμφωνα με την περ. ε’ του ίδιου πιο πάνω άρθρου και νόμου και δεν περιλαμβάνονται στα πρόσωπα της περ. γ’ του άρθρου 45 του ν. 4172/2013).

14.11.2017 /της Χρύσας Σωτηράκη, Λογίστρια–Φοροτεχνικός–Σύμβουλος επιχειρήσεων της ομάδας «LOLplus – Λογιστικές Ολοκληρωμένες Λύσεις» * site: www.lolplus.gr *

{Εξειδίκευση σε θέματα για Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα οντότητες (Φορολογικά – Λογιστικά – Εργασιακά), όπως ΣΩΜΑΤΕΙΑ – ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ – Αστικές Μ.Κ.Ο. – Ιδρύματα και Ειδικές περιπτώσεις ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. – ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.} * Τηλέφωνο επικοινωνίας  211-409 7318 ή μέσω email στο info@lolplus.grΔείτε ακόμη σχετικά θέματα…


Σχετικά με την υποχρέωση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Υποχρεωτική η εγγραφή των Ιδιωτικών Φορέων μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα στο Εθνικό Μητρώο. Τι είναι το Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας.

Ποιους φορείς μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα αφορά το Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας…. (η συνέχεια εδώ)


• Ευρωπαϊκή Επιχορήγηση για Events (Εκδηλώσεις) για το 2017

..αφορά Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα οντότητες – Πηγή www.taxcoach.gr

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανακοίνωσε επιδοτήσεις για Events (Εκδηλώσεις) για το 2017….(η συνέχεια εδώ)


• Πότε απαλλάσσονται του Φ.Π.Α. τα Νομικά πρόσωπα Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για ευκαιριακές εκδηλώσεις

Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ η παροχή υπηρεσιών και η παράδοση αγαθών για εκδηλώσεις που οργανώνουν τα πρόσωπα των παρακάτω περιπτώσεων για την οικονομική τους ενίσχυση…

..(η συνέχεια εδώ)


Παροχή διευκρινίσεων στις ΔΟΥ για Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, Σωματεία, Πολιτιστικούς Συλλόγους κλπ., που έχουν παραλείψει να εγγραφούν στο Φορολογικό Μητρώο

Με τις διατάξεις  της ΠΟΛ 1006/2013 (ΦΕΚ Β΄19/2014) ορίζεται ότι αποδίδεται υποχρεωτικά Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), μεταξύ άλλων και στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα… (η συνέχεια εδώ)


• Πότε επιβάλλονται τέλη χαρτοσήμου σε προκαταβολές μισθών εργαζομένων

Πότε επιβάλλονται τέλη χαρτοσήμου σε προκαταβολές μισθών εργαζομένων σύμφωνα με σχετική απόφαση της ΑΑΔΕ.

1) Δεν θεωρείται δανειακή σχέση και δεν υπόκειται σε τέλη χαρτοσήμου….(η συνέχεια εδώ)


• Ερώτημα σχετικά με Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οντότητες

Ερώτημα Μη κερδοσκοπικού Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, που ανήκει στον ευρύτερο ….(η συνέχεια εδώ)