Διοικητική Αναδιάρθρωση – Εταιρική Αναδιοργάνωση & Δράσεις Εξυγίανσης

Υπηρεσίες αναδιάρθρωσης που αποσκοπούν:

 • στη βελτίωση των αποτελεσμάτων της επιχείρησης και
 • στην αναδιάρθρωση χρεών τόσο ως προς το Δημόσιο όσο και προς χρηματοπιστωτικούς φορείς και προμηθευτές.

Σχέδιο διοικητικής αναδιάρθρωσης και εταιρικής αναδιοργάνωσης: λαμβάνουμε υπόψη μας τις στρατηγικές προτεραιότητες της επιχείρησης σας και εξετάζουμε προσεκτικά όλες τις επιλογές της ώστε να υιοθετήσουμε, τελικά, τη λιγότερο δαπανηρή και πλέον ορθολογιστική λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει καθώς και τις απαραίτητες δράσεις εξυγίανσης της.

Επιχειρηματική Στρατηγική / Επιχειρηματικά Σχέδια & Marketing

 • Επιχειρηματική στρατηγική (business strategy)
  H επιχειρηματική στρατηγική αφορά κάθε επιχείρηση.

Βασική αποστολή της στρατηγικής είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης μακροπρόθεσμα. Η επιχειρηματική στρατηγική απασχολείται:
με πρωτοβουλίες που δημιουργούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

με την αντίδραση της επιχείρησης σε αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος (π.χ. ανταγωνιστικοί συσχετισμοί ενός κλάδου, οικονομικές τάσεις, εξελίξεις στη αγορά, συνήθειες των αγοραστών, νόμοι και κανονισμοί κλπ)
με την απόκτηση δεξιοτήτων ( μέσω  ανάπτυξης κάποιων βασικών δεξιοτήτων από την επιχείρηση, σε μια ή δύο βασικές δραστηριότητες της, που είναι δύσκολο να αντιγραφούν και που της επιτρέπουν να αναπτύξει πολύ ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα έναντι των ανταγωνιστών της).
με τον εναρμονισμό και συντονισμό των λειτουργικών στρατηγικών – μάρκετινγκ, παραγωγής, έρευνας & εξέλιξης, ανθρώπινων πόρων, χρηματοοικονομικής, πωλήσεων και διανομής.

 • Λειτουργικές στρατηγικές (functional strategies):

α) η υποστήριξη της επιχειρηματικής στρατηγικής και

β) η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων για το κάθε τμήμα.

 • Επιχειρησιακές Στρατηγικές (operating strategies)
  Management διαφόρων λειτουργικών μονάδων και πρωτοβουλιών τους, όπως πχ κάποια παραγωγική μονάδα, προμήθεια πρώτων υλών και εξοπλισμού, γραμμή προϊόντων, διαφημιστική εκστρατεία, τιμολόγηση, κέντρο διανομής, μονάδα πωλήσεων κλπ.
 • Eπιχειρηματικό σχέδιο (business plan):

Χαρτογράφηση της πορείας προς την επιχειρηματική επιτυχία.

Εντοπισμός των σημείων που πρέπει να προσεχθούν (προϊόν, ανάλυση αγοράς, έσοδα, έξοδα). Καταγραφή σημαντικότερων κινδύνων και πρόβλεψη ιδιαιτεροτήτων που αφορούν την κάθε δραστηριότητα ( π.χ. ηλεκτρονικό εμπόριο, συστήματα Η/Υ, δίκτυα, βιοτεχνολογία).

Σημεία προσοχής υφιστάμενης ή νέας επιχειρηματικής ιδέας.

Όροι και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και παρακολούθησης του επιχειρηματικού σχεδίου.

*σε συνδυασμό με Επιχειρηματικότητα & Εξαγωγές μέσω του συνεργάτη μας κ. Σπηλιόπουλου Νεκτάριου

Μείωση Κόστους & Δημιουργία Αξίας στη Διαχείριση Διαθεσίμων

 • Προσδιορισμός των κύριων περιοχών κόστους και των παραγόντων που το διαμορφώνουν,
 • Βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών (Αξιολόγηση υφιστάμενων κοστολογικών επιδόσεων, προσδιορισμό μελλοντικών επιθυμητών επιδόσεων και εκτίμηση της απόκλισης μεταξύ τους (Gap Analysis) και
 • Μείωση του λειτουργικού κόστους (μέσω Ανάπτυξης πλάνου προτεινόμενων ενεργειών και οργανωτικών αλλαγών και υποστήριξης στην υλοποίηση των ενεργειών του πλάνου καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου)

Βασικός σκοπός μας, η βελτίωση κερδοφορίας και ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης.

Σχεδιασμός και υλοποίηση συστημάτων κοστολόγησης σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

 • Εφαρμογή μεθόδων αξιοποίησης των διαθεσίμων

(Κεφάλαιο κίνησης της επιχείρησης: Αξιολόγηση τρόπου με τον οποίον συμπεριφέρεται και εντοπισμό δυνατοτήτων για βελτιωτικές ενέργειες στις σχετικές διαδικασίες)

 • Στόχος η διασφάλιση της μέγιστης απόδοσης και βελτίωση των σχέσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως, για παράδειγμα, οι τράπεζες και οι μέτοχοι.

Επιδοτούμενα Προγράμματα

Αξιοποιείστε τις ευκαιρίες επιδότησης μέσω του ΕΣΠΑ

 • Που αλλού θα βρείτε κάποιον που να σας δίνει επιδότηση, συνήθως από 40% έως 100% αναλόγως του προγράμματος, για την υλοποίηση ενός επενδυτικού σχεδίου που έχετε στο μυαλό σας;
 • Μπορείτε να αιτηθείτε και μόνοι σας στα προγράμματα που παρουσιάζονται από καιρού εις καιρόν, καθώς τα αιτήματα γίνονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), σε μια απλή διαδικτυακή εφαρμογή.
 • Αν όμως θέλετε να αυξήσετε τις πιθανότητες επιτυχίας σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στους συνεργάτες μας, Τμήμα Υποστήριξης Επιδοτούμενων Προγραμμάτων- συνεργαζόμενου φορέα www.taxcoach.gr για  να συντάξουν και να υποβάλλουν για λογαριασμό σας, το αίτημα.
 • Εκμεταλλευθείτε ουσιαστικά την δεκαετή εμπειρία των συνεργατών μας σε τέτοιου είδους προγράμματα.
 • Συνήθως οι λεπτομέρειες είναι που κάνουν την διαφορά μεταξύ στο να ενταχθεί προς επιδότηση ένα αίτημα ή να απορριφθεί. Χρησιμοποιώντας την εμπειρία των συνεργατών μας, μπορείτε να καλύψετε την μικρή απόσταση που καθιστά ένα αίτημα επιτυχές ή όχι.

Λογιστική Μηχανοργάνωση & Μηχανογράφηση

Ολοκληρωμένες λύσεις, για οποιαδήποτε μορφή ή μέγεθος επιχείρησης, για όλη τη μηχανοργάνωση της εταιρείας ολοκληρωτικά και με το χαμηλότερο δυνατό κόστος μαζί με τυχόν επιπρόσθετες νέες αλλαγές κατά τη διάρκεια της οικονομικής ζωής της εταιρείας.

Η εμπειρία μας, μάς έχει διδάξει ότι η κατανόηση και εύρεση της κοινής λύσης μεταξύ

 • των αναγκών της επιχείρησης ανά τμήμα διοίκησης, λογιστηρίου, υπευθύνων πληροφορικής’ εξομαλύνοντας όλα τα προβλήματα που αναδύονται σε αυτή την επικοινωνία,
 • των απαιτήσεων της λογιστικής και της φόρο-νομοθεσίας και
 • των παροχών της πληροφορικής

οδηγεί σε όχι υψηλές αλλά ελεγχόμενες κοστολογικές δαπάνες χωρίς επιπρόσθετο κόστος συντήρησης του τμήματος της μηχανογράφησης κατά τη διάρκεια της οικονομικής ζωής της εταιρείας.

 

Δείτε ακόμη…

 

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα χαρούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Θέμα

Το μήνυμά σας

(προαιρετικό) Επιθυμώ εγγραφή στο newsletter του lolplus.gr